skip to Main Content

FAKTA

Kund:
SMUAB, Södra Munksjön utvecklings AB

Projektets start/slut:
2018/2019

Ort:
Jönköping

Innehåll:
Underlag för stadsutvecklingsarbete

Organisation:
Åsa Setterby Modéus (L, uppdragsansvarig), Louise Rådberg (L), Lina Lo Gillefalk (L) och Sebastian Pauly (A)

Dagvatten och stråk för Södra Munksjön

Radars landskapsarkitekter har under 2018 och 2019 undersökt hur en öppen dagvattenhantering kan synliggöra och koppla samman blågröna strukturer, stärka rekreations- och naturvärden och göra vattnet närvarande i stadsutvecklingsområdet Södra Munksjön. Parallellt har även det urbana huvudstråket Herkulesvägen utforskats i en rapport, som behandlar hur befintliga strukturer och kvaliteter kan användas för att utveckla gatan utifrån dess kvaliteter och sammanhang.

Det är på uppdrag av SMUAB (Södra Munksjön utvecklings AB) som vi har arbetat fram två underlag för stadsutvecklingsarbetet om Södra Munksjöområdet i Jönköping. Det ena studerar dagvatten som strukturgivande element i de nya stadsdelarna i Södra Munksjöområdet. Förslaget visar olika gestaltningsprinciper för hur öppna dagvattenlösningar kan bidra till en blågrön och hållbar stadsdel, där dagvattnet integreras med gestaltningen av park- och gaturum och bidrar till en grönskande och levande stad.

Det andra arbetet undersöker hur Herkulesvägen, en av de framtida huvudgatorna i området, kan omvandlas från en monoton gata genom ett industri- och verksamhetsområde till ett urbant huvudstråk som främjar livet mellan husen och tar vara på blågröna kvaliteter i den befintliga strukturen.