skip to Main Content

Helt digitalt i Bollebygd!

Denna vecka startar samrådet för den digitala översiktsplanen för Bollebygds kommun. Radar har tillsammans med Nya Planer och SWECO under året arbetat fram samrådsförslaget i nära dialog med kommunens invånare, tjänstepersoner och politiker.

En viktig förutsättning för översiktsplanen är det pågående arbetet med att fastställa en ny korridor på sträckan Göteborg – Borås utmed Götalandsbanan. Andra centrala frågor har handlat om att möjliggöra bebyggelse på landsbygden på ett sätt som successivt kan stärka underlaget för service och kollektivtrafik samt att hitta väl avvägda förhållningssätt till tätortens utveckling i anslutning till Nolåns dalgång. ÖP:n hanterar även möjligheten att komplettera med bebyggelse inom strandskyddade områden (LIS). Vi är glada och lite stolta över att arbetet med översiktsplanen och tillhörande tidiga dialog har kunnat genomföras trots nuvarande situation med covid-19.

Samrådet pågår till den 31 januari 2021.