skip to Main Content

Fortsatt gestaltning i Jönköping!

Nu ställs den aktuella detaljplanen för etapp 1, kvarter 3-11 i västra delen av Skeppsbron, ut i Jönköping. Planförslaget möjliggör en omvandling av industrimark till en stadsdel med bostäder, service och arbetsplatser. Radar har tagit fram visionsbilder över Oskarshallsgatan och Strandparken. Nu arbetar vi vidare med gestaltningen av gator, kvartersparker och torg i västra delen av Skeppsbron. En större del av områdets gator ska bli gångfartsområde så att fotgängare och cyklister tryggt kan röra sig genom området.

Gatorna präglas av en detaljrikedom vad det gäller möblering, belysning, vegetation och material och ger förutsättningar för vistelse även längs gatorna. Längs den centrala gångfartsgatan Oskarshallsgatan finns en ”grön zon” som erbjuder olika funktioner som sittplatser, cykelparkeringar och lek. Den gröna zonens vegetation ska, förutom att vara vacker och varierad, även kunna ta emot dagvatten. Just nu ritar vi på dagvattenlösningar som ska klara av att ta hand om kraftiga regn dels genom att fördröja vattnet under mark dels genom att bevattna vegetation längs gatorna.  Strandparken kommer fortsatt vara en grön park med hälsans stig som följer vattenkanten, men med lekplatser för barnen och många olika sittplatser. Bryggor för roddtävlingar och för nya vistelseytor vid vattnet kommer byggas.