skip to Main Content

Mer exploatörsdriven stadsutveckling!

Allt fler kommuner provar en exploatörsdriven planering. I Härryda kommun stöttar vi Next Step Group både med att ta fram strukturförslag, olika utredningar och planhandlingar. På Radar har vi redan arbetat på detta sätt under en tid och har nu flera nya processer igång eller på gång. Varför blir detta sätt att arbeta med kommunal planering vanligare? Anna Signal, planeringsarkitekt hos oss på Radar, har svaren.

Hur fungerar egentligen ett exploatörsdrivet planarbete?

I korthet handlar det om att byggaktören ansvarar för att ta fram planhandlingar, utredningar och själva förslaget. Kommunen har fortfarande slutgiltiga ansvaret och är förstås myndighetsutövare som vanligt. Processen följer PBL och kommunen granskar handlingarna innan de beslutas politiskt.

I Örebro läts “arkitekten ta makten” och Härryda testar detta i flera olika projekt, inte bara i det vi arbetar med. Varför är detta en växande trend inom stadsbyggnad tror du?

Dels handlar det förstås om resurser. Trycket är hårt på kommunerna och exploatörsdrivna detaljplaner kan avlasta och öka planproduktionen, vilket behövs sett till städernas behov av utveckling av mark för bostäder, verksamheter och stadsmiljöer. Men man får ju också en möjlighet att ta tillvara byggaktörernas och arkitekternas kunskap, engagemang, kreativitet och driv.

Vilka fördelar ser du med det sättet att arbeta?

Många byggaktörer och arkitektkontor har bred erfarenhet av att rita bra stadsbyggnadsprojekt och flera kontor är som oss och har kompetenssammansättning som kan hantera många olika aspekter av stadsutvecklingsprocessen. Vi är, i de projekten vi arbetar exploatörsdrivet, både planeringsarkitekter, landskapsarkitekter, etnolog och husarkitekter som arbetar tillsammans. Kanske är det den stora fördelen – att man kan samla kompetenserna i tajta arbetsgrupper med hög frekvens för kunskapsutbytet.

Verkar kommunerna nervösa över att släppa ifrån sig delar av planarbetet?

Nej, det tycker jag inte. Lägger man upp arbetet på ett bra sätt kan det avlasta och berika. Men det är klart att man behöver ha en gedigen kunskap om planprocessen för att kunna driva den på ett effektivt och för kommunerna tryggt sätt. Jag skulle säga att det också är viktigt med tydlig rollfördelningen, vem som gör vad och i vilken skede av processen.