skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Trafikverket

Projektets start/slut:
2010/pågående

Ort:
Flera regioner i Sverige, bl.a. Västra Götaland, Västmanland, Västernorrland, Östergötland, Småland och Skåne.

Innehåll:
Metodutveckling och ett stort antal tillämpningar av metodik för integrerad landskapskaraktärsanalys (LKA) i regional skala.

Organisation:
Konsultteam, Radar och samarbetspartners:
Tobias Noborn (Radar, uppdragsansvarig)
Bengt Schibbye (Schibbye landskap AB)
Mia Björckebaum (KMV forum AB)
Emily Wade (Landskapslaget AB)
John Askling (Calluna AB)
m.fl.

Gruppen arbetar under namnet ”Befaringsbyrån”

Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA) för Trafikverket

Forsknings- och innovationsprojektet ”Landskap i långsiktig planering” handlar om att föra in kunskapen om landskapets förutsättningar mycket tidigt i infrastrukturplanering. Så tidigt att det går att ta smarta beslut om fortsatt planering i det landskap där de flesta infrastrukturåtgärder så småningom hamnar. Att etablera ”landskap som arenan” där all utveckling sker. Genom en tvärsektoriell arbetsgrupp har svensk metodik tagits fram baserad på forskning och inspiration från andra modeller i Europa, samt genom omfattande pilotstudier med efterföljande tillämpningar.

Landskapet är en helhet. Det kan analyseras som en kulturmiljö, en samling biotoper och visuella företeelser, men genom att göra analyserna integrerade får man en mycket mer nyanserad och användbar bild av landskapet. Det får man genom att blanda kompetenser i projektgruppen. Radar har tillsammans med Trafikverket och konsultgruppen Befaringsbyrån tagit fram en inspirationshandledning i metodiken som finns tillgänglig hos Trafikverket.

Hur uppfattas landskapet? Varför ser det ut och fungerar som det gör? Vad innebär det när vi planerar för förändringar i landskapet? Dessa frågor kan en integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA) svara på. Analysen ger olika landskapsdelars känslighet och potential som en grund till att veta HUR man kan planera och bygga i ett landskap för att förhålla sig till den rådande karaktären – om man så vill förändra den helt, eller infoga och anpassa sig.

Efter att Trafikverket haft svårigheter att på ett givande sätt konsekvensbedöma sina infrastrukturplaner 2010, startade ett forsknings- och innovationsprojekt för att ta fram metoder för att på en regional nivå förstå vilket landskap som åtgärder planeras i, och hur dessa förutsättningar påverkar förutsättningarna för lyckade projekt och kostnadsdrivande faktorer.

2015 avslutas projektet med många förslag och stor förhoppning om nya planeringsrutiner och processer både inom Trafikverket och för andra myndigheter och samarbetspartners, som planerar för det hållbara transportsystemet. Ett system som tar hänsyn till klimatet, den goda byggda miljön, biologisk mångfald och vårt arv från tidigare generationer.

Ett viktigt steg på den resan är det faktum att utredningarna för utbyggnaden av ett nytt nät av stambanor för höghastighetsjärnväg, under 2015, grundas i en översiktlig landskapskaraktärsanalys genomförd enligt metoden. Det största infrastrukturprojektet i Sverige på 150 år. Radar tillsammans med konsultgruppen ”Befaringsbyrån” tog fram analysen.