skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Halmstads kommun

Projektets start/slut:
2018/2018

Ort:
Halmstad

Innehåll:
Strategisk planering

Organisation:
Tobias Noborn (P, uppdragsansvarig), Ingrid Lindbom (P) och Joakim Forsemalm (SL)

Planering för verksamhetsmark i Halmstad

Halmstads kommun avser att ta fram ett underlag till översiktsplaneringen gällande verksamhetsmark. Det finns generellt i Halland en efterfrågan av attraktiva lägen för verksamhetsmark och det krävs ett strategiskt ställningstagande kring hur kommunen vill växa. För att kunna göra detta krävs det en nulägesbild över hur näringslivet ser ut i kommunen med fokus på markanspråk och även vilken efterfrågan som finns på olika typer av mark för näringslivet.

Arbetet som vi genomfört under 2018 har handlat om att göra en kartläggning över verksamhetsmarkens innehåll och geografiska utbredning samt en analys över vilken efterfrågan som råder på kort och lång sikt. Målet har varit att identifiera möjliga potentiella lägen för etablering av verksamheter utifrån näringslivets sammansättning och möjligheter idag. Syftet med uppdraget har varit att kommunen får en tydlig bild av näringslivets innehåll, struktur och rumsliga utbredning idag och även en uppfattning av den efterfrågan som finns och bedömt framtida behov på lite längre sikt.