skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Etikhus AB

Projektets start/slut:
2017/pågående

Ort:
Bua, Varbergs kommun

Innehåll:
Tävlingsförslag om centrumutveckling med bostäder och verksamheter

Organisation:
Ulrik Nueundorf (A, uppdragsansvarig), Anna-Karin Sintorn (L), John Bogren (A), Mikael Broberg (A/L)

Bostäder i blandade former vid Bua hamnplan

Tillsammans med Etikhus vann vi en markanvisningstävling i Varbergskommun för Bua hamnplan. Bua är en aktiv fiskehamn, en av de största i Halland. Vår ambition var att med förslaget skapa ett område som tar avstamp i områdets inneboende karaktär och detaljplanens och markanvisningsprogrammets förutsättningar – men som också tar det flera steg längre, inte minst när det handlar om hållbarhet. Vår och Etikhus vilja är att området skall utvecklas till en plats som människor känner sig stolta över. En plats med ett stort mått av variation både gällande upplåtelseform, innehåll och upplevelserikedom, med en framträdande identitet och ett tydligt hållbarhetskoncept som ger oss hopp om framtiden.

Utvecklingen av Bua hamnplan kommer att innebära en breddning av bostadsutbudet i byn. Det handlar också om att utveckla lokaler inom planområdet, för att kunna ta till vara entreprenörsanda och av de boendes stora engagemang. Kärnvärden som har präglar det gestaltande arbetet är havsnära, livskvalité och variation.

Läs mer om projektet på Etikhus hemsida!