skip to Main Content

Attraktivare resor över Älven

Bytespunkterna och färjehållplatserna i Göteborg är viktiga för att skapa en attraktiv kollektivtrafik och utformningen av dem ska även underlätta byten för gående, cykel och andra mobilitetsslag så att resenärerna upplever en större flexibilitet, fler alternativa resvägar och att broarna…

Läs mer