skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Göteborgs stadsbyggnadskontor

Projektets start/slut:
2015/2016

Ort:
Centrala Göteborg

Innehåll:
Stadslivsmätning – gångflöden & vistelser

Organisation:
Oskar Götestam (P, uppdragsansvarig), Sebastian Pauly (A, mätansvarig), tillsammans med Eva Tenow (P) och Linnea Carlsson (P)

Stadslivsanalyser på Medicinareberget

Radar har haft i uppdrag att stötta Stadsbyggnadskontoret i Göteborg med att upprätta en detaljplan för infrastruktur och allmän plats på Medicinareberget – kring Sahlgrenska universitetssjukhuset. Detaljplanens syfte är att lägga fast den överordnade strukturen av allmän plats och kvartersmark för infrastruktur, samt i en första etapp reglera viss kvartersmark
för verksamheter, bostäder och förskola. Som en del i det utredande arbetet har vi tagit fram ett underlag som visar hur stadslivets rörelser idag ser ut och fungerar.


Gångtrafikflöden mäts för att kartlägga var folk rör sig och under vilka tider på dygnet. Att ta reda på vilket underlag av flöden som finns på en plats är ofta en bra början att kartlägga det liv som en plats innehåller, något som har bäring på hur man bäst planerar för entréer, verksamhetslokalers lokalisering, m.m. Kompletterande mätningar kan sedan användas för att utvärdera förändringar över längre tid – vilket skapar möjligheter att utvärdera olika kompletteringar i en befintlig stadsmiljö, något som är fallet med projektet Medicinareberget.

Stadslivsmätningar (Public Space Public Life, PSPL) är en metod som ursprungligen utvecklats av den danska arkitekten Jan Gehl. Metoden finns bl.a. beskriven flera böcker och på Gehl architect’s hemsida. I metoden ingår också att studera vistelser, det vill säga vad människor gör i stadsrummen, när de inte går, och var de gör det.

Vi har tidigare genomfört Stadslivsstudier för Akademiska Hus i projektet om Göteborgs universitets verksamhetsutveckling kring Näckrosdammen/Renströmska parken, för Bostadsbolaget i projektet att utveckla Hammarkullen och Norra Biskopsgården samt för en privat fastighetsägare i Lunden i Göteborg.