skip to Main Content

Landskapsanalys för faunapassage!

Vi har fått i uppdrag av Söderköpings kommun att genomföra en landskapsanalys kring området Slussporten i Söderköping. Bakgrunden till uppdraget är att Trafikverket och Söderköpings kommun har gått vidare med förslag där en lokalgata gör intrång i befintligt bergsparti och samtidigt bryter habitat för hasselsnoken. En åtgärd i detta är att göra en möjlig passage ovan väg för att inte bryta dess livsmiljö och habitat.

Uppdraget syftar till att se hur landskapet påverkas vid tillkomst av faunapassage alternativt kort bergtunnel som ska möjliggöra passage för främst hasselsnok. Resultatet blir ett PM till befintlig landskapsanalys  för området och ska ligga till grund för val av alternativ i fortsatt arbete med åtgärder för hasselsnoken.