skip to Main Content

Översiktsplan för Bollebygd!

Radar har fått i uppdrag att tillsammans med Nya Planer och Sweco ta fram en ny översiktsplan för Bollebygds kommun. Behovet är stort för kommunen, som ligger mitt emellan Göteborg och Borås längs RV40: den gällande ÖPn går in på sitt 18:e år. Uppdraget avser att stötta kommunen i framtagandet av en digital översiktsplan. Den nya översiktsplan är en viktig del i genomförandet av Vision Bollebygd och syftar till att skapa tydliga mål, riktlinjer och åtgärder avseende kommunens mark- och vattenanvändning, för att på det sättet utgöra stöd och strategiskt verktyg för kommunens framtida utveckling. Översiktsplanen ska beakta nya frågor, vara välförankrad politiskt och vara resultatet av en bred medborgardialog. Uppdraget spänner över en tvåårsperiod.