skip to Main Content

Vad är Radar?

“Radar” skulle kunnat hetat ett efternamn istället – inte alls ovanligt i vår bransch. Historiskt sett är det den enskilda stjärnarkitekten som stått modell för rätt slags stadsbyggnad, byggnader eller miljöer, därav är företagsnamn väldigt vanliga. “Radar” kommer istället ur en idé att en grupp av kompetenser bäst löser (stadsbyggnads)uppgiften: landskapsarkitekter, arkitekter, planeringsarkitekter, etnologer – tillsammans. Vi fortsätter sommarserien med korta inblickar från oss som arbetar på kontoret om ur vi tänker och gör.

Elin Wiman, planarkitekt på Radar sedan 2014.

Radars tankesätt innebär för mig en vilja och ambition att hela tiden förbättra utifrån de förutsättningar som finns. Tänker man runt kan man hitta nya lösningar utan att projektets grund behöver förändras.

När jag och några kollegor jobbade med en detaljplan för ett förtätningsprojekt i Varberg fick vi både kommunen och exploatören att tänka om och anpassa  gestaltningen så att de nya husen bättre skulle passa in i miljön runt omkring. Nu utgör bebyggelsen en ny och positiv årsring i staden där gestaltningen tar hänsyn till karaktären i stadsdelen – och med bibehållen exploateringsgrad.

Mia Börjesson, arkitekt på Radar sedan 2016.

På Radar lägger vi vikt vid att lyfta blicken från de konkreta projekt vi jobbar med och ”tänka runt” vad vi gör. Vi diskuterar och utvecklar våra metoder och processer och vad vi vill åstadkomma med utgångspunkt i våra värderingar. Det innebär att vi gemensamt bygger på Radars kapacitet, att vi stärks i engagemanget för vårt arbete och att vi ständigt utvecklas. Vi blickar inåt, men också utåt, på vad som händer på i omvärlden och inspireras och tar lärdom av andras erfarenheter.

Det reflekterande utrymmet gör att vi berikar varandras arbete genom att tänka tillsammans. Det utrymmet vill vi ta med in i projekten! Som i arbetet med en bebyggelsestrategi för Kungsbacka, där jag tog hjälp av ett team av kollegor med andra kompetenser för att med större omfång och klokskap samla referenser för de strategier som tagit fram. Det gav projektet en injektion av inspiration och värdefulla perspektiv, som höjer kvalitén. Och det blir roligare!

Sofia Ahlberg, arkitekt på Radar sedan 2015.

Att tänka runt betyder för mig att tänka runt, eller förbi, det som tillsynes står i vägen. Att kunna tänka runt ett hinder, att kunna se vad som finns bakom det eller hur man tar sig runt det. Det betyder också att se en fråga från flera olika håll så att alla aspekter kommer med. Det blir tydligt i våra projekt i tidiga skeden där rätt metoder och analyser säkerställer att viktiga frågor ringas in och bevakas.

En fråga som ofta är närvarande i våra projekt är hur man bygger för ett hållbart vardagsliv, där tidiga analyser och målbilder, via workshopar och idéskisser blir till konkreta, byggbara förslag som gör det ’lätt att göra rätt’. Då är hela sammanhanget och skalan med, från hur man smidigt tar sig från bussen, plockar upp sina levererade paket eller förvarar sin egenodlade potatis. Egentligen tycker jag att den kanske viktigaste innebörden av att tänka runt är att inse att allt ingår i ett större sammanhang. Att ha ett cykliskt perspektiv på det man bygger, till exempel gällande material. Vad händer med en byggnad om trettio år?