skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Öckerö kommun

Projektets start/slut:
2016/2017

Ort:
Björkö

Innehåll:
Fördjupad översiktsplan, samrådsdialog

Organisation:

Ingrid Lindbom (P, uppdragsansvarig), Elin Wiman (P), Tobias Noborn (P) och Joakim Forsemalm (SL) tillsammans med samarbetspartnern Tinna Harling

Fördjupning av översikstplan för Björkö

På uppdrag av Öckerö kommun har Radar tagit fram en fördju­pning av översiktsplanen (FÖP) för Björkö. I kommunens gällande översiktsplan (ÖP) pekas en del av sydvästra Björkö ut som ut­byggnadsområde för bostäder och ett syfte med projektet är att studera området för att möjliggöra en hållbar utbyggnad. Ett annat viktigt syfte är att lämna en långsiktig planeringsstrategi. En utveckling med mer bebyggelse på Björkö är förknippad med flera utmaningar men också med stora möjligheter. Planförslaget syftar till att stärka ön och det lokala centrat samt skapa möjlig­heter till bättre kommunintern kommunikation.

Öckerö kommun är en skärgårdskommun som saknar en fast förbindelse till fastlandet. På Björkö, som är den av öarna som ligger närmast fastlandet och som utgör kommunens största markreserv, bor det idag cirka 1500 personer. Enligt kommunens beräkningar förväntas Öckerös befolkning öka med cirka 70-100 personer/år. Björkö spelar således en betydande roll i den kommunala utvecklingen.

Planförslaget möjliggör för kommunen att ta ett helhetsgrepp kring bebyggelseutvecklingen genom att identifiera och lyfta de frågeställningar som måste beaktas för en god bebyggelseutveck­ling:

  • Naturen och landskapet måste visas stor hänsyn
  • Utökad service krävs i tätortens kärna
  • Trygga skolvägar, gång- och cykelvägar krävs mellan sam­hällets kärna och färjeläget vid Grönevik
  • En utveckling som stärker hamnområdet och knyter Björkö närmare de övriga delarna av kommunen
  • Blandad bebyggelse i hamnen, tätortskärnan och kollektiv­trafiknära lägen ger förutsättningar för ett hållbart resande samt etablering av verk­samheter på södra Björkö

Radar hade projektledarrollen för arbetet och i uppdraget ingick även att genomföra samråd om planförslaget med boende och verksamma på Björkö. Detta genomfördes i form av två möten med möjlighet att delta i en workshop. Möte­na var välbesökta och lockade mer än 200 intresserade!