skip to Main Content

Stråkdesign och dagvattenfunktioner i Jönköping!

Radar har på uppdrag av SMUAB (Södra Munksjön utvecklings AB) under vintern arbetat fram två underlag för det vidare stadsutvecklingsarbetet av Södra Munksjöområdet i Jönköping. Det ena undersöker hur Herkulesvägen, en av de framtida huvudgatorna i området, kan omvandlas från en monoton gata genom ett industri- och verksamhetsområde till ett urbant huvudstråk som främjar livet mellan husen och tar vara på blågröna kvaliteter i den befintliga strukturen.

Det andra arbetet studerar dagvatten som strukturgivande element i de nya stadsdelarna i Södra Munksjöområdet. Förslaget visar på hur öppna dagvattenlösningar kan bidra till en blågrön och hållbar stadsdel, där dagvattnet integreras med gestaltningen av park- och gaturum och bidrar till en grönskande och levande stad. De första spadtagen för utvecklingen är tagna, följ projektets utveckling här!