skip to Main Content

Radar går in i C/O City!

Radar är glada och stolta nya medlemmar i föreningen C/O City! Föreningens syfte är bland annat att driva frågor om urbana ekosystemtjänster, dvs. stadsnaturens många samhällsvinster. Bland medlemmarna syns universitet, företag, kommuner och olika organisationer.

Vårt samhälle står inför stora utmaningar, inte minst klimatförändringar och hot mot biologisk mångfald. Vi som arbetar med samhällsbyggnad kan och måste bidra på alla sätt för att möta de utmaningarna. Rent konkret kan det handla om allt från att värna och stärka den biologiska mångfalden, hantera dagvatten på ett hållbart sätt och göra miljömässigt kloka materialval. Det rör sig också om att skapa sammanhängande grönstrukturer som ger sinnliga upplevelser och lekvärden, och samtidigt reducerar buller och förbättrar luftkvaliteten. I framtidens städer behöver mångfunktionella och naturbaserade lösningar vara en självklar del av strukturen.

Frågorna är många och komplexa och kräver starka nätverk som främjar samverkan, samlar kunskap och inspirerar till att omsätta den i praktiken. Där spelar nätverk som C/O City en viktig roll. Vi på Radar ser fram emot att vara en del av denna samverkan – tillsammans tänker vi bättre.