skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Falkenbergs kommun

Projektets start/slut:
2018

Ort:
Ullared, Falkenbergs kommun

Innehåll:
Platsanalys för centrala Ullared, gestaltningsprinciper för ny centrumbyggnad och hotell samt för Danska vägens norra del

Organisation:
Linda Wedblad (L, uppdragsansvarig), Daniel Eriksson (L), Sofia Ahlberg (A), Maria Mansfield (P)

Gestaltning av centrala Ullared

I samband med att Gekås planerar för en ny centrumbyggnad med hotell i sju våningar utmed Danska vägen i Ullared har Radar tagit fram ett gestaltningsprogram. Målet är att säkerställa en god gestaltning och höga vistelsevärden i området, både vad gäller Danska vägens karaktär som lokalgata och den nya byggnadens arkitektur. Gestaltningsprogrammet är ett komplement till det detaljplanearbete som Radar bistod Falkenbergs kommun med. Arbetet fick direkt påverkan på utformning av planbestämmelser samt påverkan på hotellets placering i förhållande till omgivande gator och busstorget.

Ullared är en tätort med två vitt skilda karaktärer. Dels ett lummigt villasamhälle, med drygt 800 invånare. Och dels en ort som är starkt präglad av handelsetableringarna kring Gekås, för närvarande Sveriges största besöksmål. Området ligger vid Danska vägens norra del, en gata som idag flyter ut i asfalt och parkering och där shoppingkunder navigerar på motortrafikens villkor. Gekås önskemål är att bygga en ny centrumbyggnad i en våning med en högre hotelldel i sju våningar. Den nya byggnadens centrala läge vid busstorget innebär att byggnaden både behöver stödja folklivet för stadens invånare och samtidigt skapa ett nytt landmärke i Ullared. Önskemål från kommunen var:

  • Att gående ska prioriteras på Danska vägen. Att utveckla Danskavägen till en ”boulevard” där det går att flanera.
  • Att få ett samlat gestaltningsgrepp om centrala Ullared.
  • Att den nya byggnaden ska tillföra kvaliteter till orten och de som lever och rör sig där.

För att tackla utmaningen så valde vi att arbeta med tre karaktärselement för den allmänna platsen: Muren, Golvet och Träden/grönska. Gestaltningsförslaget innehåller material och utrustning av bra kvalitet och god beständighet för att kunna åldras med värdighet. Enkla och rena former eftersträvas, liksom omsorg om detaljer. Som komplement till materialval tog vi även fram fyra principsektioner för de kringliggande vägarna och torget.

För byggnaden hittade vi gemensamt fyra viktiga aspekter: Öppenhet och transparent, Variation, Omsorg om detaljer och Robusthet. För att gatan och platsen ska kännas som en naturlig och attraktiv del av orten att vistas på föreslås byggnaden utformas på ett sätt som stärker benägenheten att vistas intill den. För att öka upplevelserikedomen på platsen, som idag kan kännas negligerad och oinspirerande, ska byggnaden tillföra detaljrikedom och variation, och gestaltningen ska erbjuda ett stimulerande bidrag i gatumiljön. Byggnaden ska vara väl gestaltad och detaljer och möten omsorgsfullt omhändertagna och vara utformade för en människa som rör sig i gångfart. För att uppnå detta lägger gestaltningsprogrammet fokus på såväl utformning av byggnadens bottenvåning vad gäller funktioner och användning, entréer, fasadmaterial, skärmtak och belysning. För de övre våningarna föreslås fasadmaterial och principer som undviker att byggnaden upplevs monoton eller brokig.

Sammantaget kunde Radar erbjuda ett arbete med tvärfacklig kompetens för att bidra till utvecklingen av centrala Ullared. Arbetet gav kommunen stöd i att hitta gemensamma mål för Danska vägen och ställa rimliga krav på exploatören vad gäller gestaltning av byggnaden inför bygglov.