skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Varbergs kommun

Projektets start/slut:
2013/pågående

Innehåll:
Förstudie och detaljplaneuppdrag för utveckling av Apelviken

Organisation:
Monika Levan (L, uppdragsansvarig förstudie), Oskar Götestam (P/SL, uppdragsansvarig detaljplan), Mikael Broberg (A), Elin Wiman (P), Eva Aronsson (P)

Förstudie och detaljplan för Apelviken

Radar har på uppdrag av Varbergs kommun arbetat med att utveckla området kring Apelviken, dels genom en förstudie och dels genom efterföljande detaljplanearbete. Uppdraget har inneburit att ge förslag på hur området kan utvecklas genom en bred strandpromenad, nya byggrätter för verksamheter, nytt surfhus med aktivitets- och uppehållsytor intill surfparkeringen, tillkommande byggrätter för befintliga verksamheter samt en temalekplats och platsbildningar.

Det övergripande målet med förstudien är dels att i ett längre perspektiv underlätta och skapa förutsättningar för Apelvikens framtida utveckling som turistdestination för camping, surfning och bad året om, dels att i det kortare perspektivet: öka tillgängligheten och servicen i området, förbättra framkomligheten och parkeringsmöjligheterna för cyklister, underlätta för gående, säkerställa goda parkeringslösningar inom gångavstånd, öka framkomligheten för räddningsfordon och varutransporter, förbättra dagvattenhanteringen och vattenkvaliteten skydda sanddynerna se över byggrätterna inom området för att skapa förutsättningarna för befintliga och nya verksamheter.

Efter förstudiearbetet har Radar fått i uppdrag att agera planhandläggare åt stadsbyggnadskontoret, i arbetet med att ta fram detaljplan för utvecklingen av Apelvikens strand. I planförslaget säkerställs att utveckling sker med ett helhetstänk i en miljö med stora allmänna intressen och stora naturvärden. Planförslaget är på samråd våren 2016.