FAKTA

Kund:
Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret.

Projektets start/slut:
2015/pågående

Färdigställt:
Nej

Innehåll:
Detaljplaneuppdrag för utveckling av Medicinareberget och området kring Sahlgrenska.

Organisation:
Oskar Götestam (uppdragsansvarig)
Eva Tenow (handläggare P)
Linnea Carlsson (biträdande handläggare P)
Sebastian Pauly (medverkande A)

Medicinareberget och Sahlgrenska

Radar har fått i uppdrag att stötta Stadsbyggnadskontoret i att upprätta en detaljplan för infrastruktur och allmän plats. Detaljplanen ska lägga fast den överordnade strukturen av allmän plats och kvartersmark för infrastruktur, samt i en första etapp reglera viss kvartersmark för verksamheter, bostäder och förskola. Målet är att med en utvecklad gatu- och grönstruktur skapa nya förbättrade sammanhang inom området och med övriga staden.

Uppdraget handlar om att förvalta tidigare fattade beslut, primärt i programmet för Medicinarberget och Sahlgrenska (0361/12) och konkretisera de värden som identifierades där och ”översätta” dem till planhandlingar och kvalitetsprogram. Syftet är att säkras kvaliteterna för den framtida utvecklingen av området, när skelettplanen används och fylls på med intilliggande planer för kvartersmark.

Inom uppdraget har Radar bl.a. tagit fram en stadslivsundersökning för att få en tydlig och trovärdig bild av hur området används idag. Undersökningen syftar till att kartera och mäta det liv som utspelar sig på platsen, vilka som rör sig där, vad de väljer att göra när de uppehåller sig i området, var och när det sker.