skip to Main Content

Detaljplanering för Campus Näckrosen

Sedan tidigare har Radar drivit en framgångsrik dialogprocess kring utvecklingen av Akademiska hus fastigheter kring Renströmska parken (i folkmun kallad “Näckrosparken”) nära Korsvägen i Göteborg, där Göteborgs universitet vill utveckla sina verksamheter. Nu har vi fått i uppdrag att driva detaljplanearbetet åt Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Med nya stråk och kopplingar samt bebyggelse i strategiska lägen ska området mellan Götaplatsen och Korsvägen utvecklas utifrån historia, nutida och framtida anspråk.

Fungerande stråk och logiska samband, innerstad med rum för vardagsliv samt plats för lärande, upplevelser och möten är övergripande mål för detaljplanen, mål som är framtagna under arbetet med Stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet. Programmet ligger till grund för detaljplanen, som får en roll, både som process och produkt, när det gäller att säkerställa ambitioner och kvaliteter och väga de olika intressen som finns inom området. Uppdraget omfattar således både övergripande strukturfrågor och frågor som handlar om arkitektonisk och landskaplig gestaltning. Koncept‐ och volymstudier kommer också att tas fram, utöver planhandlingar.

I och med detta uppdrag kommer möjligheterna till ett hållbart lärande i processen att skapas: den breda kunskap som kontoret efter att ha drivit en strukturerad dialog har om vardagslivet på plats, kommer det att möjliggöra olika val grundade i detta vardagsliv. Tydliga kopplingar mellan dialoger och de processer det tillhör, bygger möjligheter för verksam kunskap om sociala strukturer, vardagsliv och rekreation.