skip to Main Content

Stadsbyggnadsstrategi för Kungsbacka!

Kungsbackas planavdelning har engagerat Radar för att ta fram en Stadsbyggnadsstrategi, som blir en del av kommunens nya översiktsplan. Kungsbacka har haft en befolkningsökning på ca 1000 invånare per år de senaste decennierna och prognosen visar att de kommer fortsätta öka i samma takt framöver. Som en del i framtagandet av ny översiktsplan vill kommunen formulera strategier för hur den förväntade befolkningsökningen kan förverkligas i stadsbyggandet. Vad innebär det för den byggda miljön i staden och i de 8 tätorterna? Vad det betyder för funktioner och stråk, gestaltningsprinciper och stadskvaliteter – och hur får man till en bra helhet, är några av frågorna vi tillsammans ska brottas med under det kommande året genom workshops, studier och analyser.

Frågor om projektet besvaras gärna av Alexandra Möllerström eller Oskar Götestam, temaledare Stadsbyggnad.