skip to Main Content

Framtidsspaning: Landskap

Vi fortsätter vår serie med framtidsspaning – där vi frågar våra temaledare om hur året under covid 19 har varit och vad de ser framför sig när pandemin släpper taget om samhället.  Här är det vår temaledare för landskap, Ulrika Eliasson, som reflekterar.

Om du blickar tillbaka mot året som gått, ett år in i pandemin, vilka har de stora utmaningarna varit? Hur har det gått att driva projekt under förutsättningarna?

– Pandemin har påverkat oss i form av att några av våra pågående projekt har pausats i perioder under framför allt hösten. Den allmänna osäkerheten om vilka konsekvenser pandemin kommer att få för samhället på sikt har även medfört en osäkerhet i att våga satsa på nya utemiljöer av olika slag. Men vi ser att den trenden börjat vända nu och det känns hoppfullt!

Sen är det förstås positivt  ur ett utemiljöperspektiv att allmänheten i stort använt utemiljöer mycket mer under pandemin. Man ses i naturområden, i stadens parker och lekplatser eller över en promenad med medhavd fikakorg. Även träningen har ju för många flyttats ut till utegymmen och som vi hoppas att detta är en trend som kommer att stanna kvar på längre sikt eftersom det  ger så många hälsovinster. Det finns också en stor utvecklingspotential för hur vi kan anpassa stadens utemiljöer för detta ändamålet.

Om vi tittar framåt – ur ett stadsbyggnads/planeringstematiskt/arkitektur/landskaps- perspektiv, vilka är frågorna vi kommer att arbeta med under året?

– I spåren av de pågående klimatförändringarna ser vi på Landskap ett ökat tryck på gestaltning av lösningar som kan omhänderta dagvatten och skyfall. Ofta är detta i områden med övervägande andel hårdgjorda ytor och där översvämningsrisken är hög.  Ofta vill man också tillföra olika mervärden,  till exempel skapa flexibla ytor om kan fungera för skyfallshantering vid behov, men som större delen av tiden kan användas för olika fritidsaktiviteter. Vi har flera intressanta projekt på gång som rymmer de här frågeställningarna vilket vi tycker är spännande och roligt!

När vi tar semester sen i sommar, vilket arbete kommer du att vara mest stolt över när vänner och bekanta frågar under lata dagar på stranden?

– Inom tema Landskap håller vi på att utveckla våra tjänster för att riktas än mer mot hållbarhetsfrågorna, vi vill inskärpa vårt fokus. Det får vi redan nu göra konkret i gestaltandet av en ny förskolegård som kommer att anläggas i Majorna, som ska placerats in i ett området med höga kulturvärden och intilliggande grönområden. Sen håller vi på att projektera en bostadgård, utifrån ett tävlingsförslag som kontoret vann förra året, med höga ambitioner när det gäller att gestalta en varierande utemiljö för de boende på en bjälklagsgård. Vi börjar också närma oss slutskedet för stadsplanen för det nya bostadsområdet Vegeljung i Ängelhom, där vi på landskap arbetat mycket med att utforma grönytor och allmän plats. Bland annat kommer några av rekreationsytorna att fungera som buffertytor vid framtida skyfall och större regn.

Sommaren känns ju annars väldigt långt borta idag när snön singlar ner utanför fönstret. Man längtar ju till ett liv som på vår visualisering av en del av parken i Vegeljung här ovan..  Men mycket kommer förstås att hända innan dess och som ofta är ett par av de mest intressanta projekten ”hemliga” än så länge. Vilket det blir får vi återkomma till när sommaren närmar sig men tänker att det är ett projekt som kommer många till del på kontoret, ett projekt där det finns höga ambitioner vad gäller både gestaltning och hållbarhet. Hela vägen från idéskiss till färdigbyggt resultat handlar det om, så det är väldigt spännande!