skip to Main Content

Metodhandbok för landskapskaraktärsanalys publicerad!

Hur gör man en Integrerad landskapskaraktärsanalys? Svaret finns nu i Trafikverkets metodhandbok, tillgänglig i webbutiken i såväl tryckt som nedladdningsbart format. Radar har varit samordnare i det FOI-uppdrag (forsknings- och innovationsuppdrag) som genomförts sedan 2010. Transportsystemet har stor påverkan på landskapet genom byggande och förvaltning av vägar och järnvägar. Därför har ett helhetsperspektiv på landskapets resurser, värden och förändringsprocesser blivit en alltmer viktig fråga för Trafikverket. Behovet av kunna utforma kunskapsunderlag som förmår att hantera helheten av natur- och kulturlandskap samt gestaltningsfrågor på ett integrerat sätt har ökat.

I det FOI-projektet vi medverkat i har en metodik arbetats fram och prövats i ett stort antal planeringsfall för infrastruktur. Ett av dessa är åtgärdsvalsstudierna för utbyggnad av nya stambanor (höghastighetsjärnväg). Flera uppdrag har därefter använt ett integrerat landskapsperspektiv som teoretisk utgångspunkt. I det sammanhangen bör nämnas arbetet med att utveckla metod för strategisk miljöbedömning, regeringsuppdraget om Grön infrastruktur samt Trafikverkets interna styrning med riktlinjer för landskapsanpassning. I det pågående och fortsatta arbetet har också ett myndighetsöverskridande projekt (inom ramen för Miljömålsrådet) startats där flera myndigheter prövar verktygets tillämplighet inom respektive sektorer.

Trafikverket har behov av kunniga medarbetare och konsulter som kan förstå och omsätta kunskap om landskapet i planeringsskeden och i projekt. Den nu framtagna metodbeskrivning är ett av verktygen i en sådan fortbildning. I konsultgruppen som arbetat tillsammans med Trafikverket finns förutom Radar också Calluna, Landskapslaget, KMV forum och Schibbye landskap. Vill du veta mer? Kontaktperson på Radar är Tobias Noborn och på Trafikverket Ulrika Lundin.

Mer om vårt arbete i projektet i stort hittar du här.