skip to Main Content

Krukmakaren antagen – Varberg förtätas!

Varbergs kommun har i drygt ett års tid arbetat tillsammans med Radar för att ta fram en ny detaljplan för bostäder för en av hörnfastigheterna i kvarteret Krukmakaren i centrala Varberg. Kvarteret ligger längs en av huvudgatorna in till centrum och förtätningen innebär en naturlig fortsättning på en högre exploatering i stadskärnan och därmed fler bostäder med hög tillgänglighet till stadens service och kollektivtrafik. Om detaljplanen genomförs får staden ett tillskott på 25-30 lägenheter.

Detaljplanen möjliggör två byggnadskroppar i tre respektive fyra våningar och två inredda vindsvåningar.

Den föreslagna bebyggelsen förhåller sig till sin omgivning genom placering i liv mot gatan till centrum, vilket bidrar till den stadsmässiga karaktären i en indragen placering vid lokalgatan för att behålla karaktär med förgårdsmark. Byggnaderna avses utföras med traditionella sadeltak och med fasadmaterial i tegel.

Detaljplanen antogs i början av februari.

Radars landskapsarkitekter har dessutom fått i uppdrag att fortsätta arbetet med utformning av gårdsmiljön på uppdrag av exploatören Etikhus.