skip to Main Content

Radar är ett forskande kontor med täta kopplingar till det utsträckta forskningssamhället – olika universitet, högskolor och forskningsinstitut. Bland annat är vi verksamma på Chalmers arkitektutbildning, vid utbildningen av statsvetare och fastighetsförvaltare vid Högskolan i Halmstad och vid flera utbildningar vid Göteborgs universitet, bl.a. av geografer och kulturvetare. Sedan 2018 är vi också engagerade i två FoU-plattformar vid Chalmers: Centrum för boendets arkitektur (CBA) och Centrum för management i byggsektorn (CMB).

Radar har de senaste åren samverkat forskningsmässigt med Malmö Högskola och Mistra Urban Futures i Göteborg och ingår i kunskapande nätverk med bl.a. RISE (f.d. SP).

Forskningsprofil

Kontorets forskningsprofil handlar i första hand om kunskapande relationer i planering, stadsbyggnad och stadsliv och tidigare projekt har bl.a. handlat om komplexitet i utveckling av stationssamhällen; om sociala innovationer i urbana miljöer i en Europeiskt jämförande kontext och om Göteborgs utveckling i det regionala sammanhanget. Just nu utvecklas, tillsammans med bl.a. Urbanivation och Malmö Högskola utgångspunkter och metoder för Evidensbaserad stadsutveckling.

För oss bedrivs stadsutvecklande verksamheter på ett vetenskapligt ramverk och vi skapar egna empiriska underlag i form av mätningar, olika former av intervjustudier, mediaslagningar och liknande i de flesta av våra uppdrag.

I projektet ”Landskap i långsiktig planering” har Radar tillsammans med fyra andra konsulter arbetat fram metodik för ”integrerad landskapskaraktärsanalys”. Projektet är ett forsknings- och innovationsprojekt (FoI) inom Trafikverkets forskningsportfölj ”Mer nytta för pengarna” som startade 2010 och avslutas under 2017. Metodiken är inriktad på bedömningar av landskapet i regional skala i samband med infrastruktur, men metoden kan också användas för andra ändamål och på andra skalnivåer. Målet har varit en helhetsanalys där flera fackområdens kunskap och analyser integreras i enlighet med den europeiska landskapskonventionen. Övriga konsulter är Calluna AB, KMV forum AB, Landskapslaget AB och Schibbye landskap AB. Teamet arbetar under namnet ”Befaringsbyrån”.

Publika sammanhang

Vi syns också i flera publika sammanhang via föredrag, stadsvandringar och paneldebatter. Under verksamhetsåret har vi bl.a. varit med vid panel om stadsutveckling på Bokmässan i Göteborg, vid Sveriges Arkitekter Västra Götalands ”A-prat”, vid föreläsning vid City University of New York, vid IST-konferensen i Göteborg och som moderatorer av konferensen ”Social hållbarhet i samhällsplaneringen” i Stockholm i februari. Vi har en presentation och inbjuden panel under Almedalen 2017 utifrån temat Evidensbaserad stadsutveckling och under hösten 2017 modererar vi konferensen ”Kulturmiljö i samhällsplaneringen” i Göteborg för Teknologiskt institut.

Följ oss via vår Facebooksida för aktuella evenemang och händelser!

Här intill hittar du en fullständig lista över publikationer som medarbetare på kontoret skrivit. Är du intresserad av någon av dessa och inte hittar dem online, skicka ett mail till joakim[at]radar-arkplan.se

Aktuell forskning

Radar medverkar i flera sammanhang med forskning och utveckling som tydlig ram. För tillfället pågår följande projekt som vi är delaktiga i eller driver:

Ansökningsstöd för hållbar stadsutveckling

Vi bistår för tillfället flera olika fastighetsföretag och samhällsbyggare med stöd för att söka FoU-medel ur till exempel Vinnova, Tillväxtverket och CMB. Syftet är att skapa möjligheter för företag och kommuner att spetsa sina ”erbjudanden”, alltså de produkter och tjänster (bostäder, lokaler, stadsliv) som de levererar. Ofta finns det stora behov av tid och resurser för att utveckla idéer så att de skall stödja arbetet med olika hållbarhetsmål, nationella, globala eller mer lokala. Vi erbjuder en tjänst som handlar om att leda arbetet med att lokalisera rätt forsknings- och utvecklingsmedel, formulera frågor och behov på rätt sätt, sätta ihop relevanta nätverk och också skriva själva ansökningarna. Under hösten 2019 har vi skrivit och lämnat in ansökningar för två större aktörer i Göteborg och Jönköping, i samverkan med lokala universitet och forskningsinstitut.

Integrerad landskapskaratärsanalys (ILKA)

Forsknings- och innovationsprojektet ”Landskap i långsiktig planering” drevs av Radar och konsultgruppen Befaringsbyrån mellan 2010 och 2015. Projektet resulterade bl.a. i metoden ”Integrerad Landskapskaraktärsanalys” ILKA, där förutsättningar, känsligheter och möjligheter för landskapet i en helhet analyseras. Metodiken har av Trafikverket spelats in till Miljömålsrådet som håller samman ett antal myndighetsövergripande projekt i syfte att öka måluppfyllelsen av miljömålen. Under 2018 har Radar och Befaringsbyrån fört samman sju centrala myndigheter för ett uppföljande och metodutvecklande arbete som bl.a. innehållit ett kunskapsseminarium i Växjö under hösten. Växjö är en lämplig plats eftersom Region Kronoberg just nu genomför en ILKA för sin region i ett större samplaneringsprojekt. Befaringsbyrån och Radar är med som lotsar i arbetet.

Miljömålsrådet ILKA

Beställare: Trafikverket. Samverkansgrupp: Boverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen

Tidplan: Nov 2016–dec 2018

Webb: Trafikverkets landskapswebb: www.trafikverket.se/landskap och https://www.miljomal.se/miljomalsradet

Kronoberg ILKA

Beställare: Region Kronoberg

Samverkansgrupp: Länets alla kommuner, Länsstyrelsen i Kronobergs län. Projektet bevakas av samverkansgruppen, de 7 myndigheterna, för miljömålsåtgärden ”Test av regional landskapsanalys” (se ovan)

Tidplan: juni 2018–juni 2019

Webb: (De verkar inte ha någon projektwebb än, men finansieringen av projektet framgår här) http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/finansiering/projekt/#tab-23549

 

Förstudie om omflyttningar vid renovering av miljonprogrammet

 

Utbildningar & Kurser

Evidensbaserad stadsutveckling: fem heldagar med kunskapsfokus om projekt i Göteborg och Malmö 2019

Evidensbaserad stadsutveckling är en attityd och en metod som bidrar till stringenta diskussioner och frigör utrymme för kreativa idéer. Det är motsatsen till önsketänkande, anekdotisk bevisföring och suboptimerade beslut. Det är en syntes av fyra olika perspektiv: forskningskunskap; kunskapen hos professionella som byggherrar, kunskap hos de som bor och verkar i ett område som ska utvecklas samt hur vi organiserar oss bäst för att klara av samtidens och framtidens utmaningar. Det är i sammanvägningen av dessa perspektiv som evidensbaserad stadsutveckling uppstår.

Kursen ges av Radar och RISE i samarbete med Urbanivation och bygger på ett aktivt kursdeltagande där du har med dig ett projekt som löper under kursperioden (mars till juni) och som behöver extra fokus på kunskap och lärande. Kanske är det en särskilt komplex process där olika aktörer och intressen är inblandade – med vad det betyder av svårigheter för projektledning och att uppnå projektmål. Kanske finns det hållbarhetsambitioner som behöver uppnås men som av olika skäl inte rör sig i rätt riktning? Kursen är reflexiv i grunden och bygger mycket på gemensamma diskussioner där deltagarna hjälper varandra. Utbildningen består av fem heldagar, där vi växlar mellan input om fyra evidenser och hur man arbetar med dem – teori varvas med metodik och med era konkreta projekt som bottensats.

Information
Kursen ges som fem heldagar (8,30-17.30) med start i mars 2019. Kurstillfällena ligger med tre veckors mellanrum. Kursen ges både i Göteborg (hos Radar arkitektur & planering, Surbrunnsgatan 6) och Malmö (hos STUDIO Tyfongatan 1).

Kursens pris är 25 000 SEK exkl. moms vilket inkluderar fika, lunch och kursens huvudbok.

Om kursledarna
Kursen leds av Magnus Johansson, Fil Dr i Pedagogik vid RISE Stadsbyggnadsgrupp och Joakim Forsemalm, Fil Dr, Docent i Etnologi vid Radar arkitektur och planering. Medverkar gör också Paul
Göransson, civilekonom vid Urbanivation i Göteborg. Kursen ges på svenska.

Kursanmälan (senast 31/1 2019) till: utbildning@radar-arkplan.se
Frågor om kursen besvaras av Joakim Forsemalm, joakim[at]radar-arkplan.se, 031-109892

Publikationer (per februari 2018)

Radars forskning- och utveckling publiceras regelbundet i såväl akademiska som populärvetenskapliga tidskrifter och i antologier, såväl nationellt som internationellt. Vissa av titlarna är länkade till fulltextversioner!

Kommande

Forsemalm, Joakim; Johansson, Magnus & Göransson, Paul (2018) Evidensbaserad stadsutveckling – mot bättre vetande? Förlag TBA

Forsemalm, Joakim (2018) Väskan – att bära ett opinionsarbete. Göteborgs Stad, Kulturförvaltningen.

2016

Jörnmark, Jan; Forsemalm, Joakim & Palmås, Karl (2016) Göteborg – mellan segregation och kreativitet Göteborg, Tangent förlag

2015

Forsemalm, Joakim (2015) ”Floda – utveckling genom samverkan”. I: PLAN #1/2015

Noborn. Tobias & Wade, Emily (2015) ”Kunskapen om landskapet”. I: PLAN, nr 4 2015

Noborn, Tobias (red), m.fl. ”Landskapskaraktärisering i infrastrukturplanering – ett bidrag till hållbar utveckling?” Forskningsrapport. Dokumentbeteckning: 2015:155

Forsemalm, Joakim; Johansson, Magnus & Svetoft, Ingrid (2015) Att lära sig utveckla regionen genom kommunen: urbana stationssamhällen som verktyg för ett hållbart transportsystem. Mistra Urban Futures reports 2015:18.

Recension av antologin Stadens hjärta. Täta ytor och symboliska element i nutida nordiska städer (Red Anna-Maria Åström) I: Ethnologia Fennica – Finnish Studies in Ethnology #41, 2015.

2014

Montin, Stig; Johansson, Magnus & Forsemalm, Joakim (2014) ”Understanding Regional Collaborative Innovation”. I: Ansell, Chris & Torfing, Jacob (Eds.) Public Innovation Through  Collaboration and Design London: Routledge

Forsemalm, Joakim & Demker, Axel (red, 2014) Urban Qualities – ett kunskapsområde. Mistra Urban Futures Reports 2013:6

Forsemalm, Joakim (2014) “Consolidated Youth Jury: Alcohol Prevention for Young People from Matters of Fact to Matters of Concern. A Swedish Case Report”. I: Public Health Ethics 2014; doi: 10.1093/phe/phu005.

2013

Forsemalm, Joakim; Palmås, Karl & Dahlstrand, Alice (2013) Det urbana stationssamhället. Forsknings- och praktiköversikt. Mistra Urban Futures reports 2013:3.

Forsemalm, Joakim & Strömberg, Knut (2013). ”On dialogues and municipal learning in city building – examples from waterfront development in Göteborg”. In: Smith, H and Garcia, Waterfront Regeneration: Experiences in City-building. UK, Earthscan.

Gillberg, Daniel (red); Bremebck Helene; Berglund Ylva; Forsemalm Joakim & Hansson Nicklas (2013) Falllet Kommersen. Om urbana berättelser & hållbar kulturell förtätning. Göteborgs stad, Stadsmuseet och Mistra Urban Futures.

Noborn, Tobias, m.fl. (2013) “Including landscape in long-term spatial planning – A pilot study of Västra Götaland”. Dokumentbeteckning: 2013:004

Forsemalm, Joakim (2013) ”From ceep to Co-op: Research(er) Paying the cost of Discplacement?” In: Culture Unbound vol. 5, 2013. Thematic section: Communication Culture in Practice. Tillänglig via: http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v5/a24/

2012

Forsemalm, Joakim, Hadasch, Ilona & Palmås, Karl (2012) Station society  transitions – a matter of push or pull? Mistra Urban Futures papers 2012:01

2011

Elias, Kerstin; Forsemalm, Joakim; Johansson, Elin; Johansson, Magnus; Lilled, Lars; Gustafsson, Jan, Löf, Ylva & Montin, Stig (2011) Governance: att styra med insikt snarare än avsikt. En studie om flernivåstyrning och sektorssamverkan i Göteborg och Malmö. Pilotprojekt 2010-2011. Göteborg: Mistra Urban Futures reports 2012:1

Noborn, Tobias, m.fl. (2011) ”Landskap i långsiktig planering – Pilotstudie i Västra Götaland”. Dokumentbeteckning: 2011:122

Forsemalm, Joakim (2011) Fel sida blev rätt? Om det sociala livet på Norra Älvstranden. Göteborg, Älvstranden utveckling

2010

Forsemalm, Joakim (2010) “Långgatorna”. In: Thörn, H. et al (eds) (Re)Searching Göteborg. Göteborg: Glänta production.

Forsemalm, Joakim (2010) “Långgatorna: förhindrad gentrifiering” I: Thörn, H. m.fl.(red) I: Göteborg utforskat. Göteborg: Glänta production

Forsemalm, Joakim (2010) Recension av Där jag kommer ifrån – kriget mot förorten (Per Wirtén) för tidskriften PLAN nummer 5/2010.

2009 och äldre

Forsemalm, Joakim (2009) ”No space for a Janus-face? On post-industrial identity-assembling work and guiding signs in a small Swedish town”. In: Dobers, P (red) Guiding and guided tours. Göteborg, BAS.

Forsemalm, J. (2009) ”Innerstadens mellanrum och dess potentialer – exemplet Långgatorna”. In Saltzman, K. (red) Mellanrummens möjligheter. Göteborg: Makadam Förlag.

Forsemalm, Joakim (2009) Översättningar av sociala dimensionen – en studie av hållbarhetsmål på mesonivån. Göteborg, Göteborgs Stad/Urban Laboratory Göteborg (ULG)

Forsemalm, Joakim (2009). Äldre invandrares framtida boende: en intervjustudie.  Göteborgs stad, Social resursförvaltning genom Göteborgs universitet.

Forsemalm, Joakim, Noborn, Tobias & Schmidtbauer Crona, Jan (2007). Mer bioenergi – vad innebär det? En studie av olika markanvändningsintressen. Eskilstuna, Energimyndigheten.

Forsemalm, Joakim (2007) Bodies, Bricks & Black Boxes: Power Practices in City conversion.  Göteborg, Digressiv Produktion

Strömberg, Knut & Forsemalm, Joakim (2007) Hur lär en kommun av andra? I: PLAN #2/2007

Opinion & Media

Vi publicerar eller blir publicerade med ojämna mellanrum i dags- och fackpress och i olika forskningsjournaler. Nedan finns länkar till ett urval av de senaste årens publiceringar.

I nummer 2/2018 (tryckt upplaga) av Hus och Hem porträtterades ”Villa Ullman”, en villa i Göteborgsregionen som Radar ritat för byggaren Etikhus. Förutom fina bilder och en intervju med familjen Ullman, intervjuades också Radars arkitekt Ulrik Neuendorff om hur han tänkt i sitt arbete med villan.

I slutet av året medverkade Joakim Forsemalm vid ”Failure Lunch”, där årets Göteborgs hållbarhetspristagare Alejandro Aravena från Elemental i Chile också deltog. Mistra Urban Futures och SDSN Norther Europe och GAME. Joakim reflekterade kring samtalet tillsammans med Daniel Andersson på Social resursförvaltning, Göteborgs stad, efteråt. Länk till klipp här!

Radar och Urbanivations arbete med att utveckla arbetssätt för Evidensbaserad stadsutveckling uppmärksammades i Arkitekten under hösten 2017.

Arbetet med Evidensbaserad stadsutveckling, som vi presenterade under Almedalsveckan 2017, uppmärksammades också av Boverket:

https://blogg.boverket.se/2017/08/16/evidensbaserad-stadsutveckling-ett-guldkorn-fran-almedalen/

Joakim Forsemalm skrev, tillsammans med Malmö Högskolas Magnus Johansson, under våren 2017 en text för SVT Opinion om hur kunskap mer aktivt bör guida hur städer utvecklas, här i det specifika fallet affärscentret Nordstan i Göteborg.

https://www.svt.se/opinion/joakim-forsemalm-och-magnus-johansson-om-nordstan