skip to Main Content

NYHETER

Vår landskapsgrupp växer ytterligare

Vi välkomnar Hanna Ekenberg till vårt Malmökontor. Hanna är utbildad landskapsarkitekt med sex års erfarenhet och hon kommer närmast från Sweco i Malmö. Hanna har jobbat med en bred mängd av olika projekt, bland annat inom infrastruktur, bostäder och offentliga miljö. Detta gör att hon trivs med att jobba i olika skalor och skeden, från första skiss till färdig anläggning. 

Attraktivare resor över Älven

Bytespunkterna och färjehållplatserna i Göteborg är viktiga för att skapa en attraktiv kollektivtrafik och utformningen av dem ska även underlätta byten för gående, cykel och andra mobilitetsslag så att resenärerna upplever en större flexibilitet, fler alternativa resvägar och att broarna avlastas.

Göteborg Stad och Västtrafik har i uppdrag att ta fram en Älvutredning för trafikering av kollektivtrafik över och omkring Göta älv. Utredningen består av en strategi för hur kollektivtrafiken över älven ska utvecklas och en plan för hur trafikeringen ska genomföras samt lokalisering för färjehållplatser och bytespunkter.

Radar har arbetat inom Arkitektuppdraget, en del av utredningen. Vi har analyserat tre bytespunkter/färjehållplatser utifrån de 9 kvalitetsmålen i ”K2020: Den ideala bytespunkten”. Särskild fokus har legat på bytesvägar mellan olika trafikslag med utgångspunkt i resenärsflöden. De tre platserna är: Västra Eriksberg, Frihamnen och Fiskhamnen. Baserat på analyserna, nuvarande situation och de stadsutvecklingsprojekt som pågår har vi skapat förslag på hur bytespunkterna/färjehållplatserna kan utformas. På alla 3 platser karaktäriseras gestaltningen av att den förstärker stråk och tydliggör riktningen mot färjeläget, samt bidrar till en mer attraktiv kollektivtrafik.

Ljus- och utsiktsanalys

När vi utvecklar byggnader och stadsdelar är helhetsbilden viktig. Därför använder vi oss av flera digitala verktyg i utvecklingen av nya kvarter.

Solljusanalys – För att säkerställa antalet soltimmar på skolgårdar och uteserveringar mm.

Dagsljusanalys (VSC) – Gör att vi tidigt kan se om lägenheter eller kontor får tillräckligt med ljus invändigt.

Utsiktsanalys – Ger en överblick av vart man har t.ex. sjö- eller havsutsikt.

Dessa och flera andra verktyg är skapade för att tidigt kunna förbättra förutsättningarna i våra uppdrag.

Kontakta oss om ni vill veta hur detta kan ta era projekt till nästa nivå!

Mer bostäder för bättre arbete i Gamlestaden!

Gamlestaden utvecklas till enastående intressant del av Göteborg, tack vara ett bra läge i staden och många intressanta miljöer som lockar kreativa verksamheter och människor att bo bra i ett historiskt sammanhang. Platzer har sedan många år utvecklat Gamlestads torg och Gamlestads fabriker och fortsätter nu arbetet med kvarteret söder om Byfogdegatan. Målsättningen med arbetet är att komplettera stadsdelen med fler bostäder, en förskola och kontor för att skapa en större variation en mer livfull miljö i stadsdelen.

Blogg: jordbruksmarkens värden – en högaktuell och känslig fråga

I slutet av förra året fick Radar en förfrågan om att ta fram en metodik för att genomföra analyser av värden i Norrköpings jordbrukslandskap. Mer specifikt handlade det om att skapa en utvecklad  förståelse för de kvalitéer som ryms i den nationellt skyddade brukningsvärda jordbruksmarken. Målsättningen var att ta fram en modell som kunde hantera kommunövergripande analyser av olika värden i jordbruksmarken genom att dra nytta av geografiska data och GIS. Resultaten skulle vägas samman på ett sätt som kunde ge uttryck för den breda mångfald av värden som påverkar jordbruksmarkens förmågor.

Laga kraft i Wendelstrand!

För vår uppdragsgivare Next Step Group och i samarbete med Snøhetta har vi drivit en exploatörsdriven planprocess för utvecklingen av området Wendelstrand, strax nordost om Mölnlycke i Härryda kommun. I skrivande stund arbetar vi exploatörsdrivet även i Ängelholm, i en motsvarande omfattning som projektet i Mölnlycke.

Projektet handlar om att skapa 750 attraktiva bostäder i en naturskön skogspark med badrocksavstånd till Landvettersjön, men även att planera för förskola och äldreboende finnas samt för det nya landmärket Lakehouse med restaurang, coworking-kontor och gym. Området ligger i anslutning till ett nytt naturreservat. Skolor, service och kollektivtrafik finns i närområdet, och med kollektivtrafik är Göteborg bara 15 minuter bort.

Vi har tagit fram planhandlingar och har bistått projektet i stort med kunskap inom hållbart vardagsliv och mobilitet, det sistnämnda genom samarbete med Koucky & partners. Gestaltningen av allmän plats och parker bär tydliga drag av kontorets ambition att skapa en aktiv urban grönska. Utmaningen i projektet har varit att använda den unika karaktär som stenbrottet har och ur det skapa en miljö som känns varm och inbjudande och att utnyttja de existerande nivåskillnaderna på ett konstruktivt och kreativt sätt.

Läs mer om projektet via kommunens hemsida här! 

Och läs mer om hur Härryda arbetar med exploatörsdrivna planer här!

Utemiljö med rekreativa värden i Öjersjö!

På en äng och en tallhed väster om Öjersjö i direkt närhet till Stora Kåsjön i Partille kommun planerar JM för småhusbebyggelse. Helhetshus Arkitektstudio, och sedermera Radar, har varit med i framtagandet av detaljplanen för området. När projektet nu går in i projekteringsfas har JM gett Radars landskapsarkitekter uppdraget att  säkerställa en god utemiljö med höga rekreativa värden precis utanför tröskeln för de framtida boende.
Läs mer om projektet på JMs hemsida!

Emelie ny planarkitekt i Malmö!

Från och med efter semestern har vi en ny planarkitekt, Emelie Edström på det växande Malmökontoret! Emelie kommer närmast från WSP i Malmö, där hon framförallt har jobbat med detaljplaner för bostäder, verksamheter och infrastruktur. Sedan examen för sex år sedan har hon arbetat inom offentlig sektor som planarkitekt i Burlövs kommun. Emelie har en kandidatexamen i byggd miljö från Malmö Universitet och masterexamen i landskapsarkitektur från SLU.

Vi välkomnar Jonas till landskapsgruppen!

Vi har anställt en ny landskapsarkitekt för att svara upp mot en ökad efterfrågan för våra landskapstjänster. Jonas Lööv, som vår nya medarbetare heter, har redan börjat hos oss och är placerad på Malmökontoret.  Jonas är inte obekant för oss och han säger så här om att ansluta till Radar:

Mitt första möte med Radar började med en praktikplats 2015, då jag trivdes väldigt bra. Nu känns det riktigt spännande att vara tillbaka och få vara en del av kontorets fortsatta resa. Sedan praktiken har jag jobbat med en bred variation av projekt i Göteborg, Stockholm och Malmö. Detta har gett mig en bas att bygga vidare på samt väckt ett stort intresse för hållbar stadsbyggnad i alla dess skalor och faser. För att kunna nå mål i projekt som leder till hållbara samhällen tror jag att vi behöver jobba med systematiska metoder. Därför är dessa verktyg något jag brinner för att utveckla och vill fortsätta bidra med för en hållbar utveckling.

Jonas har tidigare varit verksam hos bl.a. Mareld och Tengboms. Vi hälsar Jonas varmt välkommen till Radar!

Landskapsanalys för faunapassage!

Vi har fått i uppdrag av Söderköpings kommun att genomföra en landskapsanalys kring området Slussporten i Söderköping. Bakgrunden till uppdraget är att Trafikverket och Söderköpings kommun har gått vidare med förslag där en lokalgata gör intrång i befintligt bergsparti och samtidigt bryter habitat för hasselsnoken. En åtgärd i detta är att göra en möjlig passage ovan väg för att inte bryta dess livsmiljö och habitat.

Uppdraget syftar till att se hur landskapet påverkas vid tillkomst av faunapassage alternativt kort bergtunnel som ska möjliggöra passage för främst hasselsnok. Resultatet blir ett PM till befintlig landskapsanalys  för området och ska ligga till grund för val av alternativ i fortsatt arbete med åtgärder för hasselsnoken.

Är du vår nya arkitekt eller ingenjör?

Just nu söker vi efter en arkitekt och en byggnadsingenjör, är du vår nya medarbetare? Läser mer om positionerna här!

Tävlingsvinst för Pedagogen park!

Tillsammans med Stena Fastigheter och i samverkan med GORA Art & Landscape vann vi markanvisningen om Kv. 20 söder för Pedagogen Park, ett av Mölndals större stadsutvecklingsprojekt.

Intresset för tävlingen var stort med många förslag av hög kvalitet.

– Så roligt att ett gott samarbete byggt på förtroende, respekt, mod, engagemang och ren glädje ger resultat, säger Susanna Ringnér, temaledare för Arkitektur på Radar. Det är ett samarbete som utvecklats över tid och som nu resulterar i vinnande gestaltning av hållbara byggnader.

Kontorets förslag ”Koltrasten” adderar värden till ett framväxande Pedagogen Park genom ett hus som innehåller en variation av lägenheter för olika familjesituationer. Det blir också en levande bottenvåning där lokaler blandas med gemensamma ytor och en rik gestaltning med tydliga uttryck för hållbarhet.

– Vi har låtit barnens perspektiv och möten över generationer vara ledstjärna i arbetet med att utveckla en gediget utformad gård som bygger på möten, pedagogik och odling. Vår vision är att ”Koltrasten” skall vara en inkluderande plats kring ett levande hus, utvecklar Susanna Ringnér och pekar bland annat på så konkreta saker som att väl gestaltade sittbänkar är ett sätt att visa omsorg om människor. Utemiljön i kvarteret är gestaltad utifrån övertygelsen om att en rikedom av ekosystemtjänster också ger en rik vistelse- och lekmiljö, för människor i alla åldrar och året runt.

Här hittar du länk till kommunens pressrelease.

Byggstart för Stenkullens klättergym!

Vårt projekt i Fjällbo Park ligger ett stenkast från ett av Sveriges mest populära klättringsområden i utomhusmiljö. I Stenkullen är det snart inomhusklättring som gäller!

Där har vi på uppdrag av fastighetsägaren GA Förvaltning och entreprenörerna Ewa och Björn Strömberg ritat om en gammal industrifastighet till ett klättringsgym. Björn Strömberg är förbundskapten för klätterlandslaget och projektet innebär en rejäl satsning på funktionella och inbjudande lokaler som kommer bli unika i landet med flera klätterväggar i varierande höjd och svårighetsgrad.  Programmeringen innehåller även mötesytor som kommer kunna nyttjas vid landslagsträffar och ett kafé. Med klätterväggar även för barn är tanken att klättringsgymmet ska kunna bli en samlingspunkt även för de minsta och inspirera till alla former av fysisk aktivitet. Bygget har nu påbörjats och inflyttningen är planerad till september 2021.

Mer om projektet hittar du i Lerums tidning!

Nya detaljplaneuppdrag i Helsingborg!

Radar fortsätter med fler uppdrag i Skåne inom Tema Planering. Det handlar om att stifta bekantskap med två nya kunder – Helsingborgs stad och Sjöbo kommun.

I Helsingborg ska vi upprätta två detaljplaner för stadsdelscentrum byggda på 60-talet som ska kompletteras med fler funktioner för ett mer lättillgängligt vardagsliv – fler centrumfunktioner, fler bostäder och levande bottenvåningar. Helsingborg är tydlig med sitt hållbarhetsarbete i Vision 2035 och vi ser fram emot att ta spjärn mot denna för våra idéer om hållbar stadsutveckling. Vad gäller uppdragen så handlar det dels om en plan som syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse och centrumverksamheter i stadsdelen Adolfsbergs centrum. Uppdraget skall pröva omfattning och utformning av en en utvecklad bebyggelse med målet att öka upplevelsen av trygghet i området. Ett motsvarande uppdrag handlar om att studera utvecklingsmöjligheterna kring Ättekulla centrum, i södra delen av Helsingborg, nära Ramlösa station.

Vi kan samtidigt berätta att Radar nu är ramavtalslistade som nummer ett för planeringstjänster i Sjöbo. Ramavtalet är flerårigt och vi ser fram emot en nära relation där vi kan erbjuda den bredd av kompetenser som Radar består av.

(Bild: Gröte hög nära Ättekulla – ortsnamnet betyder “gravhög”. Foto: Guillaume Baviere, licensierad creative commons, bild i orginal)

 

 

Nya rumsligheter för Simrishamns bibliotek!

Vi har fått i uppgift att gestalta en ny rumsligt fungerande helhet för Simrishamns bibliotek inrymt i kulturhuset Valfisken. Dagens bibliotek behöver fungera på ett delvis andra sätt idag än det gjorde tidigare och uppdraget innebär i huvudsak utformningen av olika rumsliga zoner. Idag behövs fler enskilda studie/läsplatser, men också möjligheter till evenemang. En flexibel scen, en ny infodisk och ett utställnings- och inspirationstorg är del av beställarens önskemål.  Särskilda barn- och ungdomszoner och en avdelning för tidningar och tidskrifter är annat som framkommit i den omfattande delaktighetsundersökning,med enkäter och intervjuer med Simrishamnsborna.

Målet med arbetet är en väsentlig förbättring av rummets akustik som består av många hårda ytor såsom tegelväggar och stora glaspartier samt att all verksamhet äger rum i ett stort gemensamt rum där många olika aktiviteter ska samsas. Användarvänlighet ska ökas med hänsyn och känslighet för rummets arkitektoniska kvalitéer och lokala prägel. Kulturhuset Valfisken är byggt i gedigna material, med tegel importerat från Fyns tegelbruk i Danmark. Brukets tillverkning sker enligt gamla metoder, och kulturhusets taktegel är återbrukat från den gamla läderfabriken som tidigare låg i kvarteret.

Framtidsspaning: Stadsliv

Våren 2021 är här och med den hopp om ett öppnare samhälle. Vad är på gång i tema stadsliv under våren, vilka är de spännande projekten?

– Stadsliv är nästan uteslutande ett tvärfackligt tema på Radar och arbetar integrerat med de andra kompetenserna på kontoret. Det är mer undantagsvis som vi har helt “egna”  uppdrag.  I den grupp som jobbar med stadsliv finns det, förutom mig, två planerare, en landskapsarkitekt och en arkitekt och tillsammans  utvecklar vi tjänster med fokus på människans förutsättningar för ett gott vardagsliv, föreningsliv och förstås också  näringsliv.  Under våren har vi flera spännande projekt på gång och utan att avslöja för mycket än så handlar flera av dem om att ta social hållbarhet till en ny och mycket mer konkret nivå!

Om du blickar tillbaka mot året som gått, ett år in i pandemin, vilka har de stora utmaningarna varit? Hur har det gått att driva projekt under förutsättningarna?

– Det som var både utvecklande och väldigt spännande under 2020 var att vi, vid sidan av att genomföra en ganska traditionell social- och barnkonsekvensanalys också gjorde en första skarp kulturkonsekvensanalys (KKA) för detaljplaneringen av Backaplan. Vi fick mycket uppskattning av beställaren för hur vi skapade en konkret och koncis analys för de kulturella frågorna, det var väldigt stimulerande.

Och, apropå mitt svar på den första frågan, så var stadslivsfrågorna en avgörande del i den markanvisningstävling som vi ledde tillsammans med Södra Munksjön i Jönköping, en “social markanvisning” kan man absolut kalla det.I det arbetet lyckades vi verkligen skapa fästpunkter för “det sociala” i en ganska lång process och all “cred” till SMUAB som ville ta ett nytt steg i sitt sätt att vara en inte bara lokal utan också nationellt inspirerande aktör. Det var ett riktigt roligt och utvecklande projekt – med tätt samarbete mellan planarkitekter, kommunikatörer, hållbarhetsexperter, ekonomer och arkitekter.  Kommande nummer av tidskriften PLAN innehåller förresten en artikel om den här processen.

Men precis som Susanna pratade om förra veckan, så är har ju den sociala distansen varit rätt problematisk. Stadslivsgruppen har trots allt kunnat upprätthålla arbetet rätt bra, kanske till och med lite bättre eftersom det är lätt att planera in stående tider på Team där vi tankar av varandra erfarenheter och inspel. Det kommer vi absolut att fortsätta med. Projektmässigt lyckades vi också faktiskt att genomföra en produktiv dialogprocess kring Bollebygds nya översiktsplan. Fördelen med beställningen från början där var att kommunen ville ha en digital översiktsplan, så det var liksom corona-anpassat lite i beställningen. Det finns bra digitala dialogförutsättningar i Arcgis, Survey 1-2-3, som vi kunde använda och det har blivit en riktigt väl integrerad dialog i samrådsmaterialet.  Vi har till exempel jobbat med signifikanta citat för att skapa bilder av vad som är återkommande beskrivningar och berättelser i materialet, som planerarna sedan kan ha som riktningar för olika val i framställningen av planen.

Om vi tittar framåt – ur ett stadslivsperspektiv, vilka är frågorna vi kommer att arbeta med under året?

– Jag såg häromdagen att IKEA nu börjat sälja sina solcellspaket för villamarknaden, något som förstås betyder att både produktionskostnader och effektivitet är så bra att det går att massproducera. Och våra kunder är snabbt med i matchen kring energi, uppvärmning och annat som det idag finns färdiga tekniska lösningar för. Inte ens cykelpooler eller återbruksrum är konstigt att föreslå – hastigheten har ökat i hållbarhetsarbetet. Men på ett område känns som vi har lång väg att gå och det är social hållbarhet, eller bättre benämnt jämlikhet. Det är en stor utmaning för de tekniskt inriktade organisationsstrukturerna att hantera en fråga som i grunden inte är teknisk och här finns det ett fortsatt stort arbete att göra.  2019 gjorde vi, på uppdrag av Sveriges tre storstäder, en studie av hur respektive stads jämlikhetsarbetet sett ut och genomförts, och det finns mycket i den rapporten som vi tar med oss själva i hur vi pratar med olika beställare. Den stora lärdomen var hur jämlikhetsarbetet är något som verkligen behöver göras hela tiden och vi har blivit duktiga på att lokalisera moment i stadsbyggnad där görandet bäst passas in.

När vi tar semester sen i sommar, vilket arbete kommer du att vara mest stolt över när vänner och bekanta frågar under lata dagar på stranden?

– Att vi genomfört den tredje omgången av vår utbildning i evidensbaserad stadsutveckling, det känns väldigt roligt att den gick att genomföra lika bra online. Och att vi fått finansiering för några av de projekt vi ansökt om tillsammans med olika kunder och samarbetspartners, vi har många ansökningar inskickade och det är ett spännande sätt att kunna utvecklas tillsammans, genom att vi tvingar ut oss själva i ytor som vi inte riktigt är bekväma i eller vet allting om. Vi har en tjänst som vi kallar “ansökningsstöd”, som just går ut på att lokalisera utlysningar där vi som samhällsbyggare kan få möjligheter att vara extra innovativa tillsammans med andra.  Vi håller helt enkelt koll på olika finansieringsmöjligheter och leder ett ansökningsarbete från start till mål.

Planering för ny kulturskola i Eslöv!

I en av våra ramavtalskommuner Eslöv, har vi påbörjat arbetet med en detaljplan för en utbyggnad av kommunens Kulturskola. Delar av denna Kulturskolan ligger redan idag i Lilla teatern, som nu ska byggas om och ut med ett modernt tillägg. Lokalerna kommer bland annat att rymma cirkusskola och lokaler för musik- och konstverksamhet.

Planområdet ligger precis bredvid Medborgarhuset, nära järnvägen i centrala Eslöv. Medborgarhuset, ritat av Hans Asplund och invigt 1957, är en byggnad med mycket stort kulturhistoriskt- och arkitektoniskt värde. Även Lilla teatern är en kulturhistoriskt värdefull byggnad och därför inleds planarbetet med att ta fram en kulturmiljöutredning, där dessa värden definieras avseende vad som ska bevaras och hur det nya tillägget kan förhålla sig till det befintliga.

Så här sa vår beställare om projektet under startmötet: “Tillsammans kan detta bli en fantastisk enhet. Det är ett sammanhang med hög arkitektonisk nivå på byggnaderna i omgivningen. Det kommer att bli synligt i stadsbilden och förändra den karaktäristiska siluett som Eslöv har idag med medborgarhuset. Det är en helhet vi behöver få ihop och det måste bli bra!

Framtidsspaning: arkitektur

Serien där våra fem temaledare berättar om läget i sitt tema under våren fortsätter idag med Susanna Ringnér, som leder arbetet med att utveckla området arkitektur på Radar.

Våren 2021 är här och med den hopp om ett öppnare samhälle. Vad är på gång i Tema arkitektur under våren, vilka är de spännande projekten?

– Vi märkte ett uppsving av projekt redan under slutet av 2020, efter att den första chocken av Covid -19 lagt sig lite och nu under början av 2021 så har det fortsatt att öka. Både privata och offentliga aktörer hör av sig med uppdrag med en bred spännvidd mellan allt från utveckling av biblioteksrum i Södra Sverige till nybyggnation av flerbostadshus för kunder som Etikhus AB, Ivar Kjellberg Fastighets AB och Aspelin Ramm AB. Men vi jobbar också med gestaltning av en samlingsplats med mataffär, restaurang, gym och apotek i Idre för Gårda Johan och flera spännande markanvisningstävlingar.

Om du blickar tillbaka mot året som gått, ett år in i pandemn, vilka har de stora utmaningarna varit? Hur har det gått att driva projekt under förutsättningarna?

– Den stora utmaningen har varit den sociala distansen, både mellan oss och våra kunder men också mellan våra medarbetare. Vårt arbete tar ju avstamp i mötet med kunden och mötet mellan medarbetare, det här har vi verkligen fått arbeta med under året, hur gör vi det här på ett bra sätt digitalt? Men det spännande är att man alltid hittar lösningar, det är ju en del av vårt jobb och jag tycker att både kunder och personal har gått utanför boxen och åstadkommit minst lika bra, ibland bättre, projekt än under normala förutsättningar. Jag såg att Alexandra Hagen, VD på White, skrev ett fint inlägg för några veckor sedan angående det här, hur hela hennes grannskap spelat hockey med vad de hade tillhands (pinnar, gamla konståkningsskridskor, cykelhjälmar) för att isen lagt sig för första gången på flera år i södra Sverige. Man hittar nya vägar!

Om vi tittar framåt – ur ett arkitekturperspektiv, vilka är frågorna vi kommer att arbeta med under året?

– Hållbarhet i alla former skulle jag säga, men också digitalisering och samverkan. Vi har flera projekt där vi undersöker möjligheten att bygga med en massiv trästomme, vi har två projekt där vi undersöker möjligheten att använda återvunnet material och vi kommer försöka göra klimatdeklarationer för alla våra projekt under det kommande året. Vi kommer fortsätta utveckla våra digitala verktyg för att kunna göra snabba analyser av dagsljus och solvärmelaster i tidigt skede i projekten. Samverkan är också något som vi kommer arbeta vidare med i olika former, skall vi lyckas med de utmaningar vi står inför i framtiden så behöver vi samverka på olika sätt för att hitta nya vägar. Som exempel så har ett samarbete i ett av våra projekt gett en idé om att använda återvunna batterier från elfordon integrerade i byggnadens elsystem för att lagra den energi som skapas av projektets solceller. En idé som byggde på samverkan mellan flera olika parter.

När vi tar semester sen i sommar, vilket arbete kommer du att vara mest stolt över när vänner och bekanta frågar under lata dagar på stranden?

– Jag kommer vara extra stolt över våra projekt som delvis byggs i massivträ, först ut där är Kvarteret Tärnan i Varberg. Och förstås att vi har påbörjat processen med vårt första projekt i egen regi i Brunnshög! Jag kommer också vara stolt över våra modiga beställare som antar de utmaningar vi står inför tillsammans med oss och testar gränserna för hur långt man kan ta projekten.

(Bilder: ovan – från aktuell markanvisningstävling; nedan – från Kanikenäsholmen i Karlstad)

Är du vår nya landskapsarkitekt?

Vi arbetar nu med många spännande och utvecklande uppdrag och behöver därför komplettera vår landskapsgrupp! Läs mer om tjänsterna här!

Framtidsspaning: planering

I serien där våra temaledare reflekterar bakåt och spanar framåt har vi kommit fram till Tema P, alltså planering. Temaledare är Tobias Noborn, en av dem som varit allra längst på Radar.

Vad är på gång i temat under våren, vilka är de spännande projekten?

– Som vanligt har vi en väldigt stor spännvidd i våra uppdrag. Två väldigt olika men lika spännande projekt är Backaplan och Bergön. Backaplan är ett utpräglat omvandlingsprojekt i storstadsmiljö, ett projekt som har pågått länge och som också kommer att pågå länge till. Till skillnad från närliggande Frihamnen finns en stor enighet om både att och hur Backaplan ska bli en tät stadsmiljö. Vi är med och stöttar kommunen här i samband med detaljplanerna som tas fram tillsammans med de fastighetsägare och aktörer som ska förverkliga detta. Det är ju en total omvandling det är fråga om. Spännande! Vi har stor erfarenhet av sådana uppgifter, så det passar oss väl. Vi har till exempel tagit fram planen för det så hyllade Nya Hovås, vilket ju också var en total omvandling jämfört med hur det såg ut innan.

Bergön,  å andra sidan, ligger inte bara på ostkusten, det är också ett projekt i ett helt annat sammanhang. Ytterst i Sankt Anna skärgård ligger denna ö som under kalla krigets dagar huserade en batteriplats i kustartilleriet. Det stod alltså kanoner här och i övrigt är ön genomborrad av skyttevärn, skyddsrum, ammunitionsförråd och underjordiska bunkrar. Frågan är, kan det här omvandlas till en destination som stärker hela skärgården med arbetsplatser och funktioner, till en destination där besökaren kan bo och ta del av den unika miljön? Kommunen och fastighetsägaren tror det. Vi har varit engagerade i projektet sedan start och Länsstyrelsen har uttryckt att projektet stöttar bland annat riksintresse för friluftsliv i skärgården. För att anpassa projektet till strandskyddsbestämmelserna fortsätter processen med ett andra så kallat planeringsbesked, som ansöks hos Länsstyrelsen tidigt i detaljplanen (montaget nedan: Helen & Hard).

Om du blickar tillbaka mot året som gått, ett år in i pandemin, vilka har de stora utmaningarna varit? Hur har det gått att driva projekt under förutsättningarna?

– Jag skulle vilja säga att den fruktansvärda smittan har fått flera positiva effekter för vårt sätt att arbeta. Jag tänker framför allt på att vi agerar på en marknad som spänner över hela södra Sverige. Det har inneburit färre resor och ett effektivare arbete när alla parter funnit sig allt mer trygga i digitala kommunikationsvägar. Så här har vi ju jobbat länge, men nu är också alla kunder nöjda med den tillgänglighet som digitala möten ger.

Om vi tittar framåt då – ur ett planeringsperspektiv – vilka är frågorna vi kommer att arbeta med under året?

– För den formella delen av fysisk planering har det hänt en hel del i lagstiftningen på sistone. Jag tänker framförallt på möjligheten till planeringsbesked då, men också om nya regler för detaljplaner från 1 oktober och ökade krav på kommunerna att ha en aktuell översiktsplanering. När det gäller ÖP ska kommunerna ha en aktuell så kallad Planeringsstrategi antagen senast 2024, som ett sätt att hålla de strategiska frågorna mer aktuella. Fysisk planering är ju en väldigt viktig del i omställningen till det hållbara samhället som är högsta fokus just nu. Här går vi en intressant framtid till mötes där vi kommer att se stora förändringar. Att ”göra hållbarhet i praktiken” kommer att vara avgörande. Här kommer vårt egna hållbarhetsverktyg, som är en konkretisering av de globala miljömålen för vårt arbetsfält, att vara en stor hjälp.

När vi tar semester sen i sommar, vilket arbete kommer du att vara mest stolt över när vänner och bekanta frågar under lata dagar på stranden?

– Jag hoppas att vi kommer att säga att i allt fler uppdrag förde vi en aktiv dialog om hållbarhetseffekterna av projekten. Att vi tillsammans med kunder och samarbetspartners styrt projekten för att passa in i den framtid som är hållbar för oss och framtida generationer. Att det äntligen ses som självklart, det vi pratat om sedan Bruntlandrapporten 1987, sedan signeringen av klimatavtalet 2015 – att det är nu det händer! Nu ställer vi om!

Ny förskolegård i Kungsladugård!

Vi har precis inlett arbetet med att passa in en förskolegård i en ovanligt reglerad miljö, mellan Kungsladugårdskolan och gamla Hushållsseminariet, det som numera är Stiftelsen Göteborgs Studenthems (SGS) studentboendet Fridhem. Det är just SGS som bygger ett nytt studentboende på en tomt som också angränsar till Västra begravningsplatsen. Platsen som kommer att utvecklas heter Birgers park.

Det här uppdraget fick vi genom att en tidigare partner rekommenderade oss, och vi blev ombedda att komma in med ett förslag på hur man kan ta sig an den här komplexiteten, säger handläggande landskapsarkitekt Lina Lo Gillefalk. Vi kommer att rita förskolegården och också se till att studenterna får en väl fungerande cykelparkering.

Det är Kanozi som ritat den fina byggnaden i fem våningar, där de två första skall inrymma förskoleverksamhet och resten alltså studentbostäder.

Lina berättar att det finns ovanligt många utmaningar med projektet:

Först och främst för att det ligger i ett kulturhistoriskt känsligt område, men det är inte bara byggnaderna som är värdefulla. Det finns även ett biotopskydd för de omgivande trädraderna. Det blir en rolig utmaning att få barnens lekmiljö att landa väl i detta speciella och vackra sammanhang.

Trots alla dessa ingångsvärden finns det goda förutsättningar att ge barnen den friyta de ska ha (35 kvm/barn) och vårt arbete kommer att innefatta att rita både en lugn och skapande del och en mer naturlik zon för lek och upptäckande, vilket numera är standard för gestaltning av förskolegårdar enligt stadens Lokalförvaltning.

Framtidsspaning: Landskap

Vi fortsätter vår serie med framtidsspaning – där vi frågar våra temaledare om hur året under covid 19 har varit och vad de ser framför sig när pandemin släpper taget om samhället.  Här är det vår temaledare för landskap, Ulrika Eliasson, som reflekterar.

Om du blickar tillbaka mot året som gått, ett år in i pandemin, vilka har de stora utmaningarna varit? Hur har det gått att driva projekt under förutsättningarna?

– Pandemin har påverkat oss i form av att några av våra pågående projekt har pausats i perioder under framför allt hösten. Den allmänna osäkerheten om vilka konsekvenser pandemin kommer att få för samhället på sikt har även medfört en osäkerhet i att våga satsa på nya utemiljöer av olika slag. Men vi ser att den trenden börjat vända nu och det känns hoppfullt!

Sen är det förstås positivt  ur ett utemiljöperspektiv att allmänheten i stort använt utemiljöer mycket mer under pandemin. Man ses i naturområden, i stadens parker och lekplatser eller över en promenad med medhavd fikakorg. Även träningen har ju för många flyttats ut till utegymmen och som vi hoppas att detta är en trend som kommer att stanna kvar på längre sikt eftersom det  ger så många hälsovinster. Det finns också en stor utvecklingspotential för hur vi kan anpassa stadens utemiljöer för detta ändamålet.

Om vi tittar framåt – ur ett stadsbyggnads/planeringstematiskt/arkitektur/landskaps- perspektiv, vilka är frågorna vi kommer att arbeta med under året?

– I spåren av de pågående klimatförändringarna ser vi på Landskap ett ökat tryck på gestaltning av lösningar som kan omhänderta dagvatten och skyfall. Ofta är detta i områden med övervägande andel hårdgjorda ytor och där översvämningsrisken är hög.  Ofta vill man också tillföra olika mervärden,  till exempel skapa flexibla ytor om kan fungera för skyfallshantering vid behov, men som större delen av tiden kan användas för olika fritidsaktiviteter. Vi har flera intressanta projekt på gång som rymmer de här frågeställningarna vilket vi tycker är spännande och roligt!

När vi tar semester sen i sommar, vilket arbete kommer du att vara mest stolt över när vänner och bekanta frågar under lata dagar på stranden?

– Inom tema Landskap håller vi på att utveckla våra tjänster för att riktas än mer mot hållbarhetsfrågorna, vi vill inskärpa vårt fokus. Det får vi redan nu göra konkret i gestaltandet av en ny förskolegård som kommer att anläggas i Majorna, som ska placerats in i ett området med höga kulturvärden och intilliggande grönområden. Sen håller vi på att projektera en bostadgård, utifrån ett tävlingsförslag som kontoret vann förra året, med höga ambitioner när det gäller att gestalta en varierande utemiljö för de boende på en bjälklagsgård. Vi börjar också närma oss slutskedet för stadsplanen för det nya bostadsområdet Vegeljung i Ängelhom, där vi på landskap arbetat mycket med att utforma grönytor och allmän plats. Bland annat kommer några av rekreationsytorna att fungera som buffertytor vid framtida skyfall och större regn.

Sommaren känns ju annars väldigt långt borta idag när snön singlar ner utanför fönstret. Man längtar ju till ett liv som på vår visualisering av en del av parken i Vegeljung här ovan..  Men mycket kommer förstås att hända innan dess och som ofta är ett par av de mest intressanta projekten ”hemliga” än så länge. Vilket det blir får vi återkomma till när sommaren närmar sig men tänker att det är ett projekt som kommer många till del på kontoret, ett projekt där det finns höga ambitioner vad gäller både gestaltning och hållbarhet. Hela vägen från idéskiss till färdigbyggt resultat handlar det om, så det är väldigt spännande!

 

 

Framtidsspaning: stadsbyggnad

Även om vintern fortfarande har hela landet i ett stadigt grepp så är våren, ljuset och förhoppningen om ett mer öppet  2021 på väg. Under några veckor låter vi våra fem temaledare titta både bakåt och framåt. Först ut är Oskar Götestam, ledare för tema Stadsbyggnad.
Vad är på gång i temat under våren, vilka är de spännande projekten?
– Vi arbetar vidare med Vegeljung, ett stadsutvecklingsprojekt i Ängelholm med över 700 bostäder, äldreboende, förskola och annan service. Det finns några frågor kvar att hantera innan detaljplanen kan antas. Utöver det är arbetet med en genomförandestrategi för en FÖP i Lidköping hyperaktuell och inne i ett intensivt skede. Sen finns det några intressanta uppdrag som inte är officiella i
dagsläget, bland annat en vattennära stadsdel i Stockholm och ett par intressanta förtätningsprojekt i Göteborg.
Om du blickar tillbaka mot året som gått, ett år in i pandemin, vilka har de stora utmaningarna varit? Hur har det gått att driva projekt under förutsättningarna?
– Det finns en ökad sävlighet i beslut i några av de offentliga organisationer som vi arbetar med i projekten. Tror att avståndet mellan människor gör att de små avstämningar som sker i all enkelhet
när man vistas i samma korridorer och ses naturligt är en av orsakerna. Samtidigt arbetar vi med kommuner som har ökat tempot och har mer än full fart i beslut – modiga politiker och tjänstepersoner som litar på varandra och har tydliga direktiv och principer för hur arbetet ska genomföras. Imponerande och väl värt att ta efter för många!
Om vi tittar framåt – ur ett stadsbyggnadsperspektiv, vilka ärfrågorna vi kommer att arbeta med under året?
– Jag tror att frågor som har med den ekonomiska dimensionen av hållbarhet att göra kommer belysas i fler projekt. I många situationer är det en bortsedd aspekt som hanteras för ensidigt och inte under förslagsarbetet i program eller detaljplaner. Fastighetsutvecklarna har ofta bra koll, men utan någon medspelare på kommunen kan inte aspekten utvecklas. Här försöker vi vara en bra brygga!
För vår del kommer vi utöver det lyfta fram frågor kring dagvattenhantering så att det bidrar till att berika stadsmiljöerna och fortsätta arbeta med att det befintliga, både bebyggelse och stadsliv, i
stadsutvecklingsprojekt så att vi tar vara på det som redan finns.
När vi tar semester sen i sommar, vilket arbete kommer du att vara mest stolt över när vänner och bekanta frågar under lata dagar på stranden?
Längtar efter stranden på alla sätt och vill blicka tillbaka på några fina resultat i de inbjuda parallella uppdrag som vi deltog i. Sedan ska det bli roligt att få bygglovet för vårt tredje egen-regi-projekt i
Brunnshög klubbat och klart så vi kan börja bygga. Fem radhus kan tyckas obetydligt, men med full kontroll över hela processen finns det ju bättre möjligheter att bidra till ett hållbart samhällsbyggande!

Nya planer i Östergötland!

Just nu har vi startat två nya uppdrag i Östergötland, där vi har ramavtal med flera kommuner. Det är dels en detaljplan i vackra Vadstena kommun och dels en trafikstrategi i andra änden av länet, i Norrköpings kommun. För Trafikstrategin, som är en tematisk del av översiktsplanen, gör vi miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillsammans med kollegor på våra samarbetspartners Structor och KMV forum.

Foto: Andreas Åsenheim/Norrköpings kommun

Radar går in i C/O City!

Radar är glada och stolta nya medlemmar i föreningen C/O City! Föreningens syfte är bland annat att driva frågor om urbana ekosystemtjänster, dvs. stadsnaturens många samhällsvinster. Bland medlemmarna syns universitet, företag, kommuner och olika organisationer.

Vårt samhälle står inför stora utmaningar, inte minst klimatförändringar och hot mot biologisk mångfald. Vi som arbetar med samhällsbyggnad kan och måste bidra på alla sätt för att möta de utmaningarna. Rent konkret kan det handla om allt från att värna och stärka den biologiska mångfalden, hantera dagvatten på ett hållbart sätt och göra miljömässigt kloka materialval. Det rör sig också om att skapa sammanhängande grönstrukturer som ger sinnliga upplevelser och lekvärden, och samtidigt reducerar buller och förbättrar luftkvaliteten. I framtidens städer behöver mångfunktionella och naturbaserade lösningar vara en självklar del av strukturen.

Frågorna är många och komplexa och kräver starka nätverk som främjar samverkan, samlar kunskap och inspirerar till att omsätta den i praktiken. Där spelar nätverk som C/O City en viktig roll. Vi på Radar ser fram emot att vara en del av denna samverkan – tillsammans tänker vi bättre.

Fler lägenheter i Villastaden!

Radar har under året, som del i vårt engagemang som planstöd “in-house” på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås stad, arbetat med en ny detaljplan för fastigheten Tranan 2 i stadsdelen Villastaden. Det är en av Borås äldsta stadsdelar och planen går ut på att komplettera villorna med ett nytt flerbostadshus i tre våningar och inredd vind. För planen om cirka 20 lägenheter är det dags för samråd! Läs mer om detaljplanen här!

Som in-house konsult i Borås arbetar vi sida vid sida med andra tjänstepersoner och driver allt från framtagande av planhandlingar till att bygga relationer med exploatörer, presenterar inför nämnd och håller i digitala samrådsmöten. Motsvarande engagemang har vi också i Tjörns kommun och Göteborgs stad. Vi driver också planeringsprojekt åt exploatörer i Härryda och Ängelholm för tillfället. Är du nyfiken på vad vi på Radar kan hjälpa din organisation/företag med? Kontakta Magnus Larsson.

Gestaltning av framtidens bostadsgård i Nilssonsberg!

Radar har fått i uppdrag att utveckla och gestalta bostadsgårdarna på bostadsområdet Nilssonsberg i centrala Göteborg. Projektet är i ett tidigt skede där koncept och principer för utformning diskuteras i relation till en önskad om en avsevärt förbättrad mobilitetslösning för de boende. Målsättningen är att skapa en större boendegemenskap genom en gestaltning som främjar ett aktivt socialt liv, samtidigt som ett minskat bilberoende ska underlättas genom olika pool-lösningar. Men också med bättre förutsättningar för cykelparkering och andra former av mikromobilitet.

Stacken sticker ut i Arkitektur!

I senaste numret av tidskriften Arkitektur (#7-8 2020) diskuteras hur “bostadsbyggandets marknadsstyrda monokultur” under de senaste 25 åren gett oss dyra bostäder, hög exploatering, allt mindre tilltagna ytor och inte minst högre insteg för att få hyreskontrakt eller bostadsrätter. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det inte mycket som varit gynnsamt sedan allmännyttan leddes in på samma spelplan som de privata fastighetsutvecklarna. På detta behövs på kort tid också en omställning mot ett mycket mer resurssnålt fastighetsbestånd.

Artikeln i Arkitektur lyfter dock fram några exempel på att “ett annat Sverige är möjligt”, om vi letar lite i utkanterna av marknadslogik och hållbarhetsteknik. Här nämns ett av våra projekt. kollektivhuset Stacken i Bergsjön, där tanken om gemenskap och delningsekonomi resulterade i beslutet att vid tid för fasadrenovering vilja jobba med hållbarhet på ett utmärkande sätt.

2017 var Stacken ombyggt till passivhus med en helt ny fasad av blänkande mörkblå solceller som får det att sticka ut där det står sist i raden av likadana grå betongelementhus.

För mer information om vårt arbete med Stacken, kontakta Jonas Lundgren – del av kontorets hållbarhetsgrupp och vår expert på livscykelanalyser.

Radar certifierade för citylab!

Citylab är ett certifieringssystem som ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council (SGBC) och syftar till att skapa hållbara stadsmiljöer. Radar bidrog med kunskap och erfarenheter i ett tidigt skede av utvecklingen av systemet. En stadsdel som är certifierad enligt Citylab lägger grunden för en jämlik och trygg miljö med hög tillgänglighet och minimal negativ klimat- och miljöpåverkan samt resiliens i relation till klimatförändringar. Projektet Västerport i Varberg som Radar genomför tillsammans med bl.a. Etikhus, skall certifieras enligt Citylab och som ett led i detta har vi nu en certifierad Citylabsamordnare på kontoret.

Certifieringen gäller för 3 av 4 delar inom Citylabkonceptets skeden planering och genomförande. Det hela sammanfattas i det som de kallar för Citylab guide och där kan man certifiera ett hållbarhetsprogram, en handlingsplan samt en handlingsplan för delprojekt. För mer information, kontakta Ulrik Neuendorf på Göteborgskontoret.

Helt digitalt i Bollebygd!

Denna vecka startar samrådet för den digitala översiktsplanen för Bollebygds kommun. Radar har tillsammans med Nya Planer och SWECO under året arbetat fram samrådsförslaget i nära dialog med kommunens invånare, tjänstepersoner och politiker.

En viktig förutsättning för översiktsplanen är det pågående arbetet med att fastställa en ny korridor på sträckan Göteborg – Borås utmed Götalandsbanan. Andra centrala frågor har handlat om att möjliggöra bebyggelse på landsbygden på ett sätt som successivt kan stärka underlaget för service och kollektivtrafik samt att hitta väl avvägda förhållningssätt till tätortens utveckling i anslutning till Nolåns dalgång. ÖP:n hanterar även möjligheten att komplettera med bebyggelse inom strandskyddade områden (LIS). Vi är glada och lite stolta över att arbetet med översiktsplanen och tillhörande tidiga dialog har kunnat genomföras trots nuvarande situation med covid-19.

Samrådet pågår till den 31 januari 2021.

In-house på Tjörn!

Radar har fått i uppdrag att vara en del av planavdelningen på Tjörns kommun genom ett in-houseuppdrag under 2020 och delar av 2021.  Vi har liknande engagemang i såväl Göteborg som Borås stad och börjar samla på oss många erfarenheter om framgångsfaktorer i för detta sätt att arbeta. För Göteborgs stad har uppdraget pågått i många år och involverade ett tag  tre av Radars medarbetare samtidigt.

”Det visar på ett stort förtroende för oss och vår kompetens vilket är väldigt glädjande.  Det är väldigt givande för alla parter – kommunen får en ny kollega som är väldigt uppdragsorienterad och som samtidigt kan förmedla kunskaper och erfarenheter från många av de andra cirka 25 kommuner som vi har ramavtal med på planeringssidan.  Våra medarbetare får samtidigt en unik inblick i kommunernas vardag som betyder mycket för breddningen av erfarenhet och kompetens, både för den enskilda medarbetaren och för Radar som helhet. Vi ser mycket fram emot erfarenhetsutbytet med Tjörn och planprojektens utmanande innehåll”, säger Tobias Noborn, temaledare för planering.

(Bild från tidigare projekt för Södra Hamnen i Skärhamn)

Analyser av genomförandeaspekter!

Idag är det flera stadsbyggnadsprojekt som pausas i ett tämligen sent skede då den ”ekonomiska verkligheten” kommer ikapp. Den verkligheten är lika närvarande i tidigt skede, men är alltför sällan något som ingår i arbetet med program eller fördjupande översiktsplaner. Radar genomför just en analys av genomförandeaspekter för en stadsutvecklingsplan i en mellanstor svensk kommun, vilket är utmanande och utvecklande för alla parter. Men både nyttigt och lönsamt, då stora felinvesteringar kan undvikas.

Arbetet bedrivs i samverkan mellan kommunens förvaltningar, kommunala bolag, byggande aktörer med flera. Resultatet ger en indikation på i vilka riktningar och i vilken ordning som kommunen  kan byggas ut för att skapa en balans mellan stadsbyggnadskvaliteter och en ekonomisk hållbarhet. Resultatet kommer att rapporteras successivt under hösten och våren 2021.

Hur arbetar ni i er kommun med ekonomisk hållbarhet?

Säljstart för Tärnan!

Kvarteret Tärnan, i korsningen Kyrkogårdsvägen och Västkustvägen, har för varbergarna mest varit förknippad med den numera nedlagda Nynäsmacken. På uppdrag av Etikhus har vi på denna plats skapat ett kvarter för helt andra slags möten. De 80 bostadsrätterna och 7 stadsradhusen vi ritat kommer huvudsakligen byggas i trä och att ha ett mycket högt hållbarhetsinnehåll med solceller, sedumtak, bil- och cykelpool samt förstås laddning för elbilar i garaget. Det blir allt från 1:or till 4:or och i bottenvåningen kommer det att erbjudas både olika vardagslivstjänster och ett co-workingkontor. Hör vår ansvariga arkitekt Ulrik Nuendorf berätta om hur vi har arbetat fram konceptet för vårt kanske mest hållbara projektet hittills!

Visualisering: Made-Up/Mats Jarland

Detaljprojektering för Haga station!

Radars landskapsarkitekter ska tillsammans med bland annat Systra svara för detaljprojekteringen av allmän plats runt Haga station. I samband med att tågtunneln Västlänken byggs i Göteborg skapas en ny bytespunkt för kollektivtrafik kring Haga station, i direkt anslutning till en värdefull, omtyckt och kulturhistoriskt känslig miljö.

Den nya bytespunkten kommer ligga intill Hagakyrkan och knyta ihop det lokala pendeltågssystemet med stombussar, expressbussar och spårvagn. Den övergripande gestaltningen för ”Gläntan”, som det vinnande förslaget kallas, ritas av Gottlieb Paludan Architects & AFRY och ligger till grund för den detaljprojektering som vi skall vara med och genomföra. Arbetet beräknas pågå till och med december 2021.

Läs mer om tävlingen och det vinnande förslaget Gläntan på sidan Stadsutveckling Göteborg

Visionsbild Gläntan av Gottlieb Paludan Architects

Laga kraft på Stigberget!

Vi har under ett par år  haft i uppdrag att arbeta med detaljplanen för kvarteret Klåvestenen, i gränslandet mellan stadsdelarna Majorna-Linné. Området ligger vid det s.k. Sjömanshuset, mellan Stigbergsliden och Kjellmansgatan och syftet har varit att prova möjligheterna till en alternativ markanvändning – bostadsändamål istället för allmän platsmark. Förslaget, som nu har vunnit laga kraft,  innebär ett nytillskott av bostäder, kontor och verksamhetslokaler mellan Stigbergsliden 12 och Kjellmansgatan. Mer information om projektet “Stigbergshyllan”, som har byggstart under 2021, finns på Sverigehusets hemsida. 

Nya bostäder i Östra Kålltorp!

För Ivar Kjellberg Fastighets AB har vi fått i uppdrag att inleda en förstudie för ett nytt projekt i Östra Kålltorp, som ingår i ett detaljplaneområde som vann laga kraft 2015. Projektet omfattar c:a 90 nya bostäder och ligger i en fantastisk miljö med Renströmska sjukhuset och Sanatorieparken (bilden) som närmsta granne. Det är omöjligt att inte bli inspirerad av en sådan naturskön närmiljö! Tillsammans med de bebyggelseantikvariska värdena kommer dessa naturvärden att utgöra viktiga utgångspunkter för hur vi tar oss an uppgiften.

Många planer i Eslöv!

Under våren fick vi de första uppdragen ur vårt ramavtal med Eslövs kommun. Det handlade om två detaljplaner, varav en större avseende bostäder och centrumverksamheter som snart går ut på samråd. Vi stöttade också arbete med en fördjupad översiktsplan och tog fram illustrationer för östra centralorten. Nu har vi fått en hel del mer att göra. Under hösten skall vi starta inte mindre än sex nya detaljplaner för kommunen!

Analyser & gestaltning av bytespunkter längs älven!

Västtrafik vill utveckla kopplingarna över Göta älv för att på det sättet förstärka Älvstaden i Göteborg. De bytespunkter som finns och de nya som skall skapas för färjorna och andra trafikslag skall ha en hög kvalitet och resenärerna skall erbjudas smidiga övergångar mellan de olika färdsätten. Vi har i uppdrag att genomföra analyser av förutsättningarna och ta fram förslag på hur bytespunkter och färjehållplatser ska gestaltas för att erbjuda en bra upplevelse för resenären. Uppdraget pågår under hösten.

Bygglovsklart i Fjällbo park!

För Egnahemsbolaget i Göteborg och i samarbete med Vestia construction group har vi tagit fram ritningar för 90 bostadsrätter i Fjällbo park, i stadsdelen Utby. Projektet är lokaliserat i en “mellanstad” som just nu växer enormt, från Gamlestaden och förbi Kviberg mot Partille kommungräns. De bostadsrätter vi ritat är allt från 1:or till 5:or och tillsammans med våra landskapsarkitekter har vi lagt stort fokus på att skapa ett socialt rum där grön mobilitet är i fokus. Mer om den delen av projektet kan du läsa om och titta på i vårt instagramflöde. Omdömet från Göteborgs stads bygglovsavdelning blev vi lite extra stolta och glada över, läs mer nedan! 

Glad sommar!

Ytterligare ett innehållsrikt arbetsår är till ända, vi tar några veckor i hängmattan och läser spännande artiklar i the New Yorker om hur Covid-19 påverkar framtidens arkitektur, eller följer världens skönaste instagramkonto sett från ovan. Eller lyssnar på Ett litet hem, en sprillans färsk radiodokumentär i sex delar som jämför då med nu i den svenska bostadspolitiken. Vi är tillbaka igen vecka 32, utvilade och sommarfräkniga, tills dess, ta hand om er och håll avståndet!

Mot granskning i Vegeljung!

Stadsutvecklingsprojektet Vegeljung tar avstamp mot en mer progressiv attityd när det gäller social hållbarhet och blandar upplåtelseformer, bostadstyper och bostadsstorlekar. Stadsdelen i södra Ängelholm kompletteras med en stadsdelspark som inte bara blir en självklar plats att träffas i utan en del i en mer övergripande grönstruktur. Parken och stadsdelen är ett kvitto på ett metodiskt arbete med en aktiv urban grönska, en metod som Radar har tagit fram och använt i flera olika stadsbyggnadsprojekt. Detaljplanen har nu varit på samråd och är på väg mot granskning i höst.

Återbrukat i Bråta!

I Härryda, närmare bestämt Bråta, har Radar har på kommunens uppdrag gestaltat en ny återbrukspaviljong för insamling av återanvändbara saker till både frivilligorganisationer och ett gratis bytesrum.
Byggnaden har till stor del uppförts av återbrukat byggmaterial som har samlats in på återvinningsstationen. Projektet, som började som ett studentarbete på Chalmers, har funnits med oss en längre tid genom bygglovs- och förfrågningsskede, och vi fick till slut även uppdraget att hålla i färdigställandet.

Planstöd i Borås!

Radar har fått i uppdrag att verka som fast planstöd i Borås. Två dagar i veckan har vi en resurs på plats som planhandläggare på kommunen, med huvudansvar för ett par planuppdrag.

Borås har jättemycket att erbjuda och det känns oerhört kul att få vara en del av deras utvecklingsprocess. Det är en stad som växer, med stort fokus på den offentliga miljön och man är förstås duktig på logistik, säger Ingrid Lindbom, gruppchef för planering på Radar.

Sammanlagt har Radars planarkitekter mer än 40 års erfarenhet genom kommunal anställning och förutom Borås stöttar vi på liknande sätt just Göteborg, Mölndal och Mjölby. Därutöver har vi planuppdrag i ett 20-tal kommuner i Västsverige, Östergötland och Skåne.

 

Nya ramavtal för arkitektur och landskap!

Vi fortsätter att vara lyckosamma i frågor om ramavtal med kommuner i södra Sverige. Att bli kortlistad på det sättet är förstås ett generellt kvalitetskvitto, att vi har goda strukturer och är intressanta som samarbetspartners för framtidens betydelsefulla miljöer. Nu har vi fått nya ramavtal med Kungälvs och Stenungsunds kommuner.

Mer exploatörsdriven planering i Härryda!

Radar arbetar med ytterligare en exploatörsdriven detaljplan i Härryda kommun. Den här gången tillsammans med Kålltorps projektutveckling i ett intressant projekt i Härryda By som syftar till att skapa en hub med hotell, långtidsparkering och fullskalig bilservice. Vi har tidigare genomfört en tidig dialog med närboende för att skapa en grundläggande kunskap om förutsättningar för utveckling av samhället. Nu börjar arbetet med detaljplanens olika utredningar för att bygga ut den kunskapen.

Följ utvecklingen här på hemsidan eller via https://landvettertravelpark.se/

(Visionsbild: Kjellgren Kaminsky Arkitekter)

Evidensbaserad stadsutveckling utbildning på RISE!

Radars och RISE metod för Evidensbaserad stadsutveckling fortsätter att utveckla kompetensen hos stads- och fastighetsutvecklare i landet. Under hösten kommer vi t.ex. att utbilda planerare i en av kommunerna längs västkusten. Men det blir också utbildning för akademiker under hösten, då i ett pilotprojekt inom det nationella forskningsinstitutet RISE. Det blir i Umeå och Malmö som utbildningen kommer att förstärka pågående innovationsprocesser.

Förtätning i Vasastan!

Just nu pågår genomförandet av två unika vindslägenheter i Vasastan, Göteborg, som vi har ritat åt en privat uppdragsgivare. Kontexten är spektakulär med Vasaparken och Vasakyrkan som närmsta granne. Byggprojektet har påbörjats på utsidan och i det fina vårvädret pågår just nu arbetet med byte av takpannor och takkupor till de nya bostäderna. Detta är ett av flera exempel på vindsprojekt som vi just nu genomför för olika kunder i stan. Går du också med funderingar på detta smarta sätt att skapa ett ökat kvarboende i innerstan? Kontakta Pär Thurfjell hos oss, kontaktuppgifter här!

Halva konungariket i Österled!

Vi är glada att konstatera att det är än fler kommuner i Östergötland som Radar kan inleda samarbete med  – nu när nya ramavtal tecknats och pågående sådana förlängts. Nyligen skrev vi nämligen ramavtal för planeringstjänster med Linköpings kommun och strax efter årsskiftet skakade vi hand med både Mjölby och Vadstena. Sedan 2015 jobbar vi också genom ramavtal tillsammans med Norrköping, Söderköping, Finspång och Valdemarsviks kommun, vilka också har förlängt avtalen i dagarna.

Social markanvisning i Jönköping!

Tillsammans med Södra Munksjön utveckling AB (SMUAB) i Jönköping har vi arbetat fram en spännande markanvisningstävling med tungt fokus på social hållbarhet. Kan ett kvarter i Jönköping bli en ny riktningsgivare för sociala markanvisningar? Tävlingsprocessen, som Radar leder, innefattar såväl samtal med ett vetenskapligt råd som input från intressenter under vägen. Mer information om tävlingen hittar ni här!

Full pott för stadsbyggnad!

Radar har ingått ett ramavtal med Lidköpings kommun för stadsbyggnad! I utvärderingen fick vi som ensam anbudsgivare full pott och vi är stolta över de fina omdömen vi har fått från våra kunder.

Det är ett förstås kvitto på att de uppdrag som är genomförda under åren håller hög kvalitet. Vår framskjutna position inom stadsbyggnad blir än mer uppenbar, vilket bl.a. uppdragen Wendelstrand, Vegeholms ljung och Södra Munksjön är bevis på, säger Oskar Götestam, VD och temaledare för Stadsbyggnad.

Vi ser fram emot 4 år med kreativt samarbete med Lidköping och att tillsammans skapa framtidens betydelsefulla miljöer!

Caisa ny på Göteborgskontoret!

Till vårt Göteborgskontor har vi i dagarna värvat Caisa Malmryd Olander, som ansluter till oss om en dryg månad. Caisa, som kommer närmast från Afry, är planeringsarkitekt med kandidatexamen i Fysisk planering från BTH och master i hållbar samhällsplanering och stadsutformning från KTH. Hon har under de dryga fem år som verksam hunnit med att arbeta både i kommunal och privat verksamhet, med ansvar för arbete med översiktsplanering och strategisk planering. Caisa har även jobbat med GIS-baserade stadsbyggnadsanalyser. På detta sätt förstärker vi vårt team kring fördjupade översiktsplaner, förtätningsanalyser, planprogram, översiktsplaner, och stadsutvecklingsprogram.

Vi har under det senaste året fått flera uppdrag av det översiktliga slaget, bland annat i Norrköping, Värnamo, Eslöv och Bollebygd och vi har helt enkelt sett ett behov att förstärka denna del av vår verksamhet. Caisas breda kompetens och analytiska kunskaper kommer bli viktiga för att ta nästa steg i den utvecklingen, säger Tobias Noborn, ansvarig för Tema planering på Radar.

Vi hälsar Caisa varmt välkommen till oss på Surbrunnsgatan!

Samråd för Ängelholms nya stadsdel!

Under det senaste dryga året har Radar har tillsammans med experter på bland annat WSP, Tyréns och Cowi arbetat med att ta fram ett intressant förslag till hur en ny stadsdel kan se ut, för en naturlig expansion av de södra delarna av Ängelholm. Stadsdelen planeras innehålla kring 700 bostäder, ett trygghetsboende, en förskola och en större park – och skall samverka med den golfbana som planeras närmare Skälderviken, när det gäller ekosystemtjänster med mera.

Projektgruppen på Radar har engagerat alla vår discipliner – arkitekt, landskapsarkitekt, planeringsarkitekter, och etnolog – utöver de tekniskt sakkunniga från våra samarbetspartners.

Läs mer om och se bilder på projektet här (välj “Kärra 1:2) och på vår projektsida här!

Släpp naturen fri för BGG!

Radars landskapsarkitekter Lina och Ulrika deltog i den heldagskurs i blågröngrå system (BGG-system) som Svenska trädföreningen bjöd in till i slutet av februari i Göteborg. Bakgrunden till kursen var behovet att förstå dagvattenhantering i relation till de utmaningar vi redan har i våra städer, frågor vars aktualitet blir alltmer brännande i och med de förväntade klimatförändringarna. Kursens medverkande var Kent Fridell, verksam på Edges och universitetsadjunkt på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt Patrick Bellan, universitetsadjunkt på samma universitet och med djupa kunskaper i bland annat vegetationsbyggnad och växtteknik.

Möt våra nya landskapsarkitekter!

Strax innan och strax efter årsskiftet fick vi förstärkning i vår landskapsgrupp i form av två erfarna nya medarbetare. Anna-Karin och Ulrika kommer från lite olika erfarenheter och skapar på det sättet en ökad bredd bland våra landskapsarkitekter.

Ramavtal med Eslövs kommun!

Före jul tecknade Radar ramavtal för planering med Eslöv, en kommun som har många spännande projekt på gång. Det handlar både om utveckling i centralorten och andra växande tätorter, där de nu kommer att ha Radars hjälp för att kunna öka takten i planarbetet. Första uppdraget är redan påbörjat. Det handlar om en detaljplan för nya bostäder och centrumverksamhet, bland annat livsmedelshandel, inom kvarteret Stenbocken 14 och 15 i centrala Eslöv där det idag ligger en COOP-butik.

Elin Wiman ny kontorschef!

Sedan årsskiftet har Radar en ny kontorschef i Elin Wiman, som arbetat på Radar sedan 2014. Elin är bygglovsarkitekt i grunden, men har arbetat som planarkitekt hos oss och bland annat för kommuner som Varberg och Mölndal. Elin har också varit verksam i Göteborgs stadsbyggnadskontors plankonsultgrupp och har de senaste åren varit verksam som gruppchef för plangruppen på Radar.

Översiktsplan för Bollebygd!

Radar har fått i uppdrag att tillsammans med Nya Planer och Sweco ta fram en ny översiktsplan för Bollebygds kommun. Behovet är stort för kommunen, som ligger mitt emellan Göteborg och Borås längs RV40: den gällande ÖPn går in på sitt 18:e år. Uppdraget avser att stötta kommunen i framtagandet av en digital översiktsplan. Den nya översiktsplan är en viktig del i genomförandet av Vision Bollebygd och syftar till att skapa tydliga mål, riktlinjer och åtgärder avseende kommunens mark- och vattenanvändning, för att på det sättet utgöra stöd och strategiskt verktyg för kommunens framtida utveckling. Översiktsplanen ska beakta nya frågor, vara välförankrad politiskt och vara resultatet av en bred medborgardialog. Uppdraget spänner över en tvåårsperiod.

Vi söker arkitekt och byggnadsingenjör!

Vi behöver växa i Göteborg! Just nu söker vi en handläggande arkitekt och en byggnadsingenjör med lite erfarenhet, läs mer om tjänsterna och hur du söker här!

Rapport om storstädernas jämlikhetsarbete klar!

Under 2019 har vi på uppdrag av Mistra Urban Futures arbetat nära Göteborg, Stockholm och Malmö med ett projekt som handlar om att för storstäderna har arbetat med jämlikhetsfrågorna under 2010-talet. Bakgrunden till uppdraget var en önskan att kunna lära sig av varandra, men också att  kunna ge rekommendationer till andra kommuner eller regioner för hur ett effektivt jämlikhetsarbete kan bedrivas avseende organisering, kunskapsprocesser och personella resurser. Rapporten finns nu att ladda ner till läsning här.

Utbildning i genomförande på Radar!

I förra veckan arrangerade Radar en heldag med fokus på genomförandefrågor kopplat till detaljplan. Till dagen bjöds branschkollegor från några av de kommuner/kommunala bolag som vi samarbetar med in och som på ett eller annat sätt jobbar med detaljplaner. Tillsammans med kollegor från Radar diskuterades hur vi kan styra genomförandefrågorna för att nå hela vägen fram med detaljplanens ambition. Utbildningen producerades av Vesterlins.

Nya ramavtal i tre kommuner!

Under hösten har vi landat flera spännande ramavtal för både arkitektur och planering, något som skapar en långsiktighet och trygghet i verksamheten. Dels har vi fått avtal med både Borås stad och Jönköpings kommun för både planstöd och detaljplanering. Dessutom har vi fått ramavtal för planering med Orust kommun. Vi ser fram emot nya spännande uppgifter i delvis nya geografiska kontexter!

Vi växer i Malmö!

Sedan ett år tillbaka ungefär har vi kontor i Malmö. Det började med en arkitekt och nu har både en landskapsarkitekt och en planeringsarkitekt anslutit. Louise Rådberg, som arbetat på Radar sedan 2016 och som nu flyttar söderut, blir Malmökontorets första landskapsarkitekt. Ny planarkitekt är Gärda Sjöholm, som kommer närmast från Burlövs kommun. Gärda har arbetat med planering och stadsbyggnad i drygt 10 år, både som planarkitekt på kommun och som konsult med uppdrag åt olika fastighetsägare och kommuner.

Laga kraft för Campus Lundby!

Radar har agerat projektledare för Volvo och den planprocess som numer är avslutad i och med att detaljplanen för Campus Lundby har vunnit laga kraft. Det var med stor ödmjukhet arbetet inleddes för drygt två år sedan och med lika stor glädje vi konstaterar att vår attityd och ett grundligt arbete har gett resultat. Detaljplanen ger Volvo en möjlighet att expandera sin verksamhet på u en central del av Göteborg och kring området där Volvo först startade. En fantastisk möjlighet för både Volvo och Göteborg!

Kursanmälan öppen för 2020!

I veckan som gick startade första omgången av utbildningen Evidensbaserad stadsutveckling! Under fem fredagar under hösten samlas professionella inom stadsutvecklingsfältet för att lära sig en metod för ett kunskapsintegrerat och reflektionsbaserat lärande. Nu har vi öppnat för anmälningar till vårens kursomgång med start 31/1 2020 – läs mer här!

 

Vinst med Etikhus i Varberg!

Mer än ett hus är ett gediget och grundligt genomarbetat förslag som har förutsättningar att vara vad det lovar –mer än ett hus. Med ett starkt koncept kring förskola, äldreboende och restaurang tillsammans med en spänstig gestaltning, är detta ett förslag som kommer att kunna bli ett av guldkornen i den nya stadsdelen.

Så lyder juryns motivering för valet av vårt förslag i den öppna tävlingen för utvecklingen av Västerport, en helt ny stadsdel vid havet i Varberg. 12 lotter fördelades över lika många aktörer och arkitektkontor, vilket kommer att ge en stadsdel med hög diversitet både avseende form och lösningar för hållbarhet. Vi är glada och stolta över juryns bedömning (läs mer här) och att vårt produktiva samarbete med Etikhus fortsätter!

Mer certifieringskompetens!

Vill ni certifiera er byggnad i nya NollCO2 eller Miljöbyggnad 3.0? Med flera husprojekteringar med miljöklassningssystemet Miljöbyggnad i bagaget, är vi sedan ett knappt år dessutom certifierade samordnare för Miljöbyggnad 3.0 genom Swedish Green Building Council och tar oss gladeligen an uppdrag för byggnadscertifiering. Vi har även kompetens inom livscykelanalys för tidiga skeden, och brinner starkt för träbyggande! För mer information om vårt hållbarhetsarbete, se fliken med samma namn. Kontakt för vårt certifieringsarbete är Jonas Lundgren.

Stadsdelsutveckling i Ängelholm!

De mest södra delarna av Ängelholm ingår i ägorna kring Vegeholms slott. På den norra sidan av Västkustbanan ska en golfbana utvecklas och söder om den samma en stadsdel med ett blandat innehåll. Radar har uppdrag från markägaren att utveckla förslaget och driver tillsammans med Ängeholms kommun en detaljplan för bostäder, äldreboende, förskola, LSS-boende, stadsdelspark mm. Arbetet präglas av höga hållbarhetsambitioner och drivs genom en evidensbaserad process.

Mer professionella kollegor!

Grattis säger vi på kontoret till våra kollegor Anna, Jonas och Sofia, som nu är diplomerade i Sveriges Arkitekters professionaliseringsprogram – Steg 1! Under våren har dessa tre av våra byggnadsarkitekter, tillsammans med 17 andra kursdeltagare fått stärka sin roll i plan- och byggprocessen. Utbildningen omfattade nio kursdagar i konferenslokalerna på Världskulturmuseet.

Vi välkomnar Clara och John!

Vi hälsar två nya talanger välkomna till oss på kontoret i Göteborg! Clara Sandell och John Bogren, båda arkitekter, började samtidigt hos oss för ett par veckor sedan. Clara, som har läst arkitektur på LTH, tog examen i februari i år. Hon har under studietiden praktiserat på Fojab i Malmö, där hon arbetade med kommersiella byggnader, framförallt med utveckling och uppdatering av flera innerstadsköpcentrum i Malmö. Kronprinsen, Mobilia och Hansakompaniet är projekt i vilka Clara gestaltat inredning och gjort hyresgästritningar. 

Till minne av Päivi

”Så släcktes ljuset i dina ögon” så skrev en nära familjemedlem om vår kära kollega Päivi när hon lämnade oss i vår, alltför tidigt.

Päivi dök upp på Radar med sina pigga ögon och sitt nyfikna sätt 2013 efter studier i arkitektur på Chalmers. Hon  var utbildad arkitekt men var till stor del en formgivare mer generellt, då formen alltid präglade de projekt hon arbetade med. Hon hade en känsla för formen i fingrarna och skissade gärna för hand eller i lera. Hennes projekt färgades också av en omtanke om och ett intresse för brukaren vilket gjorde hennes projekt inte bara väl gestaltade utan också tillgängliga och omsorgsfulla.

Vi på Radar kommer alltid att sakna hennes skickliga handlag, hennes skratt, skarpa kommentarer och hennes pigga, glittrande ögon. På bilderna ovan visas ett par utvalda projekt i vilka Päivi hade en stor roll: gestaltning av ny entré till Skara ishall och inredningen till vårt stora konferensrum ut mot Surbrunnsgatan, där vi har våra fikastunder och som som alltid kommer påminna oss om vår saknade medarbetare.

Villa Matildehem

Vi arbetar just nu med att utveckla en tomt i stadsdelen Hovås i Göteborg för en privat markägares räkning. Tomten ligger minst sagt vidunderligt med magnifik utsikt över västerhavet och den södra skärgården. Tillsammans med markägaren och en handfull väl valda samarbetspartners arbetar vi fram en process som leder framtida köpare av tomten till möjligheten att realisera sitt drömboende. Mer, bland annat hur vi ser på processen och möjligheterna med tomten, finns att läsa på projekthemsidan!

 

 

Fler ramavtal för planering!

Nyligen har vi tecknat fleråriga ramavtal för planeringstjänster med ytterligare två kommuner i Västsverige – Partille kommun och Trollhättans Stad. Radar är väl förtrogna med de aktuella kommunerna då vi har flera medarbetare som tidigare arbetat på dessa kommuner, samt att vi genom åren haft många uppdrag här. Det är roligt att få förnyat förtroende och hjälpa kommunerna med deras fysiska utveckling framöver. På planeringssidan har Radar för närvarande ramavtal med 18 kommuner i Västsverige och sex kommuner i Östergötland.

Utvärdering av storstädernas jämlikhetsarbete

I snart 10 år har Sveriges tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö arbetat för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa för invånarna. Ett nystartat forskningsprojekt, Storstädernas jämlikhetsarbete, ska nu studera städernas satsningar för att se hur de gör nytta och på vilket sätt de kan utvecklas. Allt för att utveckla städer där människor kan bo och leva på lika villkor.

Tävlingsvinst i Varberg!

Tillsamman med Etikhus har vi vunnit Varbergs kommuns markanvisningstävling för Bua Hamnplan. Förslaget utgår från en blandad bebyggelse, som både passar in i och tillför något nytt till området Bua Hamnplan. Området ska innehålla olika typer av bostäder, verksamhetslokaler och en park mot hamnen. Husens höjd varierar mellan en och fyra våningar.

Stråkdesign och dagvattenfunktioner i Jönköping!

Radar har på uppdrag av SMUAB (Södra Munksjön utvecklings AB) under vintern arbetat fram två underlag för det vidare stadsutvecklingsarbetet av Södra Munksjöområdet i Jönköping. Det ena undersöker hur Herkulesvägen, en av de framtida huvudgatorna i området, kan omvandlas från en monoton gata genom ett industri- och verksamhetsområde till ett urbant huvudstråk som främjar livet mellan husen och tar vara på blågröna kvaliteter i den befintliga strukturen.

Reflektioner: stadsträdsseminarium på Alnarp

Radars landskapsarkitekter arbetar ofta med gestaltnings- och planeringsuppdrag som på olika sätt berör träd i staden. Stadens träd har en otroligt viktig funktion att fylla i form av ekosystemtjänster av olika slag. Tjänsterna utvecklas bäst om de träd vi planterar idag ges goda förutsättningar att utvecklas väl och bli gamla. Vi  var därför på plats för att fördjupa vår kunskap på ett Stadsträdsseminarium på Alnarp i slutet av januari. Arrangörer var SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Göteborgs botaniska trädgård, Markkompaniet och Studentlitteratur.

Bättre bråte på Bråta!

Radar har fått i uppdrag av Härryda kommun att genomföra bygget av en återbrukspaviljong på Bråta ÅVC, som ska uppföras av återbrukat byggmaterial. Projektet, vilket började som ett studentarbete på Chalmers, har funnits med oss en längre tid genom bygglovs- och förfrågningsskede, och vi har nu även fått uppdraget att hålla i färdigställandet. Radar kommer stå för såväl projektledning och projektering som inköp och koordinering av byggmaterial, medan kommunens upphandlade byggfirma står för arbetet på plats. Bilden visar ett utförande från tidigare under processen.

Detaljplan för Stigbergsliden antagen!

I veckan fick detaljplanen för kvarteret Klåvestenen grönt ljus i Göteborgs stads Byggnadsnämnd. Detaljplanen, som vi haft i uppdrag att genomföra, ligger inom stadsdelen Stigberget. Marken är idag planlagd som allmän plats ”park” och gränsar till det s.k. Sjömanshuset i Stigbergsliden, där det i dag bedrivs vandrarhem. Tomten som nu skall fyllas med nya bostäder fungerar som parkering. Närheten till kulturhistorisk värdefull bebyggelse som Masthuggskyrkan, S:t Johanneskyrkan och Sjömanshuset ger platsen en särskild betydelse och eftersom det finns en betalstation för trängselskatt i anslutning till tomten kommer mycket av byggarbetet ske från Kjellmansgatan uppe på Stigberget.

Reflektioner från arkitekturgalan 2019!

I tisdags var Radar på plats på arkitekturgalan i Stockholm. Årets tema var Architectu(re) – Re-Think, Re-Build, Re-Use och det hölls flera engagerade brandtal om att sluta använda plast i byggnader, rädda våra träd och att planera för framtidens planetskötare. Intressanta talare var bland annat Elma van Boxel, arkitekt och landskapsarkitekt på holländska kontoret ZUS.

Vi är en del av Klimat 2030

Vi skriver under!

Som samhällsbyggnadsaktör har Radar stor möjlighet att påverka genom alla omställningsarbetets arbetssätt – vi planerar för framtidens samhällsstruktur, har målet om attraktiva samhällen och genom de innovationer vi gör tillsammans med framsynta aktörer inom byggande och planering, vill vi vara föregångare. Vi har därför skrivit på Klimat 2030: Västra Götaland ställer om.

Två ramavtal för planering!

Vi har fått nya ramavtal för planeringstjänster med två kommuner i södra Sverige. Förs ut var Värnamo, där avtalet sträcker sig över två år och gäller översiktsplanering.

Mer exploatörsdriven stadsutveckling!

Allt fler kommuner provar en exploatörsdriven planering. I Härryda kommun stöttar vi Next Step Group både med att ta fram strukturförslag, olika utredningar och planhandlingar. På Radar har vi redan arbetat på detta sätt under en tid och har nu flera nya processer igång eller på gång. Varför blir detta sätt att arbeta med kommunal planering vanligare? Anna Signal, planeringsarkitekt hos oss på Radar, har svaren.

Byggherredriven detaljplan i Örkelljunga!

Radar har fått i uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget Norden att utveckla en av deras fastigheter för att möjliggöra ett LSS-boende. Fastigheten ligger centralt i Örkelljunga och drivs som en byggherredriven detaljplan. I den typen av uppdrag arbetar vi för byggherren med framdrift och författande av planhandlingar medan kommunen står för den kommunala hanteringen och politiska beslutsprocessen. Det krävs en stor integritet hos oss på Radar i avvägningarna mellan allmänna och enskilda intressen. Det här har vi stor erfarenhet av efter att i över 10 år i stora delar av Västsverige ha arbetat med uppdrag inom detaljplaneprocessen från olika aktörers intresse. Uppdraget i Örkelljunga är ett av flera nya uppdrag i norra Skåne.

Elin ny arkitekt på Göteborgskontoret!

Hej Elin Orstadius!

Du har varit verksam i branschen ett tag nu, berätta lite om din bakgrund!

Jag har varit projekterande arkitekt i tretton år på KUB arkitekter och dessförinnan jobbat tre år som planarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Lerum. Min arkitektutbildning var en rundtur i norden med arkitektskola i Trondheim, utbytesstudent i Århus och praktik i Reykjavik.

Utvärdering av storstädernas jämlikhetsarbete!

Vi fick precis innan slutet av 2018 ett uppdrag från Mistra Urban Futures att utvärdera storstädernas (Stockholm, Göteborg och Malmö) jämlikhetsarbete.  I städerna pågår ett förändringsarbete som syftar till att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Malmö Stads arbete för en socialt hållbar utveckling bygger på Malmökommissionen som överlämnade sin slutrapport ”Malmös väg mot en hållbar framtid” 2013. I Göteborg pågår ett långsiktigt arbete för ett jämlikt Göteborg sedan 2014, då den första ”Jämlikhetsrapporten” publicerades. I Stockholm tillsattes en Kommission för ett socialt hållbart Stockholm 2015. I samband med det presenterades även en första övergripande rapport kallad ”Skillnadernas Stockholm”.

Helgläsning: reflektioner från Tokyo

Det finns mycket som är intressant med Tokyo för oss som arbetar med stadsbyggnad och stadsutveckling. Under vår studieresa i slutet av augusti var det en aspekt som överraskade lite mer än andra. Tystanden. I Tokyo är det tyst eller förkommer ett dämpat trivsamt ljud på gatorna. Det bor trots allt 9 miljoner människor i de 23 stadsdelskommunerna. Hur kommer det sig att det är så tyst?

Från oss alla till alla och envar!

Vi kan knappt vänta allt som vi vet kommer att hända oss 2019. Nåt annat som inte kan vänta är klimatet. Därför gör vi en särskild satsning för ett hållbarare stadsbyggande nästa år. Det kommer vi prata mycket om. Men först några veckors välbehövlig ledighet. Vi ses 7 januari igen!

Josefin ny planarkitekt till Göteborgskontoret!

Denna första decembervecka välkomnar vi Josefin Franzén välkommen till oss på Surbrunnsgatan 6. Med Josefin är vi nu 13 planerare på kontoret!

Du kommer närmast från Trollhättans kommun, vad har du jobbat med för spännande projekt där?

Vi öppnar kontor i Malmö!

Sedan en tid har Radar arkitektur & planering engagerats för spännande uppdrag i Skåne. De senast genomförda är Amiralstaden i Malmö och Maria forum i Helsingborg. Framför oss ligger bland annat uppförandet av fem radhus i egen regi i Brunnshög i Lund och ett större stadsbyggnadsprojekt i regionen. För att kunna arbeta närmre våra olika beställare etablerar vi därför nu ett kontor i Malmö.

Radar + RISE ger Utbildning i evidensbaserad stadsutveckling!

För ett och ett halv år sedan var vi i Almedalen och Arkitekturträdgården och presenterade vår metod för evidensbaserad stadsutveckling. I slutet av mars kommer en handbok ut på Dokument Press och med start i april ger vi tillsammans med RISE en femdagars utbildning. Vi ger två omgångar samtidigt – en i Göteborg och en i Malmö. Läs mer om utbildningen och du anmäler dig under fliken utbildningar och kurser här på hemsidan!

Parkerna för Skeppsbron klara!

Under 2016 deltog vi i en inbjuden tävling för att gestalta allmän plats i den nya stadsdelen Skeppsbron, i det större utvecklingsprojektet Södra Munksjön i Jönköping. Projektet kommer att skapa en helt ny stadsdel i närheten av E4:an och med direkt koppling till framtida snabbtåg genom att stationen är tänkt att placeras här. Radar vann gestaltningstävlingen och har sedan dess arbetat vidare för att utveckla gator, torg och parker – ett arbete som nu presenteras på hemsidan för stadsutvecklingsprojektet.

Radar ny medlem i Byggande Arkitekter!

Vi har blivit medlemmar i intresseföreningen Byggande Arkitekter, vilken består av arkitektföretag som vill stärka arkitekternas roll i planerings- och byggprocessen genom att ta en byggherreroll och därmed initiera och genomföra projekt i egen regi, självständigt eller i partnerskap med andra. Som vi tidigare berättat, är vi i startfasen av ett egen-regiprojekt i Lund, stadsdelen Brunnshög. Vi tänker att engagemanget i Byggande Arkitekter kommer att ge oss möjligheter till viktiga kunskapsutbyten och nya relationer som utvecklar våra ambitioner att bygga i egen regi. Läs mer om föreningen på https://byggandearkitekter.se/

Stadsbyggnad i Varberg

Det är många år vi har arbetat med olika projekt för olika uppdragsgivare i  Varbergs kommun. Framförallt har vi gjort många saker vi är stolta över tillsammans med Etikhus: Fyrstrandsbyn och Stenen är bostadsprojekt som vi gestaltat, vilka ni kan läsa mer om på våra projektsidor. Nu arbetar vi vidare tillsammans i det mer centralt belägna kvarteret Tärnan, där Kyrkogårdsvägen möter Västkustvägen. Ett positivt planbesked finns från Varbergs kommun och detaljplanearbetet väntas komma igång om ungefär ett år.

Manual för bostadskvaliteter – något för framtiden?

I slutet av september deltog Radar på ett frukostmöte då AB Framtiden i Göteborg och Centrum för Boendets Arkitektur (CBA) vid Chalmers presenterade ett nytt forskningsprojekt om ett verktyg för att säkerställa bostadskvaliteter i bostadsbyggandet. Ola Nylander, konstnärlig professor på Chalmers, inledde med Erfarenheter från miljonprogrammet, han följdes av Gunnar Persson från AB Framtiden byggutveckling som pratade om Framtidens utmaningar i ‘det nya miljonprogrammet’ och Kaj Granath, forskare och lärare på Chalmers, som pratade om det nya projektet Volym med kvalitet – utveckling av ett verktyg för praktiken.

Norr om Polcirkeln!

Veckan börjar med två dagar i Pajala och en workshop och intervjuer med nyckelaktörer från kommunen och Kaunis Iron. Tillsammans med Calluna och Urbanivation gör vi en hållbarhetsbedömning av gruvdriften i Kaunisvaara satt i ett större samhällsutvecklingssammanhang. Det är den tredje gemensamma hållbarhetsbedömningen med dessa samarbetspartners utifrån en arbetsmodell där dedikerad expertis för respektive hållbarhetsområde arbetar integrerat.

Analyser och gestaltning för utveckling av Gamlestadens fabriker!

Radar stöttar sedan i våras Platzer fastigheter med utvecklingen av kontor i området Gamlestadens fabriker. Uppdraget omfattar konceptuella skisser för en byggnad som bland annat innehåller kontor och restaurang. Idéerna bottnar i en analys av de värden som platsen och byggnaderna har och som bör förstärkas.

Platzer utvecklar sedan en tid flera delar av Gamlestaden till en kreativ smältdegel i ett geografiskt läge med enastående bra kommunikationer. Stadsdelen är sedan flera år under stark omvandling med tillskott av både pendeltågsstation, bostäder, kontor, nya torg- och platsbildningar i anslutning till Säveån. Radar arbetade tidigt med skisser för den strukturomvandling som nu färdigställs och som kommer att göra en bra stadsdel ännu bättre! Det känns därför särskilt spännande att komma in i en av det långa och omfattande projektets avslutande faser!

När vi två blir en!

Tillsammans på Stadstriennalen!

Hur går det egentligen för oss att leva tillsammans i städer? Många krigsliknande rubriker – mycket kopplat till den senaste månadens valhets – får oss att tro att det är ett mer eller mindre laglöst tillstånd i våra städer. Så är det förstås inte.  Men vilka är förutsättningarna för samliv, samverkan och samvaro i städer idag och för framtiden? Under Göteborgs Stadstriennal, som går av stapeln för andra gången, är vi en del i “Hemma Hos”-programmet och pratar just tillsammans städer med några smarta forskare och stadsanalytiker!

Katarina ny på Surbrunnsgatan 6!

Den nyss utexaminerade arkitekten Katarina Jensen anslöt till oss redan för en vecka sedan och rivstartade med en resa till Tokyo! Katarina är utbildad i Umeå och har praktiserat vid Werket arkitekter och LINK arkitektur under studierna. Vi är väldigt glada över att ha knutit till oss Katarina, som under studierna har fördjupat sig i frågor om social hållbarhet och ekosystemtjänster, ämnen som vi arbetar mycket med och hela tiden utvecklar. Vi hälsar Katarina varmt välkommen till oss!

 

Ny stadsdel i Härryda!

Imorgon, under Trä & Teknikmässan, offentliggörs planerna för projektet Wendelstrand i Härryda kommun. Next Step Group tillsammans med Snöhetta, oss på Radar, Sweco och Semrén & Månsson, utvecklar en helt ny stadsdel nästan uteslutande byggd i trä, med tydligt innehåll av hållbarhetstjänster. Redan idag kan man läsa om projektet i GP. Nedan hittar ni pressreleasen för projektet, som engagerar en stor personalstyrka hos oss på Radar.

Tävlingsvinst i Kungälv!

Tillsammans med NCC Building är Radar en av fyra utvalda aktörer som vunnit i markanvisningstävlingen för Nordtag i Ytterby. Området är beläget på 10 minuters promenadavstånd från Ytterby Station och kommer färdigutbyggt innehålla ca 350 nya bostäder, förskola och skola F-6. NCC har tilldelats fyra markpaket med totalt ca 100 bostäder i varierad upplåtelseform och storlek och förslaget som är framtaget tillsammans med oss på Radar arkitektur & planering tillvaratar och utgår ifrån platsens unika kvalitéer.

Vad är Radar?

“Radar” skulle kunnat hetat ett efternamn istället – inte alls ovanligt i vår bransch. Historiskt sett är det den enskilda stjärnarkitekten som stått modell för rätt slags stadsbyggnad, byggnader eller miljöer, därav är företagsnamn väldigt vanliga. “Radar” kommer istället ur en idé att en grupp av kompetenser bäst löser (stadsbyggnads)uppgiften: landskapsarkitekter, arkitekter, planeringsarkitekter, etnologer – tillsammans. Vi fortsätter sommarserien med korta inblickar från oss som arbetar på kontoret om ur vi tänker och gör.

Tänker du runt?

Snart fyller Radar 15 år. Ett och ett halvt decennium av tvärfackligt samhällsbyggande, kan det summeras på något sätt? I några korta avsnitt av sommarläsning får du komma in lite på insidan. Vad betyder det att arbeta på Radar? Vilka referenser till ordet/namnet finns hos kontorets medarbetare?

Linda Wedblad, landskapsarkitekt på Radar sedan 2012:

Att Radar “tänker runt” innebär för mig bland annat att vi försöker se hela bilden – även utanför uppgiften. Vi vill inte lösa bara delar av en uppgift utan vill se och förstå helheten, inte bara i det arbete som utförs utan även mellan våra kompetenser på kontoret. Även i ”rena” landskapsuppdrag är det av värde att kunna nyttja andra kompetenser” När jag jobbar med skolmiljöer är det inte beställaren på fakturan som är den egentliga beställaren, utan brukaren: barnet.

Mer evidens i Almedalen!

För andra året i rad är Radar i Almedalen och pratar evidensbaserad stadsutveckling. Förra året arrangerade vi tillsammans med Urbanivation ett både välbesökt och omskrivet seminarium om en kunskapsmodell som handlar om att vara mer strukturerad och bättre informerad kring kunskap för stadsutveckling. Det handlar både om att mäta mer – men också att lyssna mer noga. I år tar vi plats i en panel arrangerad av Göteborgs stad som fokuserar på jämställdhet och hållbarhet och vår argumentation kommer förstås att kretsa kring kunskap och lärande. Läs mer om seminariet här.

Vi stärker vårt kunskapsfokus!

Tidigare under året engagerade vi oss i FoU-plattformen Centrum för boendets arkitektur (CBA) vid Chalmers i Göteborg, ett engagemang som inleddes med att vi medverkade i en utvärdering av ombildningar i den Göteborgska allmännyttan tillsammans med forskare från bl.a. Chalmers. Rapporten för den studien blir officiell inom kort. Nu har vi tagit ett till steg för att kunna arbeta mer evidensbaserat med stadsutveckling, genom att vi gått in i en annan samverkansplattform knuten till Chalmers – Centrum för management i byggsektorn (CMB). Även i detta fall med medverkan i ett projekt beställt av allmännyttan i Göteborg, där vi är en del av ett tvärvetenskapligt team som skall studera flyttmönster i samband med renovering av allmännyttiga bostäder.

Läs mer om vårt engagemang i CMB här!

Framtidens handel i Onsala gårdar!

Glöm allt du vet om köpcentrum! Ihop med Helirama och Kungsbacka kommun är Radar med och utvecklar Onsala gårdar där man en gång för alla vill bevisa att man kan förse traktens boende med service och shoppingmöjligheter, samtidigt som området är både estetiskt tilltalande och har fokus på hållbarhet. Tanken är att Onsala gårdar skall bli en handelsby där det kommer att finnas en inspirerande blandning av ekologisk shopping, avkoppling och friskvård.

Mer information finns på projektets hemsida!

Lina ny landskapsarkitekt!

Radar fortsätter att utvecklas tillsammans med nya medarbetare. Om ett par veckor ansluter bebyggelseantikvarien och landskapsarkitekten Lina Lo Gillefalk till kontoret, hon arbetade senast på Park- och Naturförvaltningen här i Göteborg.

Hej Lina, hur är läget?

– Tack det är bra!

Du har en intressant kompetensmix – antikvarie och landskapsarkitekt. Hur har du kommit fram till en sådan kombo?

– Det är en kombo som inte alls är genomtänkt från början, men som av en lycklig slump visat sig passa väldigt bra ihop. Jag tror att det i grunden handlar om ett intresse för den levande staden och vad som får människor att vilja röra sig ute och mötas där. Antikvarie blev jag först, utifrån ett intresse för arkitektur som sedan växte till att omfatta hela bebyggelsemiljöer.

Ny innergård för Krokslätts vårdcentral!

Vi har nyligen inlett ett arbete med ett gestaltningsförslag för att rusta innergården på Krokslätts vårdcentral i Mölndal. För beställaren Hemsö Vårdfastighets AB studerar vi hur en ny gestaltning kan göra innergården till en trevlig grön gård att vistas på för de som arbetar i fastigheten samt också ett välkomnande blickfång för de som besöker fastigheten då stora glaspartier vetter mot gården från huvudentrén och foajén i byggnaden. Uppdraget pågår under våren.

Säljstart i Stenen!

Försäljningen av bostäderna i området Stenen i Tvååker har nyligen startat. För Etikhus har vi på Radar ritat ett boende med direkt access till stora rekreationsområden bland ängar och hagar. Stenen ligger i samhället Tvååker, där all nödvändig service finns i form av förskola, skola, bibliotek, vårdcentral, livsmedelsbutik och flera idrottsföreningar. Ett säljmaterial finns framtaget, där vår design visas och kommenteras av Ulrik Neuendorf:

Vi vill bevara och förhöja att här finns ett öppet, kuperat hagmarksområde med gärdesgårdar, stora ädelträd och mindre åkerholmar. Med utgångspunkt i det lantliga och traditionella har vi skapat naturliga bostäder i modern tappning.

Ramavtal med Västfastigheter!

Vi har fått ramavtal med Västra Götandsregionens fastighetsbolag Västfastigheter för arkitekttjänster i affärsområde Borås. Avtalet, som sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning, handlar om projektering i både ny- och ombyggnad för olika former av offentliga byggnader – skolor, möteslokaler, vårdlokaler och lokaler för administration. I avtalet ryms också möjligheter för olika former av utredningar och inventeringar.

Villa Ullman i Hus & Hem!

För husbyggaren Etikhus gestaltar vi bostäder på flera ställen i Västsverige. Etapp 2 byggs till exempel för närvarande i Fyrstrandsbyn och i projektet Stenen i Tvååker, ett projekt med blandade boendeformer och högt hållbarhetsfokus, planeras säljstart nu under våren 2018.  I ett aktuellt nummer av magasinet Hus och Hem (#2/18) presenteras ytterligare ett projekt vi gjort för Etikhus räkning. “Villa Ullman” ligger vid havet i Träslövsläge och har i och med det särskilda förhållanden att ta hänsyn till. Ett boende att vara stolt över för köparen, vilket märks i artikeln, där också Radars arkitekt Ulrik Neuendorf berättar om tankarna bakom husets form och val av material.

Engagemang i CBA!

Radar har i dagarna blivit en del av Centrum för boendets arkitektur, CBA. Centrumet, som är kopplat till Chalmers här i Göteborg CBA är “en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad”. Plattformens syfte är att stimulera samverkan mellan näringsliv och akademi, till exempel genom att gemensamt skapa forskningsansökningar och FoU-projekt för bostadsutvärderingar och bostadsutveckling. Det kan också handla om utveckling av ny kunskap inom teknik, ekonomi och sociala frågeställningar. För oss är engagemanget i CBA ett sätt att tillsammans med andra marknadsparter och sammanhang med skarpt kunskapsfokus skapa framtidens betydelsefulla livsmiljöer.

FoU: utförsäljningar i allmännyttan

Radar deltar i ett forskningsprojekt för Göteborgs Stad tillsammans med Centrum för boendets arkitektur på Chalmers, som handlar om att utvärdera ombildningen av allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter som gjordes i början på 2000-talet. Syftet är att undersöka vilka effekter ombildningarna har fått ur ett ekonomiskt, socialt och tekniskt perspektiv, hur ombildningarna har påverkat närområdet och om ombildningarna har bidragit till att de boende fått större inflytande över sitt boende. Områdena som studeras ligger i Lövgärdet, Eriksbo och Tynnered. Projektet genomförs genom enkäter till boende, intervjuer och analys av statistik från områdena och ska levereras till stadsledningskontoret i maj.

Ramavtal för planeringstjänster i Lerum!

Vi har fått ramavtal med Lerums kommun för planeringstjänster, ett avtal som löper över fyra år. Uppdragen kan omfatta allt från arbete med översiktsplan till detaljplaner samt planutredningar. Vi ser fram emot att jobba med en kommun med högt satta mål för hållbar utveckling och där också jämställdhet är en central utvecklingsfråga för samhällsutvecklingen i stort.

Jobba hos oss!

Radar är inne i en mycket spännande fas med flera roliga och utmanande nya uppdrag – vi ska bygga eget i Lund, utveckla stadsbyggnadsprojekt i Härryda, programmera Stadstriennalen i Göteborg och gestalta offentliga miljöer i Jönköpings nya stadsdel Södra Munksjön. Bland annat! Just nu söker vi ett antal olika kompetenser för att komplettera kontorets uppsättning av arkitekter, etnologer, planerare och landskapsarkitekter. Mer om tjänsterna och vem du skall kontakta om du är intresserad hittar du under fliken Kontakt och sedan vidare under “Arbeta hos oss”. Vi ser fram emot din ansökan!

Axel och Daniel nya på kontoret!

Nytt år, nya möjligheter – och nya medarbetare! Vi kickar igång ett spännande verksamhetsår som också tar oss till Tokyo på studieresa med att hälsa två nya talanger välkomna till Surbrunnsgatan 6, en planeringsarkitekt och en landskapsarkitekt!

Tävlingsvinst i Tvååker!

Bostadsprojektet Stenen utgår från ett tävlingsförslag i en markanvisningstävling vunnen av Radar och Etikhus 2017. På platsen, belägen i samhället Tvååker i Varbergs kommun kommer 107 bostäder att uppföras i olika upplåtelseformer och bostadstypologier. Vår ambition har varit att i en väldigt naturskön omgivning skapa en välintegrerad, inkluderande och hållbar boendemiljö där man kan leva ett riktigt gott vardagsliv. Nu är projektet i bygglovsskedet, säljstart för första etappen är under våren. Läs mer under fliken “projekt” och på Etikhus hemsida!

Nu byggs våra tio hus på Kanikenäsholmen i Karlstad!

Radar har ritat tio flerbostadshus innehållandes bostadsrätter och hyresrätter och också gestaltat det kringliggande landskap som nu växer upp i det gamla varvsområdet på Kanikenäsholmen vid Vänerns strand. Hus J och K, det röda och det silverfärgade huset på bilden, är redan inflyttade och hela området beräknas vara färdigt sommaren 2018. Totalt finns det 316 lägenheter i området, framförallt yteffektiva lägenheter med 1, 2 och 3 rum och kök. Husen knyter an till den gamla varvskaraktären och är klädda med material som tegel, plåt och betong. Där människor kommer nära, vid entréer och balkonger, sitter träpanel och spaljéer för grönska.

God jul!

Vi avslutar ett spännande och utvecklande år med en julhälsning och en traditionsenlig gåva till någon samhällsutvecklande oragnisation. I år går stödet till Cancerrehabfonden, en religiöst och partipolitiskt obunden insamlingsorganisation som erbjuder kostnadsfri rehabilitering och stöd till cancerdrabbade vuxna och barn. Läs mer om fondens verksamhet och skänk en gåva du också! Vi önskar alla vi arbetat med och för en riktig god helg!

Tokyo, vi tänker på dig nu!

Julfesten i fredags: en introtävling, som avslutades med fem låtar med stadstema: Amsterdam, New York, Paris, Istanbul. Städer vi varit i tillsammans på kontoret genom åren. Och sen Carolas hit från 80-talet som sista låt i leken och väl i refrängen uppstod allmänt jubel: Radar drar till Tokyo i slutet av augusti!

Och fast vägen verkar lång så ska jag gå med lätta steg. Så sayonara nu är jag på väg!

Nytt samarbete med Next Step Group!

För första gången provar Härryda kommun att utveckla stadsbyggnadsprocesser genom exploatörsdrivna detaljplaneprojekt. Ett sådant går ut på att att den exploatör som vill bygga i ett område själv ansvarar för att ta fram underlag för en ny detaljplan. Syftet med det nya arbetssättet är att se om resurser kan användas klokare – förhoppningsvis med kortare processer som resultat. Ett av det första projektet att sjösättas enligt modellen är ett förslag till detaljplan som vi driver tillsammans med Next Step Group, som vill bygga 850 nya bostäder i Bråta i Mölnlycke.

Mer i/för Södra Munksjön!

Radar är med och utvecklar Södra Munksjön i Jönköping tillsammans med Södra Munksjön utveckling AB. Som vi tidigare berättat om, arbetar vi med gestaltning av allmän plats, men uppdraget har också kommit att innehålla utveckling av principer för kvarteren som SMUAB äger, men också principer för hur lokaler i bottenvåning kan bli verklighet. Det är såldes ett arbete på bred front och med flera olika frågeställningar samtidigt som den intressanta stadsdelen växer fram – inte genom att ta en fråga i taget. Det kräver stort mod från beställare och en förmåga att hålla många bollar i luften hos de som är engagerade.

Om några veckor kommer det lite nya fina bilder som du kan kika på här på hemsidan…

Det byggs i Kviberg!

Nu byggs skolorna i Kviberg där Radar har gestaltat och projekterat utemiljön! Kvibergsskolan F-3 börjar ta form och byggnaden är snart klädd med gul träfasad. Skolgården är ännu mest en lerpöl – dock står den fina sittrappan av träsitsklädda gabioner klar. Projektet, som beställts av Lokalförvaltningen i Göteborgs stad, inleddes i oktober för två år sedan, 2015, och ska vara klar för skolstart HT 2018.

Radar en av fem som bygger i Brunnshög!

Innan sommaren bjöd Lunds kommun in till en markanvisning i centrala Brunnshög. Målet var att hitta fem aktörer som vill utveckla radhus som uppvisar en ”variation som inte är ett utanpåverk”. Idag blev det klart att Radar är en av de fem som skall vara med och bygga! I den gallring som gjordes av intresserade strävade kommunen efter att hitta de fem som har den ”bästa arkitektstyrda konstellation för att genomföra ett antal grupperingar av radhus där varje enskilt hus har ett individuellt intryck. Arkitektonisk kvalitet och nytänkande, koncept för äkta variation och upplägg för genomförande är parametrar som avgör urvalet”.

Fortsatt gestaltning i Jönköping!

Nu ställs den aktuella detaljplanen för etapp 1, kvarter 3-11 i västra delen av Skeppsbron, ut i Jönköping. Planförslaget möjliggör en omvandling av industrimark till en stadsdel med bostäder, service och arbetsplatser. Radar har tagit fram visionsbilder över Oskarshallsgatan och Strandparken. Nu arbetar vi vidare med gestaltningen av gator, kvartersparker och torg i västra delen av Skeppsbron. En större del av områdets gator ska bli gångfartsområde så att fotgängare och cyklister tryggt kan röra sig genom området.

Ramavtal i Halmstad!

Radar har på senare år arbetat med uppdrag inom översiktlig planering för bland annat Öckerö, Ale och Sollefteå kommuner. Nu har vi även fått ramavtal gällande tjänster inom översiktlig planering för Halmstads kommun – vilket vi är mycket glada över! Uppdragen kan avse planarbete för hela eller delar av kommunen eller ett tillägg till översiktsplanen. De kan också avse övergripande planutredningar som underlag till översiktliga planer. Arbetet kommer att bedrivas i samverkan med en tvärsektoriell arbetsgrupp som representerar kommunens olika förvaltningar.

Samtal om misslyckanden!

Vad betyder ett misslyckande när det handlar om dialoger i stadsutvecklingsprocesser?  När blir en dialog misslyckad? Den 22/11 diskuteras dessa och relaterade frågor under rubriken “Failure lunch” på Världskulturmuséet. Det är vinnaren av Göteborgspriset för hållbar utveckling, Alejandrao Aravena som tillsammans med Radars Joakim Forsemalm och Daniel Andersson från Social Resursförvaltning i Göteborg som kommer att tre olika perspektiv på misslyckanden – och vad man kan lära sig av det. Mer information om hur du anmäler dig hittar du här!

 

Radar utnämnt Gasell 2017!

För andra gången i företagets historia har vi blivit utnämnt till DI Gasellföretag! Det är tidningen Dagens Industri som årligen utnämner tillväxtföretag utifrån en helhetsbedömning som bland annat handlar om att uppvisa sund verksamhet och med ekonomisk utgångspunkt i företagets fyra senaste årsredovisningar.

Det är förstås roligt att vi utvecklas av egen kraft, men vi gör det verkligen tillsammans med våra kunder! Att bli nominerade till Gasell igen är kvittot på att vi gör bra saker som är efterfrågade av många, säger Radars VD Oskar Götestam.

Ylva ny arkitekt på kontoret!

Inom kort får vi förstärkning av en ny arkitekt i Ylva Sjöberg. Ylva är nyligen utexaminerad från KADK i Köpenhamn, där hon läst masterprogrammet Arkitektur, Rum och Tid efter att ha tagit kandidaten vid LTH. Under ett år som praktikant på White Arkitekters Stockholmskontor arbetade Ylva bl.a. med en förstudie för Operan i Stockholm, ett par parallella uppdrag och med hyresgästanpassningar. Hon har också läst konst & bildvetenskap och kulturgeografi i Göteborg och har således en kompetenssammansättning som passar väldigt väl in i Radars intersektionella approach och arbetssätt. Vi välkomnar Ylva varmt till Surbrunnsgatan 6!

Handbok om att arbeta evidensbaserat på väg!

Kontorets arbete med att utveckla metoder för att arbeta mer evidensbaserat med stadsutveckling fortsätter! För ett tag sedan fick Joakim Forsemalm och forskarkollegan Magnus Johansson vid centrum för Urbana Studier vid Malmö Högskola finansiering av LBF Leif Blomqvist Forskningsstiftelse för att vidareutveckla det arbete vi gjort tillsammans med Urbanivations Paul Göransson till en praktisk handbok. Förutom att peka mot mer konkreta sätt att arbeta evidensbaserat i stadsutvecklingsprocesser, kommer boken också bland annat att diskutera förutsättningar för lärande i de komplexa processer som är samtida stadsbyggnad. Boken planeras att finans ute under tidig vår 2018.

En intervju om bokprojektet finns nu ute på Liljewalls hemsida!

Metodhandbok för landskapskaraktärsanalys publicerad!

Hur gör man en Integrerad landskapskaraktärsanalys? Svaret finns nu i Trafikverkets metodhandbok, tillgänglig i webbutiken i såväl tryckt som nedladdningsbart format. Radar har varit samordnare i det FOI-uppdrag (forsknings- och innovationsuppdrag) som genomförts sedan 2010. Transportsystemet har stor påverkan på landskapet genom byggande och förvaltning av vägar och järnvägar. Därför har ett helhetsperspektiv på landskapets resurser, värden och förändringsprocesser blivit en alltmer viktig fråga för Trafikverket. Behovet av kunna utforma kunskapsunderlag som förmår att hantera helheten av natur- och kulturlandskap samt gestaltningsfrågor på ett integrerat sätt har ökat.

Rapport från Amsterdam

Nu är det redan tre veckor sedan vi kom hem från vår studieresa i Amsterdam, men vi håller fortfarande på att sortera alla intryck från denna arkitektoniskt variationsrika stad. I Amsterdam märktes det att steget mellan idé och verklighet kortare än i Sverige, något vi blev väldigt inspirerade av. Vår studieresegrupp hade satt ihop ett fantastiskt program med något för alla Radarianer: museum, parker, bostadshus, offentliga rum, cykling och stränder. Följ med!

Boverkets handbok om plan- och bygglagen

Markförstärkning i Ale

Har du hört talas om jordskredet Tuveraset? Det hände 1977 och räknas som en av de värsta naturkatastroferna i Sverige. Det ledde till att nio människor omkom och att över sextio hus rasade.

När en markägare i Alafors, en liten ort i Ale, ville bygga 150 nya bostäder var det därför inte så konstigt att Statens geotekniska institut (SGI) var med i detaljplaneprocessen. Och det var även planeringsarkitekter från Radar!

SGI bedömde att marken inte var lämplig för bebyggelse så som den såg ut eftersom risken för skred var stor. Tillsammans med kommunen arbetade vi därför fram ett förslag för hur markägaren kunde stärka och stabilisera marken med hjälp av kalkcementpelare. Nu, 2017, är detta gjort och detaljplanearbetet kan fortsätta.

Du kan läsa mer på Boverkets webbplats där arbetet lyfts fram som ett kommunexempel på riskhantering.

Arkitekten uppmärksammar evidensbaserad stadsutveckling!

Det kommande numret av Arkitekten innehåller en artikel om vårt arbete med evidensbaserad stadsutveckling – läs mer i artikeln, som redan ligger ute på Arkitektens hemsida.Vi var också och pratade om detta tillsammans med Bostadsbolagets VD Kicki Björklund och Paul Göransson på Urbanivation nyligen – läs mer om det här.

Planeringsarkitekter sökes

Är du en nyfiken planeringsarkitekt med intresse för planeringens roll i samhällsbyggandet och hur planerarens verktyg kan skapa platser och miljöer som dels tilltalar människor, dels är en del av det hållbara samhället?  Då skulle du passa som handen i handsken på Radar. Just nu söker vi två planeringsarkitekter med några års erfarenhet till vårt kontor i Göteborg.

Läs mer på sidan arbeta hos oss.

Evidensbaserad stadsutveckling hållbarhetsnominerat!

Radars och Urbanivations arbete med Evidensbaserad stadsutveckling har nominerats till Sweden Green Building Awards, i kategorin  Positiva bidrag till hållbar stadsutveckling. Arbetet blev tidigare i somras uppmärksammat även av akademin, i samband med omställningskonferensen IST2017. Där fick vi pris för bästa poster och vi är förstås glada att även stadsbyggnadspraktiken uppmärksammar detta vetenskapligt grundade sätt att arbeta med utveckling av städer och stadsdelar. I slutet av november är det gala och prisutdelning i Stockholm.

Mot Amsterdam!

Varje år gör vi en studieresa utomlands, och i år går färden till Amsterdam och Rotterdam. Tidigt imorgon bitti lyfter planet och så fort vi landat bär det av mot första anhalten på vårt fullspäckade schema. Vi kommer bland annat få en guidad tur på cykel, hälsa på hos olika arkitektkontor och guida varandra bland bombastiska bon, grön galore och ruff renässans. Mer om allt när vi kommer tillbaka.

Tot gauw!

Vi ♥ Mentor

Mentor är en organisation som jobbar med mentorskap för unga mellan 13 och 17 år. På Radar tycker vi att arbetet att skapa meningsfulla sammanhang för unga är lika fantastiskt som viktigt, och därför stödjer vi just Mentor. Nu senast genom att donera pengar till dem istället för att ge blommor till deltagarna i vår panel under Almedalsveckan.  Läs mer på www.mentor.se om du är nyfiken på deras arbete.

Dialog för Landvetter centrum!

Vi har fått i uppdrag av Härryda kommun att genomföra en dialogprocess kring utvecklingen av Landvetter centrum. Runt detta centrum har det under det senaste decenniet hänt en hel del: nytt resecentrum, nytt kulturcentrum samt komplettering av bostadsbebyggelsen med flerbostadshus. Och just detta vill nu kommunen gå vidare med för att skapa ett tätare centrum med mer köpkraft och för ett boende med mycket goda pendlingsmöjligheter till såväl Göteborg som Borås. Det är första gången Härryda genomför en dialog i ett så pass tidigt skede och det är förstås väldigt roligt att vi får vara med och guida kommunen i den processen – som pågår under hösten.

Boverket gillar evidensbaserad stadsutveckling!

Sedan början av sommaren har vi varit ute och pratat mycket om evidensbaserad stadsutveckling – ett angreppssätt som handlar om att samla data och underlag för stadsutveckling på ett mycket mer strukturerat och medvetet sätt än branschen gör i allmänhet. Vi har blivit prisade vid en internationell konferens och pratade om detta under Almedalsveckan. I samband med det sistnämnda skrev Boverket en bloggpost, som reflekterade över vårt arbetssätt. Läs blogginlägget här. 

Igår pratade vi på Fastighetsmässan och om en dryg vecka är det CMB (Centrum för Management i Byggsektorn) i Göteborg som får lyssna på Joakim Forsemalm och Urbanivations Paul Göransson. Till detta finns det fortfarande platser kvar, anmäl dig här.

Och under hösten skriver Joakim också på en bok med samma tema, tillsammans med Magnus Johansson vid Centrum för Urbana Studier, Malmö högskola. Mer om detta framåt slutet av året!

Ramavtal i Malmö!

Nyligen fick vi, tillsammans med Kreera AB i Malmö och Calluna AB i Linköping ramavtal med Malmös stad för uppgifter kring Strategi- och konceptutveckling samt nätverksbyggande för utveckling av nya åtgärder, program och projekt inom området miljö och hållbar stadsutveckling. Avtalet sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning. Roligt, tycker vi, att få fortsatt förtroende av Malmö stad, som vi ju arbetat för under våren 2017 med utvecklingen av Amiralsstaden.

Evidensbaserad stadsutveckling på Fastighetsmässan!

Nästa vecka, 6-7 september, går Fastighetsmässsan av stapeln i Göteborg, på Svenska mässan. Radars Joakim Forsemalm kommer, tillsammans med Paul Göransson från samarbetspartnern Urbanivation, att medverka i seminariet ”Stadsutveckling som skapar värden”. I detta medverkar också Alexander Ståhle från Spacescape, som ju var en del av den panel som diskuterade vår presentation av konceptet för evidensbaserad stadsutveckling i Almedalen i somras. Fastighetsägarnas Rickard Ljunggren kommer att vara moderator för seminariet, som är mellan 12 och 13 på onsdagen den 6:e september. Mer information om mässprogrammet hittar du här.

Och vill du titta på vårt seminarium med efterföljande paneldebatt (i vilket också Oskar Götestam på Radar samt Kicki Björklund på Bostadsbolaget och Utopias Emma Jonsteg medverkade) så ligger den tillgänglig här.

Radar + Urbanivation samarbetar med Doc Lounge!

I samarbete med Urbanivation presenterar vi tillsammans med Doc Lounge visningen av filmen om en av vår tids mest inflytelserika urbanister – Jane Jacobs. Filmen, Citizen Jane, handlar om det famösa “slaget” om New York, där Jacobs tog strid mot modernisten och stadsförstöraren Robert Moses. Den senare, som med sina gigantiska motorvägsprojekt på Manhattan radikalt ändrade stadsbilden. Filmen, som visas på Folk vid Järntorget 10 oktober kl. 18.30, följs av ett samtal som leds av Radar och Urbanivation och där gästerna bl.a. är byggnadsnämndens Johannes Hulter (S). Mer information om biljetter och en trailer för filmen hittas här.  

Radar drar och badar!

Efter ett riktigt roligt och utmanande verksamhetsår tar vi nu lite ledigt på Surbrunnsgatan 6. Efter roliga avslut i form av fin-fina omdömen i idétävling/parallellt uppdrag Malmö om Amiralsstaden och för arbetet med gestalning av allmän plats för Södra Munksjön i Jönköping kan vi efter hängmatta och hammock ta ny sats mot nya spännande saker. Det tar vi sen, för vi har som vanligt mycket att berätta om. Men läs nu den där boken som ligger och väntar, i stället för vår hemsida.

Glad sommar önskar vi alla på Radar, vi hörs igen från 7 augusti!

Radar hyllat i Malmö!

Innan vi tog midsommar fick vi det slutgiltiga omdömet från Malmö stad för arbetet i Idéverkstan för Amiralsstaden, där Radar (tillsammans med Urbanivation och Platspilot) under vintern-våren skapade input i processen som skall utveckla staden runt nya pendeltågsstationen Rosengård i Malmö. Det är väldigt trevlig läsning:

“Radars förslag är det som utstrålar mest kompetens, realism, ger flest aha-upplevelser, väcker mest nyfikenhet och som bäst håller sig till sådant som arkitektur och planering kan påverka […] Deras idéer kring förtätning, klassiska gårdar, ‘riktiga gator’ är alla fullspäckade med konkreta förslag för HUR man skall få befintliga och nykommande människor i rörelse, arbete och i samskapande utan att vara styrande i VAD:et” 

Evidensbaserad stadsutveckling under lupp!

Kommande vecka (19/6) stresstestar vi, tillsammans med Urbanivation, vår approach “evidensbaserad stadsutveckling” i en vetenskaplig kontext. Med en poster under det internationella omställningskonferensen IST2017 (med tema “Taking the lead in real world transitions”) vill vi sätta metoden och den teoretiska idén under peer review – det vill säga vetenskaplig kollegial granskning. Syftet är att få feedback och nyttig kritik för möjligheter att skapa en tydlig och kunskapsmässigt hållbar modell för just evidensbaserad stadsutveckling.

EDIT: Radar och urbanivations poster vann “best poster award” under konferensen, i konkurrens med ett 50-tal andra medverkande!

Länk till konferensen hittar du här.

Radar i Almedalen!

Radar beger sig till Almedalsveckan! Tisdag 4/7 mellan 10-11 hittar du oss på Sveriges arkitekters scen Arkitekturträdgården. I fokus är  kunskap och evidens i stadsutveckling och utgångspunkten är det arbete vi genomfört under ett års tid för Bostadsbolaget i Göteborg. Det har handlat om att skapa grundläggande kunskap för hur man kan arbeta med att utveckla Hammarkullen och Norra Biskopsgården, områden i Göteborgs ytterstad. Med utgångspunkten i en hög grad av empiri har en evidensbaserad utgångspunkt för stadsutveckling i stadsdelarna skapas. Om detta arbete diskuterar vi med Kicki Björklund, VD för Bostadsbolaget, i en panel tillsammans med Alexander Ståhle (Spacescape), Emma Jonsteg (Utopia) och Radars Oskar Götestam. Läs mer här!

Eventet web-TV-sänds via Arkitekturträdgårdens web.

Radar programmerar Stadstriennalen!

Radar har, tillsammans med Urbanivation och Borg & Lundell fått i uppdrag att konceptutveckla och planera för Stadstriennalen i Göteborg – en treårigt återkommande utställning, konferens och festival om och för Göteborgs framtid. Det är förstås ett riktigt utmanande och spännande uppdrag och framförallt är vi glada över att få utveckla vårt samarbete med Urbanivation för strategiska projekt och processer samt inte minst att få samarbeta med Borg & Lundell, som bl.a. arbetat med Arkitekturfestivalen för White i Stockholm och konceptutvecklat Havs- och Vattenmyndighetens årliga konferens.

Fastighetsutveckling i Frihamnen: Magasin 113

Radar tillsammans med Urbanivation initierade under 2016 ett samarbetsprojekt med Älvstranden Utveckling AB. Syftet med projektet var att undersöka hur fastighetsutveckling kan användas för att ge kultur en större plats i utvecklingen av Frihamnen. Studiens utgångspunkt var att bredda och stärka den process som startats med Jubileumsparken och att särskilt musikens förutsättningar var viktig att ha med sig i utvecklingen av en ny stadsdel.

En omfattande research gjordes med hjälp av intervjuer och platsbesök i Köpenhamn, Stockholm och Malmö. Genom att testa idéer mot utvalda intressenter inom musik-, konst- och kulturgöteborg togs succesivt ett koncept fram för att tydligare etablera Frihamnen som en plats för kulturproduktion och kreativa kontor i Göteborg.

Radar leder samtal om kulturmiljö i samhällsplanering!

Tidigare i år var kontorets Joakim Forsemalm moderator för konferensen “Social hållbarhet i samhällsplaneringen” i Stockholm. Det var konferensproducenten Teknologisk institut som engagerade kontoret för uppdraget och nu har de vänt sig till oss igen. Denna gång för att moderera en konferens i Göteborg i mitten av oktober, “Kulturmiljö i samhällsplaneringen”. Under konferensen leder Joakim samtal kring hur man tillgängliggör kulturmiljöer och dess värde för beslutsfattare och hur man kan/bör värdera landskapets kulturvärden – bland mycket annat.

Radar ritar flerfamiljshus på Hönö!

Vi har fått i uppdrag av byggföretaget Engergieffektiva hus att rita ett flerfamiljshus vid Hemvärnsvägen på Hönö i Göteborgs norra skärgård. Det är det tredje projektet vi gör för uppdragsgivaren, de tidigare har varit i Torslanda och även där har det handlat om flerfamiljshus i en enfamiljshusstruktur. Poängen med just flerfamiljshus i just dessa geografier är att komplettera en relativt ensidig struktur med möjligheter för unga att flytta hemifrån eller t.ex. äldre att sälja sin villa men ändå kunna bo kvar i sitt sociala sammanhang. I det specifika fallet BRF Hemvärnsvägen blir det dessutom en blandning mellan mindre bostäder och lite större, i etage och högst upp i huset, som kommer att omfatta åtta lägenheter. Den stora utmaningen är förstås att skapa ett hus som fungerar i det specifika skärgårdslandskapet och med äldre trähus omkring.

 

Radar pratar landskapsanalys för Landskap NU!

Landskap NU! är ett ambulerande forum för en nyutgiven publikation med samma namn, som kom ut i slutet av 2016 – en bok fokuserande på lokal, samtida, svensk landskapsarkitektur som dialog och process. I publikationen, som beskriver ett 50-tal aktuella goda exempel-projekt, finns arbete som vi på Radar varit med att ta fram. Om detta kommer kontorets Tobias Noborn att prata på torsdag 18/5, då boken presenteras under en kväll innehållande ett urval av beskrivna projekt. Platsen är Järnhallen på Ringön och för arrangemanget står bl.a. Svergies Arkitekter. Läs mer om kvällens program här.

Laga kraft i Varberg!

Inom Tema Planering har två detaljplaner nyligen vunnit laga kraft (vårt favorituttryck i planeringsvokabulären) – båda i Varberg. Nu är det därför möjligt att söka bygglov och få det beviljat, vilket är ett viktigt delmål mot nya bostäder i en lantlig idyll respektive i ett urbant kvarter! I Hansegård sker det utan överklagande (!) och för kvarteret Mästaren i centrala Varberg med endast ett kritiskt yttrande!

Radar vinnare i Jönköping!

Som ett av tre kontor i ett parallellt uppdrag fick Radar sommaren 2016 möjligheten att ta fram förslag till utformning av allmän plats inom Skeppsbron, delområde i det större utvecklingsprojektet Södra Munksjön i Jönköpings södra centrum. De ingående delarna av den föreslagna detaljplanen var strandparken, två kvartersparker, två genomgående gångfartsgator samt den väl tilltagna Tallahovsesplanaden som är tänkt att koppla samman höghastighetsbanans stationsbyggnad med strandparken och Munksjön. Nyligen fick vi i uppdrag att arbeta vidare med utformningen av allmän plats på Skeppsbron.

Amiralsstaden levererat!

Under dagen (4 april)  har Radar + Urbanivation + Platspilot varit i Tegelhuset vid Rosengårds centrum och presenterat slutleveransen för idétävlingen för Amiralsstaden. Uppgiften för “Idéverkstan” har bestått i att formulera idéer för hur framförallt en ny pendeltågsstation kan verka som katalysator för utveckling av ett miljonprogramsområde. Nu finns de olika förslagen tillgängliga för allmänheten och andra intresserade via Malmö stads hemsida. Klicka på “inlämning 2” för de bearbetade och slutgiltiga förslagen. Idétävlingen har arrangerats av Malmö Stad, MKB och Trianon AB och har pågått sedan början av året.

Skolgårdar i Ulricehamn!

Radar har fått i uppdrag av Ulricehamns kommun att rita fyra skol- och förskololegårdar i varierande skeden genom sitt nya ramavtal inom landskap med Ulricehamn och Tranemos kommuner. Radars landskapsarkitekter tilldelades högsta poäng efter sin intervju inför ramavtalet med motiveringen att “konsulten beskriver på ett mycket tydligt, strukturerat och detaljerat sätt och med mycket stor relevans det som efterfrågats. Konsulten visar på en djup förståelse för det som efterfrågas.” I uppdraget ingår bl.a. att jobba med Hökerums skola, som i samband med en tillbyggnad passar på att göra om sin skolgård. Det händer mycket i Ulricehamn just nu med många spännande projekt och vi på Radar ser fram emot att vara en del av flera processer!

Hållbarhetsbedömningar i Väsby!

Tillsammans med Urbanivation har Radar fått i uppdrag att i samverkan med Calluna göra hållbarhetsbedömningar för det omfattande projektet Väsby entré (som kretsar kring Zaha Hadids läckra stationsbyggnad). Radar kommer att skapa underlag för de sociala dimensionerna av projektet och Urbanivation för de ekonomiska. Kommunen ligger i kanten av Storstockholm och har en direkt närhet till Arlanda. Väsby Entré “planeras bli en ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer och funktionsblandade kvarter. Stadsdelen ska knyta ihop centrala Väsby och bli en stor mötesplats för såväl väsbybor som regionala och internationella besökare“.

Projektet pågår under våren 2017. Mer att läsa finns på kommunens hemsida.

Hilda ny planeringsarkitekt på Radar!

Vi har anställt en ny planeringsarkitekt! Hilda Hallén, som kommer närmast från Göteborgs stadsbyggnadskontor, är utbildad vid Chalmers Arkitektur, HDK och Göteborgs Konstskola och har arbetat bl.a. med utveckling av Chalmersområdet, programarbete för Angered, detaljplanering av bostäder i Högsbo och kvalitetsprogram för Västlänken. Hilda är även verksam konstnär och har medverkat i bl.a. forskningsprojektet Hemma på vår gata (2013, om innovativ och konstnärligt framstående stadsbyggnad utifrån barnperspektiv) samt ett “artist in residens”-program i Rom (via Erik Langemark Resestipendium, 2013) och ett i Norge – AIR TRÆNA – ARCTICS IN RESIDENCE (2015). Vi hälsar Hilda varmt välkommen till kontoret!

Radar + partners högst rankat i upphandling för transport- och trafikanalys!

Tillsammans med Kreera samhällsbyggnad i Malmö och Calluna i Linköping har Radar rankats högst i Västra Götalandsregionen (VGR) och Västtrafiks upphandling avseende utrednings- och analysresurser för området kollektivtrafik, transportsystem och transportinfrastruktur. Avtalet sträcker sig till och med slutet av 2018, med en möjlig tvåårig förlängning. För Radars del blir detta en fortsättning på och utveckling av ett flerårigt arbete kring relationen mellan landskap, planering och trafiksystem.

2 x forskningspresentation!

Under loppet av en vecka i slutet av mars presenteras forskningsresultat och teorier om lärande & kunskapande i två olika sammanhang där kontorets medarbetare Joakim Forsemalm medverkar. Först den 22/3, då Joakim tillsammans med Karl Palmås från Chalmers presenterar slutsatserna från JPI Urban Europe-finansierade projektet SEiSMiC (Societal Engagemeng in Science, Mutual learning in Cities) presenteras under Urban Lunch-time i Mistra Urban Futures regi. Platsen är Länsstyrelsens hörsal, tiden 11.30 och lunch ingår. En knapp vecka senare…

Utblick: med cykel i Köpenhamn

I vintras hann vi med ett kort och intensivt besök i Köpenhamn inom ramen för Stadsutvecklingsprogrammet för Lindholmen i Göteborg. På önskelistan stod bla annat ett besök på Carlsbergsområdet och Copenhagen Business School (CBS) för att se hur ett gammalt verksamhetsområde utvecklas till en modern stadsdel och hur ett campusområde kan integreras i staden.

Nominering till Yimbypriset!

Boken “Göteborg – från segregation till kreativitet”, skriven av Jan Jörnmark, Karl Palmås och Radars medarbetare Joakim Forsemalm, är en av fyra nominerade till årets Yimbypris. “Arbetet är ett mycket viktigt bidrag för förståelsen för vad som krävs om vi med kraft ska kunna göra Göteborg tåligt för framtiden”, lyder en del av formuleringen. Läs hela nomineringen och rösta på boken som vinnare här!

Stadsbyggnadsstrategi för Kungsbacka!

Kungsbackas planavdelning har engagerat Radar för att ta fram en Stadsbyggnadsstrategi, som blir en del av kommunens nya översiktsplan. Kungsbacka har haft en befolkningsökning på ca 1000 invånare per år de senaste decennierna och prognosen visar att de kommer fortsätta öka i samma takt framöver. Som en del i framtagandet av ny översiktsplan vill kommunen formulera strategier för hur den förväntade befolkningsökningen kan förverkligas i stadsbyggandet.

“Chansa inte för stadsomvandling”!

Radars Joakim Forsemalm och forskarkollegan Magnus Johansson vid Malmö högskola, har skrivit en debattartikel för SVT Opinion som med utgångspunkt i diskussionen om hur man kan göra Nordstan i Göteborg säkrare argumenterar för att problemet med att det sällan blir så bra som vi vill i stadsutvecklingsprocesser har att göra med att vi inte utgår tillräckligt från forskning och beprövad erfarenhet.

Läs artikeln i sin helhet här!

Torslandaförtätning i lokalpressen!

Ett program som syftar till att studera möjligheterna till och förutsättningar för förtätning kring Torslanda centrum är på väg ut på samråd. För ett par veckor sedan arrangerades ett informationsmöte i kulturhuset Vingen och Radars Linnea Blixt var på plats och berättade om arbetet. Intresset för utvecklingen av Torslanda är stort, från både kommunens och olika fastighetsägares håll. Mer finns att läsa i Torslanda-tidningen!

Radar pratar med regeringen!

Som en av drygt tio inbjudna experter skall Radars medarbetare Joakim Forsemalm inom kort träffa miljöminister Karolina Skog (MP) för ett rundabordssamtal på temat levande städer med särskilt fokus på jämställd och grön stadsutveckling. Träffen är en del i ministerns arbete med att formulera en skrivelse till riksdagen om politisk inriktning för just levande städer och med samtalet önskar Skog att få in synpunkter på skrivelsens innehåll och riktning. Vi är förstås stolta över att medverka i det nationella idéarbetet kring dessa frågor!

Krukmakaren antagen – Varberg förtätas!

Varbergs kommun har i drygt ett års tid arbetat tillsammans med Radar för att ta fram en ny detaljplan för bostäder för en av hörnfastigheterna i kvarteret Krukmakaren i centrala Varberg. Kvarteret ligger längs en av huvudgatorna in till centrum och förtätningen innebär en naturlig fortsättning på en högre exploatering i stadskärnan och därmed fler bostäder med hög tillgänglighet till stadens service och kollektivtrafik. Om detaljplanen genomförs får staden ett tillskott på 25-30 lägenheter.

Radar (m.fl.) prisat i Varberg!

Vi avslutar sportlovsveckan med en rolig nyhet. Som del i utvecklingen av samhället Träslövsläge i Varbergs kommun, har Radar varit del av ett team som skapat BRF Hästskon för Etikhus. Nu har projektet fått Varbergs kommuns byggnadspris med bland annat följande motivering:

Ett mycket gott exempel på ny bebyggelse med avstamp i platsens historia och tradition som ger mervärden för omgivningen.

Amiralsstaden presenteras!

Idag (17/2) åker Radar ner till Malmö för att presentera sina förslag till hur Amiralsstaden – konceptnamn för ett stadsutvecklingsprojekt som förenar stadsdelarna Rosengård, Annelund och Sorgenfri i den sydöstra delen av Malmös mer centrala delar – kan utvecklas. Utgångspunkten är att en station för Pågatåget kommer att öppnas för persontrafik utmed Kontinentalbanan, som sedan Citytunneln byggts endast använts för godstrafik. Sedan några månader tillbaka har Radar + Urbanivation + Platspilot varit ett av tre team som valts ut att för bidra med konstruktiva idéer för hur området kring stationen kan knyta ihop disparata och i hög grad funktionsseparerade områden med varandra.

Utbildat i kreativa idéprocesser

I januari gick Susanna Ringnér hos oss på Radar kursen ” Att leda kreativa idéprocesser” i Sveriges Arkitekters regi. Kursen förmedlade verktyg för att processleda tidiga skeden, där projektets förutsättningar – koncept och affär – formas. Den gick igenom metoder för att få fler att känna sig delaktiga i den kreativa processen både internt och externt. Nu kommer den vunna kunskapen att till att börja med testas i några mindre projekt.

Radar i media!

Kontorets etnolog, Joakim Forsemalm, intervjuades i veckan för Västarvets blogg om hållbar stadsutveckling. Intervjuns utgångspunkt är trender kring “buzzwords” och begrepp och vad dessa gör – eller inte gör. Läs inlägget här: http://www.vastarvsbloggen.se/platsutveckling/ar-patienten-fortfarande-sjuk/

Hisingen FTW!

Det är mycket nu på Hisingen! För tillfället arbetar vi i flera spännande projekt, bland annat hjälper vi Göteborgs stad och Älvstranden utveckling med ett stadsutvecklingsprogram (STUP) för Lindholmen i centrala Göteborg. STUPen är en vidareutveckling och konkretisering av Älvstadsvisionens mål och strategier, här specifikt för Lindholmen. Stadsutvecklingsprogrammets uppgifter är att sätta fokus på de frågor som är viktiga i de olika delområdena i framtida projekt, både detaljplaner och mer övergripande planer, t.ex. Fördjupad översiktaplan.

BRF Lanternavägen tar form!

BRF Lanternavägen, vid Hjuvik nära Lilla Varholmen i Göteborg, börjar ta form! Hela huset muras av Porothermblock, som sen kläs med mörkt tegel. BRF Lanternavägen är en liten förening med åtta lägenheter i ett område med mestadels villor och med stor närhet till havet. Det är på uppdrag av Energieffektiva hus som Radar ritat denna lilla förening, som färdigställs under 2017. Energieffektiva hus, med Ola Henriksson i spetsen, är både byggherre och byggare.

Levererat för Tyrislöt!

I samarbete med Fredriksson arkitektkontor och Calluna levererade Radar precis innan helgerna slutrapporten för Fördjupad vision för Tyrislöt. Utvecklingen av kustbandet i Söderköpings kommun, för turism-, upplevelse- och besöksnäring är viktig för både Östergötlands och kommunens skärgårdsutveckling. Tyrislöt har i översiktsplaneringen för Söderköpings kommun
pekats ut som nod och målpunkt till och från skärgården.

Johanna ny arkitekt på Radar!

Radar har haft ett hektiskt men roligt år där vi välkomnat inte mindre än sju nya medarbetare! Som vi skrev om nyligen så ansluter dessutom en landskapsarkitekt efter helgerna. Nu får hen sällskap! Ny arkitekt från och med 9/1 blir nämligen Johanna Alveros, som kommer närmast från RStudio. Johanna, som varit verksam sedan 2009, är utbildad i Århus och har bl.a. varit projektledare för utvecklingen av Gentofte Hospital i Danmark, skapat en framtidsstrategi för gymasieskolor i Lunds kommun och har arbetet med design av laddningsstationer för elbilar i Malmö.  Vi välkomnar Johanna in i Radargemenskapen!

Björkö i fokus!

Radar har sedan i våras stöttat Öckerö kommun i deras arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Björkö. Tillsammans med kommunen har ett förslag till rekommendationer för bebyggelseutvecklingen på Björkö utarbetats. Den 1 november beslutade kommunstyrelsen att godkänna handlingen för samråd och förslaget finns nu att ta del av på kommunens hemsida.

Idéverkstad för Amiralsstaden i Malmö!

Radar arkitektur & planering och Urbanivation samarbetar i ännu ett projekt. Tillsammans med Platspilot har vi och två andra team blivit valda att medverka i “Idéverkstad Amiralsstaden” i Malmö. Amiralsstaden är ett samlingsnamn på en kraftansträngning där den fysiska planeringen ska vara hävstång för att förbättra ojämlika förutsättningar lokalt och i förlängningen för hela Malmö. Syftet med Amiralsstaden är bland annat undersöka en förtätningspotential på 1500-2000 bostäder, undersöka möjligheter till fler butiker i närheten av stationen och utreda möjligheten av en kulturbyggnad. Arbetet inleds med ett par större workshopar med intressenter och olika aktörer.

Mer om projektet här.

Mot etapp 2 i Fyrstrandsbyn!

Försäljningen av de 25 villor som ingår i etapp 1 i Fyrstrandsbyn, som vi ritat för Etikhus, är slutförd. De första familjerna har redan flyttat in och kommer alltså att tillbringa sin första jul på plats. Gensvaret har varit fantastiskt och trycket på kommande etapp är stort. Vi kan därför se fram emot säljstart av resterande 21 villor, vilket kommer att ske i januari/februari 2017.

Läs mer om etapp 2 här:

http://www.etikhus.se/2016/11/08/snart-dags-etapp-2-fyrstrandsbyn/

Säljstart på Kanikenäs!

Ikväll torsdag (30/11) är kontorets Susanna Rignér i Karlstad, närmare bestämt på Kanikenäsholmen, där Magnolia bostad har säljstart för kvarteret Bryggan. Susanna träffar presumtiva köpare och berättar om de arkitektoniska idéerna bakom projektet, som börjar närma sig sitt slut för att bli många familjers framtida hem – med härlig utsikt över Vänern.

Läs mer om vårt arbete för Magnolia i Karlstad här!

Ny landskapsarkitekt till Radar!

Vi har i dagarna anställt en ny landskapsarkitekt, som ansluter till kontoret efter årsskiftet. Det är Anna Maria Insulander, som närmast kommer från Berlin och det projekterande kontoret Belvedere. Anna Maria, som varit verksam i ett par år sedan examen vid SLU Alnarp, har, förutom att hon i Berlin har arbetat med utveckling av skolgårdar, bl.a. också föredragit sin masteruppsats The Life and Death of Large City Parks vid WWF-konferensen Large Parks in Large Cities i Stockholm för drygt ett år sedan. Vi önskar Anna Maria varmt välkommen till oss!

Förtätning i Varberg!

I oktober blev ytterligare en förtätningsplan i Varberg antagen. Denna gång gäller det kvarteret Mästaren i centrala Varberg, där Radar har bistått Varbergs kommun i arbetet med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra förtätning med flerbostadshus i tre till sex våningar. Kvarteret har ett strategiskt läge vid den södra entrén till centrum.

Program i Torslanda!

Radar har i uppdraget inom konsultgruppen på Stadsbyggnadskontoret sedan ett tag tillbaka arbetat med ett program för centrala Torslanda. Programarbetet ska visa på potential till utveckling av området med fokus på att stärka stråket mellan Amhult upp till Torslanda Torg.

Häng på Hisingen!

Radar har som ett av tre kontor fått i uppdrag av stadsbyggnadskontoret, Göteborg stad att arbeta med detaljplanen för en av de kommande sträckningarna och stationerna för det nya kollektivtrafikslaget linbana! Det är sträckan Lundby-Wieselgrensplatsen som vi kommer att närstudera och detaljplanera för och vi är förstås väldigt glada över att medverka i arbetet med att knyta ihop de två älvsidorna – bokstavligt talat. Arbetet börjar i närtid och sträcker sig en bit över kommande år.

Stadsbyggnad (m.m.) i Jönköping!

Radar har sedan en tid ett samarbete med Södra Munksjön utvecklings AB i Jönköping, där vi tillsammans arbetar med en mängd olika uppdrag. Uppdraget syftar till att konkretisera vision och ramprogram till en dynamisk och levande stadsmiljö. Arbetet bedrivs på flera fronter och innehåller hållbarhetsprogram, gestaltning offentliga miljöer, utveckling av strategier för bebyggelse, stadsbyggnadsstudier mm. Vi är stolta över att fått förtroende från SMUAB att hjälpa dem att ta klivet från övergripande tankar till konkreta idéer och förslag som konkretiseras och blir byggstenar i de miljöer som människor kommer vistas i under många många år.

Stadsmiljö- och grönstrukturstudier för utvecklingen av Ingelsta

Vi har just påbörjat ett uppdrag tillsammans med miljökonsulten Calluna, som handlar om att studera hur Norrköpings externa handelsområde vid Ingelsta kan integreras med staden som helhet. Vi har uppdrag att göra en karaktärsanalys, skapa principförslag samt producera ett utkast till gestaltningsprogram för stadsmiljö och grönstruktur.

+2 på kontoret!

Utvecklingen på personalsidan har varit smått otrolig de senaste åren – framförallt har det handlat om att spetsa vår arkitektsida, men också att komplettera de andra tjänsteområdena. Idag är vi tio arkitekter, sex landskapsarkitekter, en etnolog, en ekonom och – numera elva planeringsarkitekter. Om några dagar ansluter nämligen Mia Börjesson och Carin Gustrin till kontoret!

Dialog för Älvängen

Radar fick i veckan som gick en beställning på en dialogprocess i en av Göteborgsregionens snabbast föränderliga kommuner – Ale. Det handlar om att, i samband med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Älvängen säkra kunskapsrelationer mellan allmänhet, föreningar och företag med kommunens tankar om hur Älvängen kan utvecklas parallellt med det ökade intresse som uppstått som en konsekvens av det effektiva pendeltåget in till Göteborg.

Radar gillar akademin!

Radar är ett lärande kontor: i alla skeden av olika projekt och processer letar vi efter nya sätt att förstå förutsättningar och sammanhang, efter utvecklingsmöjligheter för de verktyg för urbant lärande som vi redan har och använder. Att vi tror på kunskapsmöten och -utbyten framgår förstås av projektbeskrivningar och nyheter här på hemsidan. Nu är hösten här, vilket för vår del innebär en särskild möjlighet att lära oss nytt! HT är praktikantperiod på flera program vid lärosätena i regionen och som vanligt har vi under åtta veckor praktikanter från GUs program för framtida Kulturvetare! Men inte nog med det…

Dialogstart i Hammarkullen & Norra Biskopsgården

Sedan årsskiftet har Radar drivit ett initiativ taget av Bostadsbolaget, att i samverkan med stadsdelsförvaltningar, Göteborgslokaler och Park- och Naturförvaltningen utveckla Hammarkullen och Norra Biskopsgården, stadsdelar klassade av staden som utvecklingsområden. Detta innebär särskilda satsningar på utvecklad samhällsservice, bostadsbebyggelse med mera. Radars uppdrag är att bistå initiativet med styrning av samverkande processer och framförallt med att driva dialogprocesser. Den första rundan större öppna workshopar arrangeras två lördagar i oktober.

Detaljplanering för Campus Näckrosen

Sedan tidigare har Radar drivit en framgångsrik dialogprocess kring utvecklingen av Akademiska hus fastigheter kring Renströmska parken (i folkmun kallad “Näckrosparken”) nära Korsvägen i Göteborg, där Göteborgs universitet vill utveckla sina verksamheter. Nu har vi fått i uppdrag att driva detaljplanearbetet åt Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Med nya stråk och kopplingar samt bebyggelse i strategiska lägen ska området mellan Götaplatsen och Korsvägen utvecklas utifrån historia, nutida och framtida anspråk.

Planering för sjönära bostäder Trosa kommun

Radar återupptog under 2016 arbete med en detaljplan för småhusbebyggelse i Trosa kommun och planen har under september skickats ut på granskning för att samrådas med myndigheter, sakägare, organisationer etc. Planens syfte är att möjliggöra ca 8-10 nya friliggande bostäder vid Sjölundavägen i Trosa men också att möjliggöra muddringsarbeten i planområdets södra del för att öppna upp och skapa en vattenspegel och plats för båtbryggor. Mellan den planerade bebyggelsen och den nya strandlinjen anläggs en strandpromenad som binder ihop Långnäsområdet, planområdet och centrala Trosa.

Radar battlar på bokmässan!

På fredag kommer kontorets etnolog Joakim Forsemalm att hänga på bokmässan i Göteborg. Inte bara för att spana in den helt nya Staden-scenen, utan också för att “battla” med urbansociologen och forskarkollegan Catharina Thörn om gentrifieringsbegreppet. Detta sker kl. 13.00 i Institutionen för Kulturvetenskapers monter B05:70. Polemikgaranti utlovas!

Radar processutbildat!

Radars medarbetare Anna och Linnea nyligen blivit diplomerade i processledarskap, detta efter att ha avslutat den tre veckor långa kursen i Kvalificerad processledning. Utbildning anordnades av KTH i samarbete med GR, Göteborgsregionens kommunalförbund.

Radar modererar om social hållbarhet

Under oktober månad modererar vi ett antal initierade samtal om social hållbarhet i relation till utvecklingen av Campus Näckrosen och Göteborgs universitets verksamheter i Akademiska Hus lokaler. Sedan tidigare har vi ju bedrivit en mycket framgångsrik dialog kring processen, nu handlar det om att leda samtal med anställda och ledare för universitetet om hur verksamheterna skall koppla an till ett bredare hållbarhetsuppdrag. Bland annat rör det sig om frågor om breddad rekrytering.

På plattan i Mariastaden

Snart är källarplattan klar för kvarteret Slagans 292 nya hyresrätter i Mariastaden, Helsingborg. Samtidigt närmar sig Radar ett färdigställande av bygghandlingarna för projektet, beläget nordost om Helsingborgs stadskärna. Området är tänkt att vara en av tre regionala noder där man runt en tågstation, Maria station, kommer att utveckla en tät och blandad stad.

Läs mer om projektet Mariastaden Forum – som kommer vara inflyttningsklart 2018 – här på hemsidan och hos vår uppdragsgivare Serneke.

 

Mer analyser av landskapskaraktär

Radar har, tillsammans med konsultgruppen Befaringsbyrån haft ett uppdrag att komplettera, revidera och utöka den integrerade landskapskaraktärsanalys (ILKA) som togs fram för några år sedan för hela Västmanlands län. Kompletteringen och fördjupningen har fokuserat det område mellan Virsbo, Ängelsberg och Västerfärnebo i Fagersta, Norberg, Sala och Surahammars kommuner som drabbades av en stor skogsbrand för ett par år sedan.

Ny grafisk profil!

Efter 14 år känns det finfint att uppgradera den grafiska profilen och byta logo. Vi konstaterar att mycket har hänt under tiden och att Radar har växt till sig, fått lite mer karaktär. Samtidigt är mycket väldigt lika. Det är med samma nyfikna attityd och självklara breda angreppssätt vi engagerar oss i uppdragen och i de miljöer som vi är med och utvecklar. Allt det där hoppas vi framgår här på hemsidan, på visitkortet, i bildspelet och när du träffar oss. Logon speglar vår övertygelse om att det finns många olika perspektiv att betrakta ett problem: Radar vänder sig åt olika håll – för att se saker ur flera perspektiv.

“Staden är musik”

Plötsligt hade allt bara hänt Och Manhattan var plötsligt tänt New York var ett skönt instrument Som slog an en hård, nervös musik, sjöng Monica Z 1962. Mycket hinner man med i staden som aldrig sover, som förändras i en rasande fart – på gott och ont. Fem dagar av fascination, guidningar, föreläsande, promenerande och härlig kollegialitet är över. Vad mycket vi hann med! Bland annat en lång guidning av Max från Cityrover i Brooklyn (bilden) och en hel del annat. Nämligen…

Göteborg kan!

I söndagens (14/8) GöteborgsPosten publicerades sista delen av tidningens arkitekturskribent, Chalmers bostadsforskare Ola Nylanders, serie om Göteborgs historia. Efter en serie artiklar som under sommaren gett perspektiv på några viktiga utvecklingsfaser, landar Nylander i slutsatsen att det går att bygga bostäder smart och snabbt i Göteborg. Av de tre exempel på det som listas, har Radar (haft) en central roll i två!

En slags mjukstart

Efter några veckors vila och tid för reflektion över ett verksamhetsår som kom och gick (bilden ovan representerar bulken av första halvårets leveranser) så har vi öppnat kontoret igen för att förbereda oss på ytterligare ett par nya medarbetares ankomster (senare i höst), flera nya roliga uppdrag och arbetet med att slutföra den rika palett av sådant vi redan engagerats för. Och så skall vi till New York, och det snart! Räkna med matigt inlägg om det framöver.

Louise tar plats!

Veckan innan vi stänger för semester och ger oss av till diverse kuststräckor i Europa har vi inte bara gjort kontoret sommarfint tillsammans. Vi har också anställt en ny landskapsarkitekt! Det är Louise Rådberg, som precis gjort klart sin utbildning på SLU Ultuna i Uppsala. Louise blir vår sjätte landskapsarkitekt och vi är med henne 27 medarbetare på Surbrunnsgatan 6.

Litteraturgatan till granskning!

Nyligen beslutade Göteborgs stads byggnadsnämnd att låta skicka detaljplanen för Litteraturgatan på granskning. Planen, som vi arbetat hårt med tillsammans med bl.a. våra kompisar på Okidoki, har hyllats av Yimby Göteborg och att det hårda arbetet och goda samarbetet burit frukt syntes också i byggnadsnämndens beslut. Den togs nämligen utan några yrkanden eller yttranden från någon politisk sida, något som är ovanligt för en plan av den här storleken och digniteten.

Glad sommar!

Sommaren är här och snart tar vi några väl förtjänade veckors semester. Traditionsenligt firade vi detta i genom en “kick-out”, som den här gången hölls i Varbergstrakten. Förutom att vi under dagen spetsade våra interna arbetsverktyg och sen gemensamt gnällde på Erik Hamrén, så testades färdigheterna i standup-paddleboard i Apelviken.

Istid i Skara!

Den nya entrén till Skara ishall börjar ta form under Skanskas försyn. Röd panel och rött plåttak monteras under de närmsta veckorna. Radar har projekterat entrén, nya omklädningsrum och nya förråd till ishallen för Skara kommun. Skara ishall är en av de mest välbesökta i Sverige och den nya entrén tas i bruk lagom till kommande säsong i hockeytvåan för hemmalaget Skara IK.

Grundläggande på Kanikenäs!

På Kanikenäsholmen i Karlstad är nu pålningen för hus E klar. Det är det första huset av tio som Radar projekterar för Magnolia Bostad, Slättö förvaltning och Byggbolaget i Värmland. Radar ritar samtidigt, för Magolia Bostad, nya bostäder i Mariastaden, Helsingborg samt både bostäder och hotell i Frihamnen, Göteborg.

Radar är på väg…

…till New York! I slutet av augusti kommer kontoret att ta sig över Atlanten för att gemensamt uppleva världens kanske mest vitala urbana miljöer.

Workshop om Skene torgs framtid

Marks kommun genomför för närvarande en rad olika projekt i Skene. Bland annat anläggs en spontanidrottsplats i Kyrkparken; man genomför också en ombyggnad av stationsområdet samt driver ett belysningsprojekt i för att ”lysa upp Skene”.

Första kursomgången avslutad

23-24 maj arrangerade vi tillsammans med flera samarbetspartners kursen “Kulturanalys för samhällsplanerare” för första gången.

Recension i GP!

Inom ramen för kontorets forskning är Joakim medförfattare till boken “Göteborg – mellan segregation och kreativitet” (Tangent förlag) som kom ut under senvintern.

Två planarkitekter ansluter!

2016 är ett lika expansivt år som 2015. Under maj och juni ansluter två planarkitekter till kontoret på Surbrunnsgatan!

Radar anställer arkitekter!

Vi har nöjet att presentera ytterligare två kunniga och entusiastiska medarbetare på Radar. I början av maj ansluter arkitekterna Anna Olofsson och Lina Jonsdotter.

Anna kommer närmast ifrån Arkitektbyrån Design där hon bl.a. har arbetat med utveckling av bostäder och hotell. Kunskaper som kommer väl till pass i ett flertal av de bostads- samt utvecklingsprojekt som just nu ligger på våra ritbord.

Lina kommer i sin tur ifrån Chalmers där hon bl.a. har medverkat i ett forskningsprojekt med fokus på hur människor använder och renoverar sina lägenheter. Dessa erfarenheter kommer uppdraget åt Bostadsbolaget väl till pass, där utmaningarna med utvecklingen av miljonprogrammet är flerbottnad och avgörande för att hantera både den byggda miljön, men kanske framför allt segregation och bristen på känsla av innanförskap i samhället.

Kulturanalys för samhällsplanerare – platser kvar!

Om en dryg månad är det dags för första tillfället för den nya kursen “Kulturanalys för samhällsplanerare”, som Radar producerar tillsammans med bl.a. Tyréns och SP.

23-24 maj går kursen, som spänner lunch till lunch och kretsar kring initierade föreläsningar om kulturella perspektiv för samhällsutveckling idag, och det finns fortfarande några platser kvar. För mer mer information, skicka ett mail till utbildning@radar-arkplan.se eller läs mer under fliken “Om oss” här på hemsidan!

Vi expanderar och söker folk!

Dialog och stadsutveckling i miljonprogram

Radar har fått i uppdrag att tillsammans med Urbanivation driva en omfattande dialogprocess för utvecklingen av Bostadsbolagets fastighetsbestånd i Norra Biskopsgården och Hammarkullen. Uppdraget, som spänner över upp till fem år, handlar om att länka samman existerande initiativ och skapa en bred förståelse för hur olika aktörer kan samverka kring en av fastighetsbranschens största utmaningar – renovering och utveckling av ”miljonprogrammet”. I projektet kommer vi att samverka med den starka forskningsmiljön SIRen (om helhetssyn på hållbar renovering), ett antal erfarna forskare och med den ideella föreningen Göthenburgo. Arbetet har inletts och kommer under våren att innefatta en större serie intervjuer med centrala aktörer och flera större workshopar.

Översiktplan i Ale

Kontoret har av Ale kommun fått i uppdrag att göra en översyn och utvärdering av kommunens gällande ÖP07 som del i arbetet med att skapa en ny översiktsplan. Arbetet går bland annat ut på att studera hur den gällande ÖPn fungerat som verktyg för styrning mot olika mål som uttryckts i densamma – uttryckt i lagakraftvunna detaljplaner, t.ex. En genomgång av aktuella trender avseende hållbarhetsmål, proaktiva arbetssätt och aktuella planeringsnormer är också en del av det uppdrag som pågår under våren 2016.

Ny översiktsplan i Öckerö

oversiktsplan-i-ockero-700

Radar har fått ytterligare ett översiktsplaneuppdrag. Vi hjälper under året Öckerö kommun att komplettera det redan påbörjade arbetet med en ny ÖP, också att ta fram delar av Fördjupningen av Översiktplan (FÖP) för kommundelen Björkö. Främst gäller det att komplettera materialet fram till samråd, att analysera detta samt att skriva delar av dessa handlingar.

Radar rekryterar arkitekt!

Kontoret utökar med ännu en arkitekt som förstärker i de pågående uppdragen som just nu är inne i intensiva skeden. Vi är glada att fler och fler ansluter och blir en del av Radar och vår verksamhet. Vem denna arkitekt är avslöjar vi snart…

Fyra pågående vattenfronter

Kontoret arbetar just nu med utvecklingen av Frihamnen i Göteborg, Västerport i Varberg, Inre hamnen i Norrköping och Kanikenäsholmen i Karlstad. 4 olika projekt i hamnmiljö, men med mycket gemensamt. Läget är ofta bra, både när det gäller potentialen i att skapa fantastiska stadsmiljöer och när det gäller kommunikationer, närhet till stadskärna osv. Historien är ofta närvarande i olika former av strukturer, byggnader och objekt, vilket bidrar till att skapa autentiska och intressanta miljöer. Marken är ofta förorenad, vilket ställer stora krav på åtgärder. Fördelen är att smutsen tas om hand en gång för alla.

Oavsett projekt är det stora förhoppningar från alla inblandade – byggherrar såväl som staden och de som en dag ska fylla stadsdelarna med liv.

Kontorets roll skiftar mellan uppdragen i allt från översiktliga volymstudier till projektering hus och landskap. Ibland stöttar vi kommunen med olika form av studier eller framtagande av kvalitetsprogram, och ibland arbetar vi för byggherren som vill realisera förslagen. Oavsett, eller tack vare de olika rollerna, utvecklas en mycket god förståelse för uppdragen och dess karaktär vilket underlättar både processerna och produktionen av de olika handlingar som efterfrågas.

Stationsorter för höghastighetsjärnvägarna

Idag meddelar Sverigeförhandlingen att man kommer att inleda förhandlingar med 13 stationsorter längs det planerade nätet av nya stambanor i södra Sverige för höghastighetståg. Utvecklingspotential i bostadsbyggande och samhällsutveckling har varit viktiga parametrar liksom landskapets helt grundläggande förutsättningar. Radar och ”Befaringsbyrån” har tagit fram den översiktliga landskapskaraktärsanalys som utgjort underlag.

Under förmiddagen presenterade Sverigeförhandlingen hur man ska gå vidare med stationsorter i utbyggnaden av stambanorna. Det innebär bland annat att det stora frågan om östlig eller västlig sträckning genom Småland är avgjord, till fördel för det västliga alternativet Värnamo/Ljungby framför Växjö i öster. Landskapets utmaningar är många och potentiellt kostnadsdrivande varför projektet redan från början är angelägna om att veta förutsättningarna, hur känsligt landskapet är och vilken potential som finns att utveckla landskapets funktioner och värden när åtgärder planeras – att få fler nyttor med investeringarna. Svaret blev en landskapskaraktärsanalys (LKA) enligt den metodik som tagits fram inom Trafikverkets forsknings- och innovationsprojekt ”Landskap i långsiktig planering”. Där har utvecklingsarbetet gjorts av representanter hos Trafikverket tillsammans med ”Befaringsbyrån” det konsultteam som Radar håller samman och deltar i. Landskapets förutsättningar fick stor del av Lena Erixons och Peter Uneklints presention vid dagens möte.

Läs mer information och övriga presentationer på Sverigeförhandlingen:

– Presentationer 1 februari

– Sverigeförhandlingen

 

Sociala innovationer & flyktingvälkomnande

JPI Urban Europe-projektet SEiSMiC – om sociala innovationer i/för städer (www.seismicproject.org) är inne på sitt sista verksamma år. SEiSMiC är ett samarbetsprojekt mellan IQ Samhällsbyggnad, Chalmers, Mistra Urban Futures och Radar arkitektur och planering och bygger på 10 Europeiska städers och länders arbete kring sociala innovationer. Projektet växlar mellan nationella nätverksmöten och internationella fora (i Bryssel) där syftet är att skapa nationella nätverk och internationella kunskapsutbyten. Nyligen bjöd projektet in till ett nationellt nätverksmöte, till vilket olika ideella initiativ (Hack 4 refugees, Refugee Phones, Invitationsdepartementet, Refugees Welcome, m.fl.) bjudits in. Läs er om projektet och nätverksmötet under den svenska sidan på projektets hemsida!

Radar utbildar!

I slutet av maj (23-24/5) går för första gången en helt ny kurs av stapeln i Göteborg – Kulturanalys för samhällsplanerare. Kursen är ett samarbete mellan Radar, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Högskolan Väst, Tyréns och Gabriela Jones. Kursen, som omfattar två halvdagar lunch-till-lunch, ger sex (6) olika perspektiv på relationen kultur-urbana rum och kretsar som helhet mycket kring reflekterande samtal. Syftet med kursen är att öka medvetandet för vad kulturella perspektiv egentligen är och målet är att på det sättet skapa en bättre förståelse för det ”sociala” i social hållbarhet. Mer information om kursen får du genom att klicka dig in i menyraden här till vänster.

Välkommen att höra av dig med frågor och en anmälan – antalet platser är begränsat!

Kvalitetsprogram i Norrköping

Vi har nyligen engagerats av Norrköpings kommun för att ta fram ett kvalitetsprogram för Inre hamnen, stadens stora vattennära stadsbyggnadsprojekt för framtiden. Projektet är ett avstamp mot den tid då Norrköpings kontakt med Stockholm förstärks med ett nytt resecentrum. Första etappen av Inre hamnen består av 600 bostäder och beräknas stå färdigt för inflyttning 2020.

Uppdraget har inletts med en workshop där byggherrar och kommunen diskuterar kring hållbarhet, mobilitet, ekosystemtjänster och andra frågeställningar som är aktuella i området. Nästa steg är att ta fram ett koncept och försöka få 8 ambitiösa byggherrar (Skanska, Hauschild+Siegel Architecture, Slättö Förvaltning, HSB, Hyresbostäder i Norrköping, Heimstaden, Riksbyggen samt Mannersons Fastighets AB) att enas om kvaliteter.

På kontoret är en projektgrupp bestående av planeringsarkitekt, landskapsarkitekt och etnolog formerad med förstärkning av Calluna och en av deras biologer. Tillsammans förstärker vi kommunen så att Inre hamnen kan utvecklas till en intressant och modern stadsdel nära vattnet. Fortsättning följer…

http://next.norrkoping.se/inre-hamnen/

Dialog Campus Näckrosen avslutad

I dagarna har vi skickat in den andra delen av den dialogprocess som handlat om Akademiska Hus & Göteborgs universitets nya Campus Näckrosen, mellan Götaplatsen och Korsvägen i centrala Göteborg. I två steg har en omfattande dialog drivits – ett proaktivt och en reaktivt. Resultatet är, förutom två rapporter över dessa faser och den input dessa givit, en läge där det finns ett väl genomarbetat fundament för fortsatta samtal i den fas där det nu är staden som tar över med detaljplanering som fokus.

Framgångsfaktorerna är flera, men framförallt handlar det om två saker. Dels en metodologisk dynamik, där upplägget för processen har varit möjligt att förskjuta åt olika håll beroende på vad samtalet i dialogen kommit att fokusera. Upplägget har på det sättet varit underordnat innehållet. Dels har det handlat om en väldigt lyhörd beställare, som aktivt har lyssnat till synpunkter och kritik och på det sättet också kommit fram till ett fokus för den fortsatta processen som känns mer hållbar, innehållsligt sett.

Vi kan därför i och med en av de sista leveranserna det här året konstatera att vi genomfört vår kanske bästa dialogprocess hittills. Ett ”bevis” för det är att arbetsmodellen kommer att utgöra underlag för det interna arbetet hos beställaren framöver, i frågor om sociala hållbarhet.

Mer om projektet samt möjligheter att läsa rapporterna och förstås också det samlade intrycket av de parallella uppdrag som dialogen varit kopplad till via www.campusnackrosen.gu.se

Bok på väg!

Sista skälvande dagarna på året har vi skickat en bok till tryck, en bok skriven av Jan Jörnmark tillsammans med Radars Joakim Forsemalm och Karl Palmås vid Chalmers tekniska högskola. Boken, med titeln Göteborg – mellan segregation och kreativitet ges ut på Tangent förlag och kommer att släppas i samband med en tillställning på Pusterviksbaren i Göteborg den 3/2 kl. 18.00 nästa år. Dit är alla välkomna! Baksidestexten till boken, som är resultatet av det Mistra Urban Futures-finansierade forskningsprojektet ”Staden som värdenätverk” lyder…

”I Jane Jacobs efterföljd analyserar boken ”Göteborg – mellan segregation och kreativitet” historien om hur västvärlden under 1960- och 1970-talen genomgick en stadskris där de inre delarna av de gamla städerna tappade halva sin befolkning. Samtidigt spreds de ut och dränerades på kunskap och kapital. Från denna bottenpunkt startade sedan en återhämtning som gett upphov till så motsägelsefulla begrepp som ”den kreativa klassen” och ”gentrifiering”. Inte sällan har den starka värdeutvecklingen i de gamla stadskärnorna också gett upphov till farhågor om bostadsbubblor.
Göteborgsregionen står i centrum. Rötterna till dagens utspridda stadsrum spåras ned i 1800-talets industrialisering, vilket följdes av den starka 1900-talsexpansionen som kulminerade med bygget av den jättelika stadsdel som planerades att bli ”Europas Brasilia”. Samtidigt förföll den gamla stadskärnan och jämnades till sist med marken. Från denna nollpunkt har Göteborg sedan återhämtat sig i ojämn och ofta tveksam takt.
Boken slutar med en del där dagens situation och möjligheter analyseras. I den betonas det djupa beroendet av stadens traditionella tillväxtmönster och de stora olösta problem som fortfarande finns kvar från 1960-talets ofullgångna expansionsperiod”.

Boken kommer att finnas tillgänglig vida sedvanliga försäljningsställen och förstås under releasekvällen på Pusterviksbaren, dit alla är varmt välkomna!

Ny mötesplats i Onsala!

Radar har utvecklat ett koncept och ett område med handel, kontor, lekplats, park mm. Platsen är Onsala, närmare bestämt Mariedal. Förslaget bygger på kommunens önskan att skapa en handelsplats med en lantlig karaktär, lador inte lådor, och att skapa en mötesplats snarare än en parkeringsplats.

Genom att dela upp området i mindre delar blir skalan mer hanterlig och överskådlig, utan att tappa överblicken över parkeringsplatserna till mataffär och handelsträdgård. Detaljeringen av både byggnader och utemiljö är mer finstämd än vad som är brukligt på stora handelsplatser – allt för att skapa en mer trivsam känsla. Förslaget utvecklas kontinuerligt tillsammans med hyresgäster, kommunen och tilltänkta entreprenörer.

Planförslaget är på samråd och finns tillgängligt på Kungsbacka kommuns hemsida.

På hemsidan för projektet liksom hos Kungsbacka finns lite mer material att ta del av

http://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Aktuella-projekt/Onsala/Mariedalskrysset/

http://onsalagardar.se/

Progression på berget

Som vi tidigare rapporterat, är Radar med och utvecklar Medicinareberget i Göteborg. Vi arbetar som stöd till Stadsbyggnadskontoret och med den strategi för det offentliga rummet som processas just nu. Syftet med arbetet är att undersöka om det finns förutsättningar att skapa en mer funktionsintegrerad stadsdel, för att balansera den institutionsdominerade området med fler funktioner och målpunkter som inte är direkt kopplade till nuvarande verksamheterna.

En viktig ambition i projektet är att öka tryggheten och utnyttja marken bättre, utan att för den saken skapa hinder för den framgångsrika forskning och utveckling som sker på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. Inom arbetet genomför Radar stadslivsanalyser, en av flera metoder som kontoret använder för att kartlägga flöden och aktiviteter och identifiera ”hot spots” som är en bra grund för utvecklingen av det offentliga livet och rummet.

Läs mer om projektet i GP.

Norrköping förtjyvingen!

Radar hjälper Norrköpings kommun med deras fördjupning av översiktsplanen för landsbygden i kommunen. Planen ska ut på samråd under hösten/vintern 2015/2016. Kommunen bygger planen kring en idé om en hållbar utvecklingsstrategi kring kollektivtrafikförsörjda stråk.

Kommunen är tydligt indelad i skogsbygd, slätt- och jordbruksbygd och övergångslandskap däremellan. Södra stambanan och E4 genomkorsar kommunen och förbinder den med andra starka regioner. Ostlänken planeras för fullt. Det finns ett tryck att utveckla dessa stråk och bygderna kring dem.
Radar har tillsammans med våra samarbetspartners Calluna AB och Fredriksson arkitektkontor ett flerårigt ramavtal med Norrköping, Söderköping, Finspång, Valdemarsvik, Åtvidaberg och Kinda.

Bilden ovan visar Bråviken till höger (Svensksundsviken) och mosaik- och slättlandskapet söder om på Vikbolandet.

Hamburg inspirerar

I slutet av april var kontoret delaktigt i en resa till Hamburg för att studera relevanta referenser till Frihamnen. Under två mycket intensiva dagar hann vi titta på allt från interiörer i radhus till hamnutvecklingsprojekt. Det som ändå gjorde störst intryck var en liten bostadsgata, helt offentlig, som funktionellt och emotionellt har annekterats av de boende och konverterats till en öppen gård.

Är man praktiskt lagd finns det invändningar mot tillgänglighet, framkomlighet, de boendes rätt att ”ta en gata” osv. Men när man är på plats är det omöjligt att inte ryckas med av gemytet och vad som händer när boende får rå över sin närmiljö.

Vi får se om det är möjligt att implementera liknande lösningar i Frihamnen…

hamburg-inspirerar-2 hamburg-inspirerar-3

Cykelplaner i Skara

Radar har inlett arbetet med en cykelstrategi för Skara kommun. Under resterande del av året kommer inventeringen att genomföras, för att därefter övergå i formulering av strategi och planering av åtgärder som sista skede i projektet. Strategin syftar till att öka andelen resor som sker med cykel för att minska miljöbelastningen i kommunen. Arbetet omfattar hela kommunen.

Till uppdraget har Koucky & partners anlitats, eftersom de har erfarenheter av cykelstrategier från bland annat Växjö och Oslo S. Tillsammans kan så gott som samtliga aspekter i uppdraget beaktas. Inventeringen genomförs dels kvantitativt, men också kvalitativt. Det förstnämnda sker genom mätningar på ett antal utvalda platser, där cykelrörelserna karteras. Den kvalitativa delen av inventeringen handlar om att intervjua ett mindre antal aktörer som har synnerligen god inblick i resandet, både för de dagliga cykelresorna men även för de som relaterar till besöksnäringen.

Mer om uppdraget presenteras efter årsskiftet när inventeringen är klar. Vill du veta mer, kontakta Oskar Götestam

Radar utvecklar Kvilledalen

2012 fick Stadsbyggnadskontoret i Göteborg ett uppdrag från Byggnadsnämnden om att ta fram en plan som kan omvandla Kvilledalen till ett rekreationsområde. Kvilledalen är det landskapsområde som omsluter Kvillebäcken, vilken delar Hisingen i nord-sydlig riktning med utflöde i Göta Älv i höjd med Frihamnen. För att möjliggöra användning av området för rekreation måste en del grönytor utvecklas. Radar har fått i uppdrag att leda detta arbete, som skall vara klart under andra kvartalet 2015. I arbetet ingår bland annat dialog med olika intressenter – föreningar, boende och kommunala förvaltningar.

Park – och naturnämnden antog nyligen en Grönstrategi – Grönstrategi för en tät och grön stad. I strategin sätts mål och strategier för att Göteborg ska kunna fortsätta att utvecklas som en grön stad med stora kvaliteter, både ur ett socialt och ekologiskt perspektiv. Samtidigt som vi bygger staden tätare, är det viktig att värna och utveckla stadens stråk längs vatten – både ur ett socialt och ett ekologiskt perspektiv. Uppdraget är på det sättet en del i arbetet att stärka och förtydliga såväl gröna som blå kilar i den göteborgska geografin.

En viktig utgångspunkt för arbetet blir att ”korsläsa” olika kommunala utvecklingsstrategier. Eftersom området är så stort, skapar såväl stadens grönstrategi som dess utbyggnads- och trafikstrategier viktiga grundförutsättningar. Tillsammans visar dessa strategier på en tydlig riktning för Göteborg de närmsta 20 åren och är viktiga komplement till och förtydliganden av översiktsplanen.

En plan kommer att upprättas, som inte kommer att vara juridiskt bindande, däremot vägledande för utvecklingen av Kvilledalen. Planen skall peka på platser/områden som är lämpliga för en viss typ av användning, hur länkar kan skapas i området så att det går att röra sig till fots och kanske med cykel. Projektet spänner över ett antal utmaningar – det stora inslaget av jordbruksmark i norr, men också de stora omvandlingsområden i söder, där det ju pågår omfattande förtätning kring Kvillebäcken vid Backaplan. Just Backaplan och förstås Frihamnen står inför liknande processer.

Radar kommer att arbeta intersektionellt – med fler av kontorets kompetenser – under hela projektet.

Radar stationsutvecklar

I veckan som gick blev det klart att Radar samarbetar med Malmö Högskola och Högskolan i Halmstad i ett projekt finansierat av Mistra Urban Futures, Region Skåne, Region Halland och Länsstyrelsen i Skåne om urbana stationssamhällen! Projektet, som är en förstudie, handlar om att studera sex olika utvecklingsprojekts förutsättningar att kunskapa hållbart och projektleds av Radar.

Idag finns en dominerande uppfattning av styrning och ledning av offentlig verksamhet i allt högre grad rör sig från government, det vill säga styrning/ledning genom hierarkier, till governance som brukar beskrivas som styrningen genom nätverk och samverkan (jfr Sörensen & Torfing, 2008). Andra forskare ifrågasätter detta och hävdar att man inte kan tala om en generell övergång eftersom olika former av governance i allmänhet sker i skuggan av etablerade hierarkier (Davies, 2011).

Man skulle kunna hävda att ”Government always frames governance”. Samtidigt påverkar governance vilka ramar som är möjligt att sätta via olika former av government. Det finns ett behov av att förstå hur dessa två styrelseformer – som påverkar och samverkar med varandra – i sin tur förändrar förutsättningarna för styrning och ledning av offentlig verksamhet i Sverige. En sådan förståelse måste också ta hänsyn till att den svenska offentliga sektorn har specifika drag som påverkar vilka former av governance som utvecklas i Sverige (Hedlund & Montin, 2009).

Om man vill studera relationen mellan government och governance behöver man en arena där spänningen mellan dessa två är tydlig. En sådan arena är utvecklingen av stationssamhällen – en resurs till vilken vi ställer stort hopp för att lösa flera av samhällets hållbarhetsproblem (Bakerson 2010).. Ofta rör sig komplexa projekt i gränslandet mellan government och governance eftersom de försutsätter samverkan mellan aktörer för att kunna lyckas, samtidigt som de måste förhålla sig till etablerade beslutsstrukturer (Montin et al, in print).

(Källa: GR)

Planarbetet är idag hårt reglerat, samtidigt som man ofta måste arbeta utanför dessa ramar om man vill åstadkomma innovativa arbetssätt. Detta utvecklingsarbete sker ofta i projekt som finansiera av externa medel. Här kan nya former av samverkan uppstå och innovativa idéer födas. Men möjligheterna för dessa initiativ att leva vidare påverkas av hur etablerade beslutstrukturer förhåller sig till dem. I praktiken genomföras plan- och utvecklingsarbetet i parallella spår, som visserligen delvis är beroende av varandra, men samtidigt lyder under skilda styrnings- och ledningslogiker. Detta kan beskrivas som en situation där ”government-processer” pågår parallellt med olika ”governance-processer”, eller där dessa två processer interagerar i samma projekt. Detta skapar en styrnings- och ledningsproblematik som vi behöver förstå bättre för att kunna utveckla nya former av ledning och styrning som dels tar hänsyn till etablerad politiska strukturer och rutiner för planarbetet men samtidigt skapar utrymme för nya innovativa arbetssätt och samverkansformer.

Nyckeln till bättre kunskapsutnyttjande är därför interaktion. Intressenterna behöver på något sätt bli involverade i en process där idéer och insikter överförs och där värde och mening kopplas till forskningen (Lupi, 2011). Kunskapsbyggande är filtrerad och omformad information som kräver metoder som fokuserar på ömsesidigt lärande och samproduktion. I detta projekt vill vi därför genom empiriska fallstudier av lokala urbana utvecklingsprocesser av stationssamhällen skapa en bättre förståelse för hur olika relationer mellan governance och government påverkar möjligheterna att genom styrning och ledning åstadkomma hållbar urban utveckling, i detta fall utveckling av stationssamhällen som främjar hållbara resemönster och livsstilar. Vi vill göra detta genom att söka svaren på följande frågor:

a)      vilka relationen mellan governance och government skapar förutsättningar för ett innovativt arbete av urbana stationssamhällen?

b)      vilka former av professionellt lärande hos de stadsutvecklare och planerare skapar och upprätthåller sådana relationer?

c)      när blir relationen mellan governance och government ett hinder för innovativt arbete med hållbar stadsutveckling?

d)     vilka kunskapsbehov identifierar politiker, tjänstemän och andra aktörer, dvs. vad behöver dessa aktörer lära sig för att skapa de relationer mellan governance och government som kan främja för innovativt arbete med hållbar stationssamhällesutveckling?

Under denna förstudie kommer 6 stationssamhällen  i sju olika kommuner och tre olika regioner utmed västkusten att utgöra dess empiriska underlag.

Projektet pågår under hösten 2014 och kommer att resultera i en större ansökan till bl.a. Formas under vintern 2015.