skip to Main Content

Utvärdering av storstädernas jämlikhetsarbete!

  • FoU

Vi fick precis innan slutet av 2018 ett uppdrag från Mistra Urban Futures att utvärdera storstädernas (Stockholm, Göteborg och Malmö) jämlikhetsarbete.  I städerna pågår ett förändringsarbete som syftar till att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Malmö Stads arbete för en socialt hållbar utveckling bygger på Malmökommissionen som överlämnade sin slutrapport ”Malmös väg mot en hållbar framtid” 2013. I Göteborg pågår ett långsiktigt arbete för ett jämlikt Göteborg sedan 2014, då den första ”Jämlikhetsrapporten” publicerades. I Stockholm tillsattes en Kommission för ett socialt hållbart Stockholm 2015. I samband med det presenterades även en första övergripande rapport kallad ”Skillnadernas Stockholm”.

Processerna för att driva förändringsarbete i de tre städerna har delvis liknande syfte och tillvägagångssätten har likheter och olikheter. Vad som förenar pågående arbete är att man involverar många politikområden och verksamheter för att påverka orsakerna till växande ojämlikheter. Processerna har pågått i snart 10 år och det finns viss forskning kopplad till initiativen i respektive stad. Det finns ett intresse av att närmare beskriva de tre satsningarna i relation till varandra, vilket är uppdragets syfte att göra. Arbetet pågår under 2019.