skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Marks kommun

Projektets start/slut:
2010/2015

Ort:
Ubbhult, Marks kommun

Innehåll:
Planprogram, Vardagslivskartläggning, landskapskaraktärsanalys, m.m.

Organisation:
Tobias Noborn (P, uppdragsansvarig), Joakim Forsemalm (SL), Monika Levan (L), Petter Björkqvist (L), Eva Aronsson (P)

Tätortsutveckling i Ubbhult

Radar har för Bygg- och miljökontoret i Marks kommun arbetat fram ett planprogram med syfte att utreda för­utsättningar för kompletterande bebyg­gelse i samhället Ubbhult i nordvästra delen av kommunen, närmast RV40. I samband med en satsning på skolan och ett nytt VA-system såg kommunen möjligheter till en utökning av antalet bostäder. Programmet omfattar ett större område kring orten och presen­terar en struktur för gator, grönytor och en lämplig exploatering av bostäder, cen­trumfunktioner och verksamheter.

En landskapsanalys av det riksintressanta drumlin­landskapet och dess omgivningar ligger till grund för programförslaget där ny bebyggelse föreslås enligt fyra huvudprinciper; skapa en sammanhängande väg- och gatustruktur, bevara natur- och rekreationsmiljöer, bevara det unika kulturlandskapet och bygg ej på åkermark samt undvik bostäder längs Flygnäsvägen.

Uppdraget omfattade ett ambitiöst dialogarbete enligt Radars metod ”vardagslivskartläggning”. Tillsammans med boende och markägare i området samlas nödvän­dig kunskap in och tankar om en utveckling av området fångas upp. Genom dialogarbetet förmedlades också information vilket gav möjlighet till delaktighet för markägare och boende i förverkligandet av utvecklingen i Ubbhult.