skip to Main Content

Planering för ny kulturskola i Eslöv!

I en av våra ramavtalskommuner Eslöv, har vi påbörjat arbetet med en detaljplan för en utbyggnad av kommunens Kulturskola. Delar av denna Kulturskolan ligger redan idag i Lilla teatern, som nu ska byggas om och ut med ett modernt tillägg. Lokalerna kommer bland annat att rymma cirkusskola och lokaler för musik- och konstverksamhet.

Planområdet ligger precis bredvid Medborgarhuset, nära järnvägen i centrala Eslöv. Medborgarhuset, ritat av Hans Asplund och invigt 1957, är en byggnad med mycket stort kulturhistoriskt- och arkitektoniskt värde. Även Lilla teatern är en kulturhistoriskt värdefull byggnad och därför inleds planarbetet med att ta fram en kulturmiljöutredning, där dessa värden definieras avseende vad som ska bevaras och hur det nya tillägget kan förhålla sig till det befintliga.

Så här sa vår beställare om projektet under startmötet: “Tillsammans kan detta bli en fantastisk enhet. Det är ett sammanhang med hög arkitektonisk nivå på byggnaderna i omgivningen. Det kommer att bli synligt i stadsbilden och förändra den karaktäristiska siluett som Eslöv har idag med medborgarhuset. Det är en helhet vi behöver få ihop och det måste bli bra!