skip to Main Content
Radar Forskning Och Utveckling
Radar Forskning Och Utveckling
Radar Forskning Och Utveckling
Radar Forskning Och Utveckling

Radar är ett forskande kontor med täta kopplingar till det utsträckta forskningssamhället – olika universitet, högskolor och forskningsinstitut. Bland annat är vi verksamma på Chalmers arkitektutbildning, vid utbildningen av statsvetare och fastighetsförvaltare vid Högskolan i Halmstad och vid flera utbildningar vid Göteborgs universitet, bl.a. av geografer och kulturvetare. Sedan 2018 är vi också engagerade i två FoU-plattformar vid Chalmers: Centrum för boendets arkitektur (CBA) och Centrum för management i byggsektorn (CMB).

Radar har de senaste åren samverkat forskningsmässigt med Malmö Högskola och Mistra Urban Futures i Göteborg och ingår i kunskapande nätverk med bl.a. RISE (f.d. SP).

Forskningsprofil

Kontorets forskningsprofil handlar i första hand om kunskapande relationer i planering, stadsbyggnad och stadsliv och tidigare projekt har bl.a. handlat om komplexitet i utveckling av stationssamhällen; om sociala innovationer i urbana miljöer i en Europeiskt jämförande kontext och om Göteborgs utveckling i det regionala sammanhanget. Just nu utvecklas, tillsammans med bl.a. Urbanivation och Malmö Högskola utgångspunkter och metoder för Evidensbaserad stadsutveckling.

För oss bedrivs stadsutvecklande verksamheter på ett vetenskapligt ramverk och vi skapar egna empiriska underlag i form av mätningar, olika former av intervjustudier, mediaslagningar och liknande i de flesta av våra uppdrag.

I projektet ”Landskap i långsiktig planering” har Radar tillsammans med fyra andra konsulter arbetat fram metodik för ”integrerad landskapskaraktärsanalys”. Projektet är ett forsknings- och innovationsprojekt (FoI) inom Trafikverkets forskningsportfölj ”Mer nytta för pengarna” som startade 2010 och avslutas under 2017. Metodiken är inriktad på bedömningar av landskapet i regional skala i samband med infrastruktur, men metoden kan också användas för andra ändamål och på andra skalnivåer. Målet har varit en helhetsanalys där flera fackområdens kunskap och analyser integreras i enlighet med den europeiska landskapskonventionen. Övriga konsulter är Calluna AB, KMV forum AB, Landskapslaget AB och Schibbye landskap AB. Teamet arbetar under namnet ”Befaringsbyrån”.

Publika sammanhang

Vi syns också i flera publika sammanhang via föredrag, stadsvandringar och paneldebatter. Under verksamhetsåret har vi bl.a. varit med vid panel om stadsutveckling på Bokmässan i Göteborg, vid Sveriges Arkitekter Västra Götalands ”A-prat”, vid föreläsning vid City University of New York, vid IST-konferensen i Göteborg och som moderatorer av konferensen ”Social hållbarhet i samhällsplaneringen” i Stockholm i februari. Vi har en presentation och inbjuden panel under Almedalen 2017 utifrån temat Evidensbaserad stadsutveckling och under hösten 2017 modererar vi konferensen ”Kulturmiljö i samhällsplaneringen” i Göteborg för Teknologiskt institut.

Följ oss via vår Facebooksida för aktuella evenemang och händelser!

Här intill hittar du en fullständig lista över publikationer som medarbetare på kontoret skrivit. Är du intresserad av någon av dessa och inte hittar dem online, skicka ett mail till joakim[at]radar-arkplan.se

Publikationer (per februari 2018)

Radars forskning- och utveckling publiceras regelbundet i såväl akademiska som populärvetenskapliga tidskrifter och i antologier, såväl nationellt som internationellt. Vissa av titlarna är länkade till fulltextversioner!

Kommande

Forsemalm, Joakim; Johansson, Magnus & Göransson, Paul (2018) Evidensbaserad stadsutveckling – mot bättre vetande? Förlag TBA

Forsemalm, Joakim (2018) Väskan – att bära ett opinionsarbete. Göteborgs Stad, Kulturförvaltningen.

2016

Jörnmark, Jan; Forsemalm, Joakim & Palmås, Karl (2016) Göteborg – mellan segregation och kreativitet Göteborg, Tangent förlag

2015

Forsemalm, Joakim (2015) ”Floda – utveckling genom samverkan”. I: PLAN #1/2015

Noborn. Tobias & Wade, Emily (2015) ”Kunskapen om landskapet”. I: PLAN, nr 4 2015

Noborn, Tobias (red), m.fl. ”Landskapskaraktärisering i infrastrukturplanering – ett bidrag till hållbar utveckling?” Forskningsrapport. Dokumentbeteckning: 2015:155

Forsemalm, Joakim; Johansson, Magnus & Svetoft, Ingrid (2015) Att lära sig utveckla regionen genom kommunen: urbana stationssamhällen som verktyg för ett hållbart transportsystem. Mistra Urban Futures reports 2015:18.

Recension av antologin Stadens hjärta. Täta ytor och symboliska element i nutida nordiska städer (Red Anna-Maria Åström) I: Ethnologia Fennica – Finnish Studies in Ethnology #41, 2015.

2014

Montin, Stig; Johansson, Magnus & Forsemalm, Joakim (2014) ”Understanding Regional Collaborative Innovation”. I: Ansell, Chris & Torfing, Jacob (Eds.) Public Innovation Through  Collaboration and Design London: Routledge

Forsemalm, Joakim & Demker, Axel (red, 2014) Urban Qualities – ett kunskapsområde. Mistra Urban Futures Reports 2013:6

Forsemalm, Joakim (2014) “Consolidated Youth Jury: Alcohol Prevention for Young People from Matters of Fact to Matters of Concern. A Swedish Case Report”. I: Public Health Ethics 2014; doi: 10.1093/phe/phu005.

2013

Forsemalm, Joakim; Palmås, Karl & Dahlstrand, Alice (2013) Det urbana stationssamhället. Forsknings- och praktiköversikt. Mistra Urban Futures reports 2013:3.

Forsemalm, Joakim & Strömberg, Knut (2013). ”On dialogues and municipal learning in city building – examples from waterfront development in Göteborg”. In: Smith, H and Garcia, Waterfront Regeneration: Experiences in City-building. UK, Earthscan.

Gillberg, Daniel (red); Bremebck Helene; Berglund Ylva; Forsemalm Joakim & Hansson Nicklas (2013) Falllet Kommersen. Om urbana berättelser & hållbar kulturell förtätning. Göteborgs stad, Stadsmuseet och Mistra Urban Futures.

Noborn, Tobias, m.fl. (2013) “Including landscape in long-term spatial planning – A pilot study of Västra Götaland”. Dokumentbeteckning: 2013:004

Forsemalm, Joakim (2013) ”From ceep to Co-op: Research(er) Paying the cost of Discplacement?” In: Culture Unbound vol. 5, 2013. Thematic section: Communication Culture in Practice. Tillänglig via: http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v5/a24/

2012

Forsemalm, Joakim, Hadasch, Ilona & Palmås, Karl (2012) Station society  transitions – a matter of push or pull? Mistra Urban Futures papers 2012:01

2011

Elias, Kerstin; Forsemalm, Joakim; Johansson, Elin; Johansson, Magnus; Lilled, Lars; Gustafsson, Jan, Löf, Ylva & Montin, Stig (2011) Governance: att styra med insikt snarare än avsikt. En studie om flernivåstyrning och sektorssamverkan i Göteborg och Malmö. Pilotprojekt 2010-2011. Göteborg: Mistra Urban Futures reports 2012:1

Noborn, Tobias, m.fl. (2011) ”Landskap i långsiktig planering – Pilotstudie i Västra Götaland”. Dokumentbeteckning: 2011:122

Forsemalm, Joakim (2011) Fel sida blev rätt? Om det sociala livet på Norra Älvstranden. Göteborg, Älvstranden utveckling

2010

Forsemalm, Joakim (2010) “Långgatorna”. In: Thörn, H. et al (eds) (Re)Searching Göteborg. Göteborg: Glänta production.

Forsemalm, Joakim (2010) “Långgatorna: förhindrad gentrifiering” I: Thörn, H. m.fl.(red) I: Göteborg utforskat. Göteborg: Glänta production

Forsemalm, Joakim (2010) Recension av Där jag kommer ifrån – kriget mot förorten (Per Wirtén) för tidskriften PLAN nummer 5/2010.

2009 och äldre

Forsemalm, Joakim (2009) ”No space for a Janus-face? On post-industrial identity-assembling work and guiding signs in a small Swedish town”. In: Dobers, P (red) Guiding and guided tours. Göteborg, BAS.

Forsemalm, J. (2009) ”Innerstadens mellanrum och dess potentialer – exemplet Långgatorna”. In Saltzman, K. (red) Mellanrummens möjligheter. Göteborg: Makadam Förlag.

Forsemalm, Joakim (2009) Översättningar av sociala dimensionen – en studie av hållbarhetsmål på mesonivån. Göteborg, Göteborgs Stad/Urban Laboratory Göteborg (ULG)

Forsemalm, Joakim (2009). Äldre invandrares framtida boende: en intervjustudie.  Göteborgs stad, Social resursförvaltning genom Göteborgs universitet.

Forsemalm, Joakim, Noborn, Tobias & Schmidtbauer Crona, Jan (2007). Mer bioenergi – vad innebär det? En studie av olika markanvändningsintressen. Eskilstuna, Energimyndigheten.

Forsemalm, Joakim (2007) Bodies, Bricks & Black Boxes: Power Practices in City conversion.  Göteborg, Digressiv Produktion

Strömberg, Knut & Forsemalm, Joakim (2007) Hur lär en kommun av andra? I: PLAN #2/2007

Opinion & Media

Vi publicerar eller blir publicerade med ojämna mellanrum i dags- och fackpress och i olika forskningsjournaler. Nedan finns länkar till ett urval av de senaste årens publiceringar.

I nummer 2/2018 (tryckt upplaga) av Hus och Hem porträtterades ”Villa Ullman”, en villa i Göteborgsregionen som Radar ritat för byggaren Etikhus. Förutom fina bilder och en intervju med familjen Ullman, intervjuades också Radars arkitekt Ulrik Neuendorff om hur han tänkt i sitt arbete med villan.

I slutet av året medverkade Joakim Forsemalm vid ”Failure Lunch”, där årets Göteborgs hållbarhetspristagare Alejandro Aravena från Elemental i Chile också deltog. Mistra Urban Futures och SDSN Norther Europe och GAME. Joakim reflekterade kring samtalet tillsammans med Daniel Andersson på Social resursförvaltning, Göteborgs stad, efteråt. Länk till klipp här!

Radar och Urbanivations arbete med att utveckla arbetssätt för Evidensbaserad stadsutveckling uppmärksammades i Arkitekten under hösten 2017.

Arbetet med Evidensbaserad stadsutveckling, som vi presenterade under Almedalsveckan 2017, uppmärksammades också av Boverket:

https://blogg.boverket.se/2017/08/16/evidensbaserad-stadsutveckling-ett-guldkorn-fran-almedalen/

Joakim Forsemalm skrev, tillsammans med Malmö Högskolas Magnus Johansson, under våren 2017 en text för SVT Opinion om hur kunskap mer aktivt bör guida hur städer utvecklas, här i det specifika fallet affärscentret Nordstan i Göteborg.

https://www.svt.se/opinion/joakim-forsemalm-och-magnus-johansson-om-nordstan