skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Älvstranden Utveckling AB

Projektets start/slut:
Juni 2017/pågående

Ort:
Göteborg

Innehåll:

Kontor/verkstad/lab/lokaler m.m.  om ca 100000m² och skola ca 700 elever

Organisation:

Oskar Götestam (P, uppdragsansvarig), Åsa Hultgren (A), Ylva Sjöberg (A), Linda Wedblad (L), Joakim Forsemalm (E)

Utvecklingscenter och skola vid Lundbystrand

Geely etablerar sitt Europakontor för utveckling och Göteborgs stad etablerar en skola centralt på Lundbystrand med stora och karaktäristiska byggnader från varvsepoken som grannar. Det offentliga rummet uppgraderas från ett parkeringslandskap till ett gästvänligt och inbjudande stadsrum med öppna lösningar för dagvatten och publika ytor för ett aktivt stadsliv.

Lundbystrand är en del av Lindholmen och det expansiva stadsområdet Älvstaden i centrala Göteborg. I området i stort planeras för en omfattande komplettering av stadsmiljön. Kända projekt i närområdet är Karltornet, Frihamnen och Backaplan. På Lundbystrand låg tidigare Götaverken och den fysiska strukturen i området bär tydliga spår av hamn- och varvsverksamhet. Stora byggnader, långa siktlinjer vinkelräta mot kajkanterna, robusta material ger en funktionell och rationell karaktär på området i stort. Under modern tid har området kontoriserats och näst intill all mark mellan husen används för biltrafik eller parkering. Under de senaste året har stadsdelen börjat ändra karaktär på nytt och det finns ett allt rikare stadsliv i takt med att fler och fler vistas här under en större del av dygnet och veckan.

Nu planeras för ytterligare en utvecklingsfas för stadsdelen. En grundskola ska etableras samtidigt som Geely med sin etablering på Lindholmen befäster stadsdelen som ett center för fordonsutveckling.

I det förslag som Radar tar fram hanteras skolan och kontoret som de primära funktionerna tillsammans med ett kvalitativt stadsrum som tjänar som mötesplats för alla som arbetar i stadsdelen. Viktiga frågor som måste beaktas är kulturmiljö, älvkantsskydd, skyfall, dagvattenhantering, säkra skolvägar och levande bottenvåningar. Radar har tagit fram ett omfattande analysmaterial som tydliggör de kvaliteter som inte får gå till spillo och hur de kan användas för att utveckla en stadsmiljö som är mer generös mot besökarna.

Förslagsarbetet omfattar främst skolan, det offentliga rummet och dagvattenhanteringen, vilken är extra komplicerad då det finns gott om befintlig bebyggelse i området.

Detaljplanen planeras att antas under 2019.