skip to Main Content

Radar utvecklar Kvilledalen

2012 fick Stadsbyggnadskontoret i Göteborg ett uppdrag från Byggnadsnämnden om att ta fram en plan som kan omvandla Kvilledalen till ett rekreationsområde. Kvilledalen är det landskapsområde som omsluter Kvillebäcken, vilken delar Hisingen i nord-sydlig riktning med utflöde i Göta Älv i höjd med Frihamnen. För att möjliggöra användning av området för rekreation måste en del grönytor utvecklas. Radar har fått i uppdrag att leda detta arbete, som skall vara klart under andra kvartalet 2015. I arbetet ingår bland annat dialog med olika intressenter – föreningar, boende och kommunala förvaltningar.

Park – och naturnämnden antog nyligen en Grönstrategi – Grönstrategi för en tät och grön stad. I strategin sätts mål och strategier för att Göteborg ska kunna fortsätta att utvecklas som en grön stad med stora kvaliteter, både ur ett socialt och ekologiskt perspektiv. Samtidigt som vi bygger staden tätare, är det viktig att värna och utveckla stadens stråk längs vatten – både ur ett socialt och ett ekologiskt perspektiv. Uppdraget är på det sättet en del i arbetet att stärka och förtydliga såväl gröna som blå kilar i den göteborgska geografin.

En viktig utgångspunkt för arbetet blir att ”korsläsa” olika kommunala utvecklingsstrategier. Eftersom området är så stort, skapar såväl stadens grönstrategi som dess utbyggnads- och trafikstrategier viktiga grundförutsättningar. Tillsammans visar dessa strategier på en tydlig riktning för Göteborg de närmsta 20 åren och är viktiga komplement till och förtydliganden av översiktsplanen.

En plan kommer att upprättas, som inte kommer att vara juridiskt bindande, däremot vägledande för utvecklingen av Kvilledalen. Planen skall peka på platser/områden som är lämpliga för en viss typ av användning, hur länkar kan skapas i området så att det går att röra sig till fots och kanske med cykel. Projektet spänner över ett antal utmaningar – det stora inslaget av jordbruksmark i norr, men också de stora omvandlingsområden i söder, där det ju pågår omfattande förtätning kring Kvillebäcken vid Backaplan. Just Backaplan och förstås Frihamnen står inför liknande processer.

Radar kommer att arbeta intersektionellt – med fler av kontorets kompetenser – under hela projektet.