skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Kungsbacka kommun

Projektets start/slut:
2017/pågående

Ort:
Gottskär

Innehåll:
Förstudie och planprogram

Organisation:
Ingrid Lindbom (P, uppdragsansvarig), Louise Rådberg (L), Monika Levan (L), Sebastian Pauly (A), Ulrik Neuendorf (A).

Förstudie & program i Gottskär

På uppdrag av Kungsbacka kommun tar vi fram en förstudie med en tillhörande strukturbild för de centrala delarna av Gottskär. Målsättningen med uppdraget är att presentera en önskvärd utveckling i Gottskär med fokus på att förstärka dess attraktivitet för boende och besökare. Vidare har Radar i uppdrag att, med utgångspunkt i förstudien, ta fram ett program för detaljplan för fastigheten som idag inrymmer ”Hamnkrogen” i syfte att utreda möjligheten att utveckla fastigheten med bostäder, restaurang och utökad småbåtshamn.

Gottskär på Onsalahalvön vid Kungsbackafjorden är en plats med historia och tydlig skärgårdskaraktär. Under 1500- och 1600-talen antas ett fiskeläge ha funnits på platsen och i slutet av 1800-talet gjorde bad- och kurortslivet sitt intåg. Sedan dess har orten utvecklats från gles bebyggelse till ett tättbebyggt samhälle där båtlivet sätter sin prägel.

Syftet med förstudien är att utgöra underlag för ett större planeringsgrepp för utvecklingen inom de centrala delarna av Gottskär och omfattar hamnplanen, bryggområdena i anslutning till denna, Gottskärsvägens sträckning mellan hamnplanen och Klaraplan samt viktiga stråk och kopplingar inom området och mot Utholmen. En viktig del i förstudien är att ta ett helhetsgrepp på trafik- och parkeringssituationen och att utveckla stråk och målpunkter för besöksnäringen.

I arbetet med förstudien har mål identifierats för utveckling av Gottskär som skapar och förstärker den speciella karaktär som ett kustsamhälle utgör. En viktig del av arbetet är därför att ta tillvara och stärka ortens identitet och karaktär, att arbeta för minskad trafik till hamnen samt ökad trafiksäkerhet och utvecklade gång- och cykelstråk.

För fastigheten med ”Hamnkrogen” har fastighetsägaren kommit med önskemål om utveckling med nya bostäder, restaurang i ny byggnad vid vattnet och en utökad småbåtshamn till kommunen. Kommunen har därför beslutat att pröva möjligheten till en sådan utveckling i ett program för detaljplan. Då en exploatering inom fastigheten i stor utsträckning påverkar Gottskär som helhet kommer arbetet och slutsatserna i förstudien att ligga till grund för rekommendationerna om fortsatt planläggning.