skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Tjörns kommun

Projektets start/slut:
2010/2013

Ort:
Myggenäs/Almön/Almösund på Tjörn

Innehåll:
Tätortsstudie, planutredningar, dialogprocesser, strategisk planering, fördjupning av översiktsplan

Organisation:

Tobias Noborn (P, uppdragsansvarig), Joakim Forsemalm (SL), Oskar Götestam (P), Monika Levan (L), Ida Thuresson (P) tillsammans med Bengt Holm (egenföretagare, Trafik), Johan Hässel (ÅF, buller), Karin Magnusson (ÅF, risk), Markus Johansson (ÅF, geologi) och Ola Sjöstedt (Norconsult, naturmiljö).

Tärtortsstudie på Tjörn

Uppdraget innebar att upprätta en tät­ortsstudie för Almösund, Myggenäs och Almön i Tjörns kommun. Myggenäsområ­det kan kompletteras till en bättre fung­erande tätort med ett bredare utbud av bostäder. Resultatet av medborgardialog och studier av området resulterade i en utvecklingsplan samt en åtgärdslista. Studien inarbetades se­nare i kommunens översiktsplan och har där status som fördjupning av ÖP.

Som en del i den strategiska planeringen för utveck­lingen av tätorten Almösund, Myggenäs och Almön i Tjörns kommun genomförde Radar tillsammans med kommunen en omfattande medborgardialog med ett stort deltagande. Två arbetssätt möttes – dels vår egen metod Vardagslivskartläggning, dels kommu­nens Cultural Planning-ansats. Resultatet blev ett rikt material i text och kartor, innehållande kvaliteter för vardagsliv och fritid – viktig information kring vilken utvecklingspotential som de boende själva ser för tätorten och vilka smultronställen som bör undantas i en potentiell förändring i den fysiska miljön. Både poli­tiker, boende, näringsidkare och föreningsrepresentan­ter deltog tillsammans i denna process.

I samband med detta genomfördes också en dialog med skolan och en förskola för att få en liknande kun­skap om barnens vardagsliv.

En del av resultatet blev en utvecklingsplan som inarbetades i kommunens översikts­plan och har där status som fördjupning av ÖP. Planen är en konkretisering av dialogarbetet och av kommu­nens och regionens mål och strategier.

Parallellt togs också en åtgärdslista, ”21-punktslistan” fram som ett do­kument för att samla de olika aspekter, önskemål och agendor som producerades. Listan ger ansvar åt olika aktörer att arbeta och driva frågor framåt. Aktörerna var allt från medborgare genom samfälligheter till näringsid­kare, Trafikverket och kommunen m.fl.