skip to Main Content

Översiktplan i Ale

Kontoret har av Ale kommun fått i uppdrag att göra en översyn och utvärdering av kommunens gällande ÖP07 som del i arbetet med att skapa en ny översiktsplan. Arbetet går bland annat ut på att studera hur den gällande ÖPn fungerat som verktyg för styrning mot olika mål som uttryckts i densamma – uttryckt i lagakraftvunna detaljplaner, t.ex. En genomgång av aktuella trender avseende hållbarhetsmål, proaktiva arbetssätt och aktuella planeringsnormer är också en del av det uppdrag som pågår under våren 2016.