skip to Main Content

Stadsmiljö- och grönstrukturstudier för utvecklingen av Ingelsta

Vi har just påbörjat ett uppdrag tillsammans med miljökonsulten Calluna, som handlar om att studera hur Norrköpings externa handelsområde vid Ingelsta kan integreras med staden som helhet. Vi har uppdrag att göra en karaktärsanalys, skapa principförslag samt producera ett utkast till gestaltningsprogram för stadsmiljö och grönstruktur.

Stora delar av Ingelsta består idag av grönområden med delvis stora värden. Dessa utgör en viktig stomme i områdets struktur, både visuellt, socialt och rekreativt, och ingrepp i dem medför minskade möjligheter för att ge Ingelsta en uthållig och flexibel utveckling över tid. Stockholmsvägen, tidigare sträckning av E4 genom Norrköping, har kvar sin utformning som fyrfilig motorväg med rak linjeföring och omfattande trafikplatser. Vägområdet omges av breda friområden med stora slänter mot omgivande kvartersmark. Bebyggelsen utgörs av stora byggnadsvolymer som omges av vidsträckta parkeringsytor. Uppdraget pågår under hösten och förvintern.