skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Falkenbergs kommun

Projektets start/slut:
2017/2018

Ort:
Glommen, Falkenbergs kommun

Innehåll:
Plankarta, illustrationskarta, planbeskrivning

Organisation:
Magnus Larsson (P, uppdragsansvarig), Elin Wiman (P), Carin Gustrin (P) och Maria Mansfield (P)

Detaljplan för bostäder i Glommen

I östra utkanten av samhället Glommen i Falkenbergs kommun finns mark som består av åkermark samt en mindre lekplats. Området har varit utpekat i kommunens Delöversiktsplan för Norra kusten från 1995 som utbyggnadsområde för bostäder och intentionen med planarbetet har varit att tillskapa bostäder i blandade upplåtelseformer. Planområdet ingår i riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § Miljöbalken samt riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § Miljöbalken, vilket inneburit en särskild försiktighet i hur detaljplanen kan utformas.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom området.  Idag är närområdet bebyggt med både friliggande villor, parhus och flerbostadshus och centralt inom bebyggelsen planeras en mindre rekreationsplats. I arbetet har också ingått att planlägga två fastigheter med befintliga enbostadshus som idag ligger utanför detaljplan samt att anlägga en dagvattendamm i sydvästra delen av planområdet för omhändertagande av dagvatten.

Som anlitande konsulter har vi tagit fram en planbeskrivning med genomförandefrågor, en plankarta och en illustrationskarta. Handlingarna blev klara för granskning i slutet av 2018.