skip to Main Content

Släpp naturen fri för BGG!

Radars landskapsarkitekter Lina och Ulrika deltog i den heldagskurs i blågröngrå system (BGG-system) som Svenska trädföreningen bjöd in till i slutet av februari i Göteborg. Bakgrunden till kursen var behovet att förstå dagvattenhantering i relation till de utmaningar vi redan har i våra städer, frågor vars aktualitet blir alltmer brännande i och med de förväntade klimatförändringarna. Kursens medverkande var Kent Fridell, verksam på Edges och universitetsadjunkt på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt Patrick Bellan, universitetsadjunkt på samma universitet och med djupa kunskaper i bland annat vegetationsbyggnad och växtteknik.

Kent delade med sig av ett antal spännande och innovativa projekt han arbetat i. Han påtalade behovet av ett nytt synsätt på dagvatten, där vi tittar på vatten med återanvändningsglasögon och arbetar medvetet genom hela kedjan. Som gestaltare av landskap behöver vi se vattnet som en resurs, inte som ett problem att lösa. Det innebär att vi från dag 1 tänker in ytor som har både infiltrationsförmåga och avdunstningsförmåga, och helst även reningsfunktion. Mycket ska som bekant få plats i våra gaturum och Kent har varit med i ett VINNOVA-projekt som bland annat undersökt hur dagvattenhanteringen kan integreras i helheten på ett effektivt sätt. Inom projektet arbetade man med ett öppet förstärkningslager (ÖF), vars kapacitet att hantera dagvatten är betydligt större än traditionella lösningar. Här finns mer att läsa om VINNOVA-projektet Klimatsäkrade Systemlösningar för Urbana Ytor, inklusive rapporter att ladda ner: klimatsakradstad.se

Patrick fokuserade på växtmaterialet i BGG-system, där målet är långsiktigt hållbara och värdefulla bestånd. En viktig aspekt är att vi behöver vidga perspektivet från att bara handla om regnbäddar och istället lyfta staden som ett multifunktionellt rum med många olika lösningar i många olika nivåer. Kanske är den bästa regnbädden den som inte finns – för att den inte behövs? Patrick uppmärksammade oss på mycket av den forskning som bedrivs vid SLU, som berör olika arters möjlighet att bidra med vissa specifika ekosystemtjänster. Vi fick också med oss ett antal växter som kan klara förhållandena i BGG-systemen, med brasklappen att man givetvis alltid måste tänka in det specifika platsens ståndort.

Patrik lyfte också några utmaningar, bland annat bristen på kunskap: det är ett nytt fält med ganska lite beprövad erfarenhet. Detta var en viktig sak att ta med sig, tyckte vi: behovet av att samtala mer inom och mellan yrkesgrupper, och att bygga nätverk där vi kan dela med oss om våra lyckade projekt såväl som misslyckanden. En annan utmaning är pedagogisk, då det idag finns en förväntan på stadens planteringar att se ”städade” ut. Detta har vi kanske inte råd med i framtiden om vi ska klara av att skapa effektiva miljöer för dagvattenhantering och biologisk mångfald. Troligen behöver vi släppa naturen fri, inom sina ramar.

En dag full av kunskap, lärdomar och komplexa resonemang, som lämnade oss både inspirerade och trötta!