skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Mölndals Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektets start/slut:
2014/pågående

Innehåll:
Grönstråksutredning, ekosystemtjänstanalyser m.m.

Ort:
Mölndal

Organisation:
Tobias Noborn (P, uppdragsansvarig), Monika Levan (L) tillsammans med samarbetspartners från Calluna: John Askling (ekologi och ekosystemtjänster)
Jakob Sörensen (ekologi), Magnus Tuvendal (ekosystemtjänster)

Grönstråksutredning för Fässbergsdalen

I en tätbebyggd del av Storgöteborg med hårt exploateringstryck vill många intressen samsas. Ekologi som fungerar, viltolyckor som minskar, rekreation till gagn för ett stort antal människor, tillgänglighet och attraktivitet, exploateringsintressen för bostäder och verksamheter, odling och pedagogiskt intressanta platser och sammanhang. Stora och Lilla Fässbergsdalen i Mölndals Stad är skådeplats för denna balansakt.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och de 13 ingående kommunerna jobbar mot en gemensam målbild ”GR:s strukturbild”. En viktig del är de gröna kilar som når långt in i regionens kärna Göteborg. Kilarna är viktiga för rekreation och ekosystemtjänster för det biologiska livet och för oss människor som lever av dess frukter och förtjänster.

Kilen ”Sandsjöbacka–Slottsskogen” går också under namnet ”Tremilaparken” och här har GR och de berörda kommunerna tillsammans med intresseorganisationer och myndigheter utrett möjligheterna att göra denna kil tillgänglig och attraktiv för såväl människor som djur.

Tvärs den här kilen går Söderleden och i Mölndals Stad planerar Trafikverket för en ”socioekodukt” över leden för att koppla områdets båda gröna sidor. Radar tillsammans med Calluna utreder i detalj vilka rekreationsvärden samt arter och habitat som bör säkras i stråket och vilka ekosystemtjänster som kan skapas och vidmakthållas här – till gagn för många människor i den täta stadsväven. Ekosystemtjänstperspektivet ger uppslag till nya näringar i en mångfacetterad struktur för stråket.