skip to Main Content

Cykelplaner i Skara

Radar har inlett arbetet med en cykelstrategi för Skara kommun. Under resterande del av året kommer inventeringen att genomföras, för att därefter övergå i formulering av strategi och planering av åtgärder som sista skede i projektet. Strategin syftar till att öka andelen resor som sker med cykel för att minska miljöbelastningen i kommunen. Arbetet omfattar hela kommunen.

Till uppdraget har Koucky & partners anlitats, eftersom de har erfarenheter av cykelstrategier från bland annat Växjö och Oslo S. Tillsammans kan så gott som samtliga aspekter i uppdraget beaktas. Inventeringen genomförs dels kvantitativt, men också kvalitativt. Det förstnämnda sker genom mätningar på ett antal utvalda platser, där cykelrörelserna karteras. Den kvalitativa delen av inventeringen handlar om att intervjua ett mindre antal aktörer som har synnerligen god inblick i resandet, både för de dagliga cykelresorna men även för de som relaterar till besöksnäringen.

Mer om uppdraget presenteras efter årsskiftet när inventeringen är klar. Vill du veta mer, kontakta Oskar Götestam