skip to Main Content

Levererat för Tyrislöt!

I samarbete med Fredriksson arkitektkontor och Calluna levererade Radar precis innan helgerna slutrapporten för Fördjupad vision för Tyrislöt. Utvecklingen av kustbandet i Söderköpings kommun, för turism-, upplevelse- och besöksnäring är viktig för både Östergötlands och kommunens skärgårdsutveckling. Tyrislöt har i översiktsplaneringen för Söderköpings kommun
pekats ut som nod och målpunkt till och från skärgården.

Placeringen i mellanskärgården och mitt emellan Arkösund och Fyrudden gör läget strategiskt att utvecklas som knutpunkt dels för kollektivtrafik men också för båtturism. Syftet med visionsarbetet är att utreda förutsättningarna för att utveckla Tyrislöt och det övergripande målet är att skapa ett levande Norra Finnö året runt. I den fördjupade visionen beskrivs kommunens viljeinriktning för området genom att formulera utgångspunkter och mål som blir vägledande i den fortsatta planeringen. Den fördjupade visionen är en möjlighet för kommunen att göra strategiska vägval för markanvändningen inom området i ett tidigt skede.

Mer om visionen och kommunens planer hittar du här.