skip to Main Content

Möt våra nya landskapsarkitekter!

Strax innan och strax efter årsskiftet fick vi förstärkning i vår landskapsgrupp i form av två erfarna nya medarbetare. Anna-Karin och Ulrika kommer från lite olika erfarenheter och skapar på det sättet en ökad bredd bland våra landskapsarkitekter.

Anna-Karin Sintorn har de senaste 12 åren varit verksam vid Park- och naturförvaltningen i Göteborg.

Det som driver mig mest är att få med landskapets betydelse så tidigt som möjligt i planerings- och gestaltningsprocessen. Alla vinner på en tydlig förankring i  landskapets sammanhang och dess förutsättningar.

Anna-Karin har arbetat både med utvecklingen av strategiska dokument, program och detaljplaner i sitt arbete vid Park- och Naturförvaltningen, men även gestaltat lekplatser och parker samt varit delaktig i byggprocesser. Ulrika Eliasson utbildade sig först till arkitekt och var verksam några år innan hon kompletterade även med landskapsarkitektur. Hon brinner för att gestalta platser där det byggda och den omgivande utemiljön samspelar och bildar en sammanhängande helhet.

Värden som hållbarhet, rekreation och biologisk mångfald är självklara grunder i all gestaltning, tänker jag. Det finns så mycket att ta av i bredden och det tvärvetenskapliga i yrket, att koppla samman det byggda med omgivande landskap. En utmaning inför framtiden tänker jag handlar om att skapa lösningar som kan stabilisera effekterna av pågående klimatförändringar. Det handlar bland annat om att ge utrymme för fler gröna gestaltningar i staden och att ersätta hårdgjorda ytor med mer genomsläppliga material. Detta ger oss också möjligheter att få in mervärden som ger förutsättningar för högre biologisk mångfald och fler ytor för rekreation.

När vi ber Anna-Karin och Ulrika nämna varsitt drömprojekt är det också mot hållbarhetsutmaningar de fokuserar:

Ulrika:

Att gestalta ytorna vid Göteborgs inlopp och älven med hänsyn till kommande höjda vattennivåer, det hade varit en både viktig och häftig utmaning!

Anna-Karin:

Att kunna få medverka i ett projekt där jag är involverad från tidig planeringsprocess för att sedan ro det iland med gestaltning och kontakt med entreprenören. Det är alltför sällan konsulter får den möjligheten.