Om Oss 1
Om-oss-1
Om-oss-5
Om-oss-2
Om-oss-4
Om-oss-3

Vi tror att bredare förståelse ger bättre resultat. Därför tar vi in fler perspektiv och gör mer långtgående analyser när vi utforskar och gestaltar livsmiljöer.

Oavsett om vi arbetar med detaljplaner, stadsrum, landskap eller enskilda byggnader så tänker vi tillsammans, med människorna som utgångspunkt och en bättre värld som målsättning.

Vill du bygga hållbart, vackert och funktionellt så nöj dig inte med mindre.

Välkommen.

Radar är ett forskande kontor med kopplingar till forskningssamhället, universitet och högskola. Bland annat är vi verksamma på Chalmers arkitektutbildning, vid utbildningen av stadsvetare och fastighetsförvaltare vid Högskolan i Halmstad och vid flera utbildningar vid Göteborgs universitet, bl.a. av geografer och kulturvetare. Vi syns också i flera publika sammanhang via föredrag, stadsvandringar och paneldebatter, under hösten bl.a. vid Bokmässan i Göteborg och vid Sveriges Arkitekter Västra Götalands ”A-prat”. Följ oss via vår Facebooksida för aktuella evenemang och händelser!

Radar är ett författande kontor som skriver artiklar i dagspress eller publicerar idéer och förslag i olika vetenskapliga sammanhang. Aktuell publikationslista:

Forsemalm, Joakim (2017, i tryck) Väskan – att bära ett opinionsarbete. Göteborgs Stad, Kulturförvaltningen.

Jörnmark, Jan; Forsemalm, Joakim & Palmås, Karl (2016) Göteborg – mellan segregation och kreativitet Göteborg, Tangent förlag

Forsemalm, Joakim (2015) ”Floda – utveckling genom samverkan”. I: PLAN #1/2015

Forsemalm, Joakim; Johansson, Magnus & Svetoft, Ingrid (2015) Att lära sig utveckla regionen genom kommunen: urbana stationssamhällen som verktyg för ett hållbart transportsystem. Mistra Urban Futures reports 2015:18.

Recension av antologin Stadens hjärta. Täta ytor och symboliska element i nutida nordiska städer (Red Anna-Maria Åström) I: Ethnologia Fennica – Finnish Studies in Ethnology #41, 2015.

Montin, Stig; Johansson, Magnus & Forsemalm, Joakim (2014) ”Understanding Regional Collaborative Innovation”. I: Ansell, Chris & Torfing, Jacob (Eds.) Public Innovation Through  Collaboration and Design London: Routledge

Forsemalm, Joakim & Demker, Axel (red, 2014) Urban Qualities – ett kunskapsområde. Mistra Urban Futures Reports 2013:6

Forsemalm, Joakim (2014) “Consolidated Youth Jury: Alcohol Prevention for Young People from Matters of Fact to Matters of Concern. A Swedish Case Report”. I: Public Health Ethics 2014; doi: 10.1093/phe/phu005.

Forsemalm, Joakim; Palmås, Karl & Dahlstrand, Alice (2013) Det urbana stationssamhället. Forsknings- och praktiköversikt. Mistra Urban Futures reports 2013:3.

Forsemalm, Joakim & Strömberg, Knut (2013). ”On dialogues and municipal learning in city building – examples from waterfront development in Göteborg”. In: Smith, H and Garcia, Waterfront Regeneration: Experiences in City-building. UK, Earthscan.

Gillberg, Daniel (red); Bremebck Helene; Berglund Ylva; Forsemalm Joakim & Hansson Nicklas (2013) Falllet Kommersen. Om urbana berättelser & hållbar kulturell förtätning. Göteborgs stad, Stadsmuseet och Mistra Urban Futures.

Forsemalm, Joakim (2013) ”From ceep to Co-op: Research(er) Paying the cost of Discplacement?” In: Culture Unbound vol. 5, 2013. Thematic section: Communication Culture in Practice. Tllänglig via: http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v5/a24/

Forsemalm, Joakim, Hadasch, Ilona & Palmås, Karl (2012) Station society  transitions – a matter of push or pull? Mistra Urban Futures papers 2012:01

Elias, Kerstin; Forsemalm, Joakim; Johansson, Elin; Johansson, Magnus; Lilled, Lars; Gustafsson, Jan, Löf, Ylva & Montin, Stig (2011) Governance: att styra med insikt snarare än avsikt. En studie om flernivåstyrning och sektorssamverkan i Göteborg och Malmö. Pilotprojekt 2010-2011. Göteborg: Mistra Urban Futures reports 2012:1

Forsemalm, Joakim (2011) Fel sida blev rätt? Om det sociala livet på Norra Älvstranden. Göteborg, Älvstranden utveckling

Forsemalm, Joakim (2010) “Långgatorna”. In: Thörn, H. et al (eds) (Re)Searching Göteborg. Göteborg: Glänta production.

Forsemalm, Joakim (2010) “Långgatorna: förhindrad gentrifiering” I: Thörn, H. m.fl.(red) I: Göteborg utforskat. Göteborg: Glänta production

Forsemalm, Joakim (2010) Recension av Där jag kommer ifrån – kriget mot förorten (Per Wirtén) för tidskriften PLAN nummer 5/2010.

Forsemalm, Joakim (2009) ”No space for a Janus-face? On post-industrial identity-assembling work and guiding signs in a small Swedish town”. In: Dobers, P (red) Guiding and guided tours. Göteborg, BAS.

Forsemalm, J. (2009) ”Innerstadens mellanrum och dess potentialer – exemplet Långgatorna”. In Saltzman, K. (red) Mellanrummens möjligheter. Göteborg: Makadam Förlag.

Forsemalm, Joakim (2009) Översättningar av sociala dimensionen – en studie av hållbarhetsmål på mesonivån. Göteborg, Göteborgs Stad/Urban Laboratory Göteborg (ULG)

Forsemalm, Joakim (2009). Äldre invandrares framtida boende: en intervjustudie.  Göteborgs stad, Social resursförvaltning genom Göteborgs universitet.

Forsemalm, Joakim, Noborn, Tobias & Schmidtbauer Crona, Jan (2007). Mer bioenergi – vad innebär det? En studie av olika markanvändningsintressen. Eskilstuna, Energimyndigheten.

Forsemalm, Joakim (2007) Bodies, Bricks & Black Boxes: Power Practices in City conversion.  Göteborg, Digressiv Produktion

Strömberg, Knut & Forsemalm, Joakim (2007) Hur lär en kommun av andra? I: PLAN #2/2007

I takt med att vi förstår städer och kommuner som allt mer komplexa, ökar kraven på professionella planerare, arkitekter, landskapsarkitekter och urbanister att ha en bredare kunskap och en vidare förståelse. Vi behöver förstå nya typer av aktörer, både andra slags professionella, men också medborgargrupper, föreningar och företag. Vi behöver också förhålla oss mer aktivt gentemot vår omvärld och den nya teknik med vilken vi kommunicerar och informerar oss. Kulturanalys för samhällsplanerare är en kurs som Radar, tillsammans med Tyréns, SP, Högskolan Väst och Gabriela Jones satt samman för att skapa en ökad medvetenhet för vad ”det sociala” kan vara och hur det relaterar till urban utveckling.

Kursen ges nästa gång under våren (preliminärt i maj) 2016 i Göteborg. För mer information, skicka ett mail till: joakim[at]radar-arkplan.se

Kulturanalys för samhällsplanerare